4
Utuguz kaal o edemeztu ŋaatan
Gɔtɔnɔga o kareezuŋ, karooŋ gɔɔn naana koromtɛ ki igeet nɔkɔ, eeci gɔɔn anyaŋ niiga aneet talniin ci kɔbɔlɔlɛ ŋaatunooŋ ɔrɔɔt. Abon zin aruweku zɔɔ looc odoyit nɔkɔ baayize unooŋ ŋaaten Manyi Yesu Kiristo.
Inoko kilalekuŋ igeet ŋaai ween ram kazi Odiya been Sintica otoŋit daŋɔn. Oromtɛ iziti ŋoonen ŋaaten Manyi Yesu Kiristo. Kilalekin buk ineet laŋo ween didi ka tirit niina ŋaai nicoko, eeci gɔɔn baale niigi kibeen Kelemet been buk ɔl oogi ci gɔɔn kaliŋliŋnya been nɔɔgɔ, atiritan niigi aneet ɔrɔɔt ŋaati kuuwayɛ kaviyak o Joowo. Eteyeede zin inoko nɔɔgɔ zaara ugeec waragewe o rogeto.
Inoko zin karooŋnyuŋ igeet dook, ataltɔ tup nɔkɔ baayize unooŋ ŋaati Manyi Yesu. Kabɛdɛkɛ gi nico bodo kanekuŋ nɛ, Ataltɔ.
Eyeliztak zinzeeti bonat ɔl dook. Izi ŋinti ka kiiyai Manyi ajɔn. Má anyaku ŋoliin kaale dook been nɛɛn, bar mã anyak gi ci arooŋnyu, ijinit Jook ŋaryiinta tup. Ijinit Jook zinzeetine ugooc ŋaati anyeku nɔɔnɔ zany kaale dook. Ŋaan Jooi o anyak ganɔn o adikir ɔrɔɔt azooni zinzeeti ugooc been baabaninɛt unooŋ kaavtiyɔ yaak giye o aromenu niiga ki Yesu Kiristo.
Laŋotigan o kareezuŋ, Inoko zin karooŋnyuŋ naana igeet ibitizit ooti ugoocok baabaninte ci abon anyak leeminɛt, ki baabaninte ci anyak titinyɔn dook, ki baabaninte ci abil tɔp, ki baabaninte ci akati vooritin, ki baabaninte ci atalna ɔl, ki baabaninte ci anyak ɛɛzɛt. Abaabanit kaal ci ɛɛl nɔkɔ doon. Má anyeku kibiirtuŋ ooti. Utuguz kaal baal iziiktu ŋaatan, ma icintu kagoon, ma kademzekuŋ, ma agamtawu niiga ŋaatan e. Mã agoonu nɔkɔ, azuunuŋ koca Jooi o ganonto igeet.
Katalnɛ kaale o itoonakaŋ
10 Inoko katalnɛ naana ɔrɔɔt ɛlɛ ŋaati Manyi Yesu giye o bodo inoko aadayaŋu niiga aneet ka itiritaŋ eonooŋ laadun. Iiten baale rak amalaŋtu niiga ŋinti wun ci alaŋaan atiritaŋ aneet, eeci akɔmnuŋ waŋi ci ka itiritaŋu. 11 Alaŋ kaduwakuŋ gi nico giye ci karɔɔŋɛ bodo naana kaal oogi. Akɔm, eeci kɛdɛmɛza gɔl ci kaleenona naana kibeen kaal o kanyei. 12 Kaga naana gɔl ci kabaayɛ iinyaye ci kamaanɛ ɔrɔɔt kibeen gɔl ci kabaayɛ iinyaye ci kanyɛrnɛ, ma kagawa baayiz ci golok nicoko dook. Olla ŋinti kakɔyɛ naana o iinya dook, kaleenona kibeen kaal ci tɛ kanyei o. Yo nuun kanyer, karabɔŋ adakan magiz, karabɔŋ kanyei kaal ci mɛɛlɛ, karabɔŋ een ci miliny, kaleenona kibeen aneet labak. 13 Kanim naana kutugu kaal dook labak ŋaaten Yesu o anyan aneet dɔyiz.
14 Bar zin buk tirtɛn cunooŋ atiritaŋ aneet iinyaye ci kapirnanɛ noko, abon ɔrɔɔt. 15 Baale ɔɔwa iitene baal kakananɛ uuwawi o kaviyak o Joowo, ma kiŋaanɛ looce unooŋ kazi Masidoniya e, akɔm waanice ɔl oogi ole o tuwento ci atiritan aneet kaale ci anyan, bar igeeta doon baal atiritaŋ aneet e. Agayu ri buk zɔɔz nico niiga alya ɔl o Vilipiya. 16 Buk baale iŋaan kaavɛ Tɛsalonika e, itoonakaŋ waanice niiga aneet kaal o karooŋ lak ci meelik gɛr. 17 Alaŋ zin bar titiny ɔrɔɔt kaala ci anyaŋ niiga aneet o doon, bar titiny ŋaatan ɔrɔɔt mayuwɛnɛt o amayukuŋ igeet Jooi tirtente unooŋ. 18 Inoko zin urumnyan Eparoditus kaal baal itoonakaŋ e dook, ma inoko kanyawa kaal ci meelik gɛr kɔkɔm gi ci kamaati kaale o karooŋ rogete onan. Ɛɛl zin kaala nici kiyo kaala o gɔɔn amadɛ ɔrɔɔt kanyek Jook ka katalɔi niini ɔrɔɔt o. 19 Ŋaan zin buk anyuŋ Manyi onane igeet dɔyize onin kaal dook o arooŋnyu niiga rogete unooŋ irkente onin ŋaaten Yesu Kiristo. 20 Kanycek Jook ween baatina zany nɔkɔ kodot. Nɔɔnɔ nɛɛn.
21 Ijintayaŋ zin ɔl o Joowo zaare o Yesu Kiristo dook. 22 Azaayuŋ buk igeet ɔl o Joowo dook ŋaato, ricik ɔrɔɔt ɔl o aliŋliŋonek alaan o Rom. 23 Nyamɛr dɛtɛni o Manyi Kiristo kaavu ŋaatunooŋ igeet dook.