^
WUNOZYAK
Itoonek Jɔn waragɛ nico ɔl o tuwento kuturyowe ween torgɛrɛm
Acin Jɔn Yesu wunozyai
Zɔɔz o itoononek ɔl o tuwento kuture o kazi Evesos
Zɔɔz o itoononek ɔl o tuwento kuture o kazi Simirna
Zɔɔz o itoononek ɔl o tuwento kuture o kazi Pergamum
Zɔɔz o itoononek ɔl o tuwento kuture o kazi Sayatara
Zɔɔz o itoononek ɔl o tuwento kuture o kazi Sardis
Zɔɔz o itoononek ɔl o tuwento kuture o kazi Viladɛlvia
Zɔɔz o itoononek ɔl o tuwento kuture o kazi Ladosiya
Acin Jɔn tammu taden wunozyai
Titinyɔn o Nyɔɔn o Joowo
Ipilyai mutula o arom waragɛ
Aronek bayen ɔl o Israyil een 144,000
Acin Jɔn kɔlɛ ci appe wunozyai
Apila Yesu mutulac o atiranan
Torombɛt
Toonnyai ci anyaa waragɛ ci miliny
Uuwayi o ɔl ween ram
Toromba o ano gɔnɔgi ween tɔrkɔnɔm
Acin Jɔn ŋaa been kutal wunozyai
Acin Jɔn kɛlɛk ceen ram wunozyai
Acin Jɔn Nyɔɔn been ɔl ogin wunozyai
Acin Jɔn wunozyai toonnyak ci Joowo een iiyu
Acin Jɔn teedinɛt ci kaal o loocu wunozyai
Anyaak toonnyawa ɔl o loocu piryakzɛt lak torgɛrɛm
Aḏuutek toonnyawa bornɛt nɔŋ o Joowo looc
Acin Jɔn waaŋnyai ci agayi wunozyai
Acin Jɔn libɛn o kutur o kazi Babilan wunozyai
Azii Jɔn beniin ci anaati ɔl Jook wunozyai
Acin Jɔn eet ci atɔɔt jɔm ci vɔɔr wunozyai
Acin Jɔn ɔl ci iŋaaz daayiza wunozyai
Amɔk Jooi Loryen
Apak Jooi ɔl o iŋaaz daayiza
Acin Jɔn tammu taden kibeen looc ci colai
Acin Jɔn kutur o ɔl o Joowo colai
Liil o Rogeto
Azi Yesu nɛ, Kakun
Aduwa Jɔn zɔɔz o aṯornɛkɛ