KOLOSIYA
Waragɛ O Ayeedek Pɔl Ɔl O Abaak Kolosiya
1
Aneeta Pɔl o keen toonnyai o Yesu Kiristo eo arɔɔŋi Jooi niini doon. Aneet been Timozi ween gɔtɔna tuwɛnta kayeedekuŋ waragɛ nico igeet ɔl o Joowo abaaku Kolosiya, igeet o eeginu gɔtɔnɔga giye o atuyu niiga Yesu Kiristo. Nyamɛr kanyuŋ Jooi ween baatinai igeet dɛtɛn ki ganɔn.
Kanyeka Jook zany ŋaryiinta
Gɔɔn tup kaŋaryonekuŋ naaga igeet, ma kanyeka zany Jook ween baati Manyi ona Yesu Kiristo. Eeci kiziikta naaga tuwɛn o atuyu Yesu Kiristo kibeen reezinɛt unooŋ areezu ɔl o Joowo dook. Atuwenu niiga, ma areezonu o, eeci baale ɔɔwa e iziiktu niiga kaviyawe o Joowo zɔɔz o akati rogɛt o abil been nɛɛn o itaŋekuŋ Jooi igeet tammu tadena. Inoko zin tuwɛn ki rɛɛzɔnɛt cunooŋ o abilna giye nico. Anyaa kaviyawa o Joowo mayuwɛnɛt, ma adala looc dook kiyo baale buk akunakuŋ igeet iitene baal aziiŋnu niiga dɛtɛn o Joowo, ma agayu dɛtɛn nici een didi e. Aziiknu waanice niiga zɔɔz nico ɔɔwa ŋaati laŋotinaaŋ o kareeza kazi Epavaras o atiritet niini ageeta vɔlkɔcɔnta liŋliŋonte o Kiristo. Iiya zin uduwayet niini ageeta zɔɔz o akati rɛɛzɔnɛt o anyuŋ Vɔŋizi o Joowo igeet.
Zin giye nico kajinekuŋ gɔɔn naaga igeet Jook tup nɔkɔ, akana iitene baal kaziikna zɔɔz nico e zɛɛ been inoko o. Kajina Jook ka kanyuŋ niini igeet gɛnyiz o Vɔŋiz o Joowo ka agayi kaal o abon o arooŋekuŋ Jooi igeet utuguz. 10 Ka zin inimit abaayit baayiz o arɔɔŋ Manyi, ma agoonu kaal ci atalna niini iinya dook. Gole nico ayelzai bonati o baayiz unooŋ kaale o abon agoonu niiga tup, ma iroktanu agaac Jook juruŋ. 11 Abon bai anyuŋ Jooi igeet dɔyiz ci amezu piryakzɛt zinzeetine ci alal talniinta. 12 Nyamɛr buk anycek niiga Jook ween baatinai zany talniinta giye o anyuŋ niini igeet oromtozek ɔl ogin dook ka ozolit niiga kibeen nɔɔgɔ kaal o itaŋek Jooi ɔl ogin baliinte onin atobɔ ki vooritin.
13 Ɛɛlawet Jooi ageet dɔyize o oŋenu atobɔ ki muur, ma anyaawet niini ageet kivita kɔɔtɔ baliinte o ŋɛɛrin Yesu Kiristo o arɛɛz niini. 14 Ŋaaten ŋɛɛrin kabaayitɔ naaga yaak, eeci aaryai ageet oŋɛ ogaac.
Liŋliŋɔn o Kiristo
15 Kiristo niinilya riritɔn ci Joowo. Ayelzaket niini ageet Jook o alaŋ naaga kacin. Niini ŋɛɛrti Joowo ween abuu o abal kaal o ɛɛnyca Jooi dook. 16 Ɛɛnyca Jooi kaal o kacin kibeen o alaŋ kacin dook tammu tadena been loota ŋaaten Yesu. Ma kaala nicigi voŋizok o anyak dɔyiz kibeen alaat ugeec been dɔyiz o baliin uneeŋ. Ɛɛnyca Jooi tammu taden ki looc kibeen kaal dook ŋaaten Yesu, ma anyek Jooi nɔɔnɔ kaal nicoko dook ka kabal. 17 Ma ŋaan kɛtɛɛnyai kaala dook e, aavi niini tɔ laadun, ma aromɛ kaala dook dɔyize onin. 18 Inoko zin arayin niini ɔl o atu nɔɔnɔ, ma ɔl o atu nɔɔnɔ oromtɛ niigi kizi ɛlɛ codoi. Niigi zin ɛlɛ ci Kiristo. Nɔɔnɔ nɛɛn o anyek nɔɔgɔ rogɛt. Niini ŋɛɛrti Joowo ween abuu o avula ŋaazi daayiza ka karawɔi kaal dook niini, ma abal nɔɔgɔ dook niini doon. 19 Eeci arɔɔŋ Jooi nɔɔnɔ kanyak dɔyiz ki diŋdiŋɔn dook kiyo niini o. 20 Abadakɛ Jooi ɛlɛ kaal dook ŋaaten ŋɛɛrin Yesu Kiristo. Anyawun niini ganɔn kibeen kaal o ɛɛl tammu tadena been loota dook ŋaaten daayiz o ŋɛɛrin keete ween talakec.
21 Bar zin baale niiga adɛyanu Joowa, ma amarninu nɔɔnɔ, eeci baabanowa ugooc kibeen liŋliŋonok ugooc gɛrzɛ. 22 Bar zin inoko ŋaaten daayiz o ŋɛɛrin keete ween talakec anyaawuŋ Jooi igeet ivita iziti laŋoten been nɔɔnɔ. Ma anyuŋ niini igeet obonta ŋume onin. 23 Abon zin amɛnanu niiga aruweku zɔɔ looc kodoyit tuwente unooŋ, ka gɛrzɛ ŋaan abulunu gi o abon aduyai kaviyawe o Joowo. Nici kaviyak o abon baal gɔɔn aziiknu uuwawonek modɛn dook loota e nɛɛn. Kizɛ zin buk naana gabaren ci kaliŋliŋ liŋliŋɔn nico.
Liŋliŋɔn o Pɔl ole o tuwento
24 Inoko zin naana katalnɛ labak piryakzete onan ŋaaten igeet. Kapirnanɛ naana ɛlɛ cano o, eeci karooŋ kidica piryakzɛt baal apirnanɛ Yesu ŋaaten ɔl o tuwento e. 25 Ɛŋɛrawan Jooi aneet kizi gabaren ci ɔl o tuwento, ma anyan liŋliŋɔn nico ka kitirituŋ naana igeet kuuwayeyuŋ zɔɔz onin kiziiyɛ juruŋ. 26 Rak baale laadun kinatamma e arɔɔdi Jooi ɔl o bulok dook zɔɔz nico. Bar zin inoko o iiya eyelizak niini ɔl o atu nɔɔnɔ zɔɔz nico. 27 Arɔɔdi baale laadun Jooi ɔl dook zɔɔz nico o, eeci arɔɔŋ niini ka kiiya kɔbɔrak ɔl ogin atu nɔɔnɔ. Arɔɔŋ niini keyeliza diŋdiŋɔn ci zɔɔz cin baal aroodi noko modɛni dook. Ma kɛŋ ci zɔɔz nico o akati gi o aavɛ Yesu ŋaatunooŋ igeet o alaŋ eeginu Juz ka ozolit niiga been nɔɔnɔ titinyɔn onin. 28 Kuuwayeka zin gɔɔn naaga zɔɔz o akati Kiristo ɔl dook, ma kilota nɔɔgɔ, ma kademzeka nɔɔgɔ kaal o kagaya naaga dook, eeci karooŋnya naaga kanyaaktawa ɔl dook ŋum o Joowo ka keelit niigi kiyo ɔl o iroktai ŋaaten Yesu o giye o oromtozɛkɛ niigi nɔɔnɔ. 29 Gi o zin gɔɔn kuukona naana ki liŋliŋɔn ɔrɔɔt o nɛɛn, kaliŋliŋ naana dɔyize o adikir anyan Kiristo, ma inoko o aavi alye onan.