13
Pol ahivù ma ana ndam Koreŋ
Nihi ti nawayay naŋgoru afa gekʉli ya mahkər. Àbu məbəkiani a Wakita ge Melefit bu nahkay hi : « Təwəlki mis ka zlam wuɗaka ti ahàr àɗəm mis cʉ ahkay do ni mis mahkər tâgray sedi gani.* Mimbiki 19.15. » Ka ya ti nòru afa gekʉli ye cʉ ni ti nə̀hiva ana kʉli a àndava. Ay nihi nu nə̀biyu eslini bi day nəhikaboru ma gani ana ndam ya tàgudar zlam ni akaba mis ndahaŋ ni ɗek keti : ka fat ya ti eninjʉa ni ti anatraɓ ndam magudar zlam ni ɗek, maslaŋa gatay bəlaŋ amatamfua do. Kawayum kəsərum ma goro ya nəhi ana kʉli ni ti ma ge *Krist ya ahi ana kʉli eɗeɗiŋ eɗeɗiŋeni ni aw ? Nara nəɗəfiki ana kʉli, kara kəsərum. Tʉwi ge Krist ya agray e kiɗiŋ gekʉli bu ni ti tʉwi ge mis gedebeni do, aɗafaki naŋ àbu ana njəɗa. Ka ya ti *tàdarfəŋ Krist kà təndal ni ti naŋ gedebeni eɗeɗiŋ, ay nihi ti Melefit àhəŋgaraba naŋ a, naŋ àbu àna sifa. Nahkay ere ye ti agray ni ɗek ti agray àna njəɗa ge Melefit. Leli ndam *asak gayaŋ ni mə̀bu akaba naŋ akaɗa mis bəlaŋ, leli day ndam gedebi. Ku tamal leli gedebeni nəŋgu ni, eminjʉa afa gekʉli ka fat gana ti aməɗəfiki ana kʉli leli mə̀bu àna sifa ge Krist. Nahkay tʉwi geli ya amagray e kiɗiŋ gekʉli bu ni ti amagray ti àna njəɗa ge Melefit.
Nəhi ana kʉli nahəma, njəhaɗuma ti kə̂ɗəgəzlum ahàr lala day. Lekʉlʉm ti kə̀bum kəfumki ahàr ke Krist eɗeɗiŋ aw ? Ŋgay Yezu Krist naŋ bəlaŋani akaba kʉli ti kə̀sərum do waw ? Do ni ti bi kə̀ɗəgəzluma ahàr a, kə̀səruma kìjʉmkia ke divi a. Leli ndam asak eɗeɗiŋ ti nə̀səra, akəsərum. Akəsərum ti àna tʉwi geli ya magray ni ; mìjikia ke divi a ndo. Ay ti leli mə̀bu mahəŋgali Melefit ana kʉli ti kàgudarum zlam ba simiteni. Leli mìjikia ke divi a ndo, ay ŋgay mis tə̂ɗəm leli mis sulumani ti màwayay do ; mawayay kàgudarum zlam ba ni ti ga nani do. Ere ye ti leli mawayay ni ti, mawayay ti kə̂grum zlam sulumani. Ku tamal mis tə̀ɗəm mìjikia ke divi a nəŋgu ni, àgray araŋa do. Nə̀ɗəm nahkay ti aɗaba leli mìsliki məmbrəŋ tʉwi ge jiri koksah ; magray ti si tʉwi ge jiri kwa. Kəla ka ya ti leli gedebeni, lekʉlʉm ti ni njəɗa-njəɗani ni ti məmərvu. Leli mahəŋgalay Melefit, mawayay ti mâslamalay manjəhaɗ gekʉli ti kàgudarum zlam va ba. 10 Nəbikioru pakama hini ana kʉli ka wakita ka ya ti nu driŋ driŋ akaba kʉli nahkay ni ti, aɗaba nawayay ti kâmbatumkaba manjəhaɗ gekʉli a. Nahkay eninjʉa afa gekʉli a ti anələgi ana kʉli do. Tʉwi goro ya nagray ni ɗek ti nagray àna njəɗa ga Bay geli ya àvu ni. Ay njəɗa gani nani ya àvu ni ti ge mijiŋ kʉli do, ga məvi njəɗa ana kʉli àna naŋ sawaŋ.
Pol agri sa ana mis
11 Nihi ti bəza ga mmawa goro ni, ma goro àbi kay va bi. Nawayay ti kə̂mərumvu, kâslamalum manjəhaɗ gekʉli, ku way way do e kiɗiŋ gekʉli bu mə̂vi njəɗa ana maslaŋa nahaŋ, ma gekʉli mârakaboru, kânjəhaɗuma àna sulumana. Bay Melefit ti awayay mis, avi manjəhaɗ sulumani ana mis daya ; nahkay tamal kəgrum zlam nday nani ɗek ti amanjəhaɗ akaba kʉli kəlavaɗ.
12 Grumvu sa e kiɗiŋ gekʉli bu lala, akaɗa ga ndam ge Melefit ya tagravu sa ni. Ndam ge Melefit ya ahalay ni ɗek tə̀gria sa ana kʉli a.
13 Sulum ga Bay geli Yezu *Krist mə̂ləbu akaba kʉli ɗek, Melefit mâgray ti lekʉlʉm ɗek kâwayumvu akaɗa gayaŋ ya awayay mis ni, *Məsuf Njəlatani mâgray ti lekʉlʉm ɗek kânjəhaɗumkabu àna sulumani.

*13:1 Mimbiki 19.15.