Wakita ge Zeŋ ya àbəki ye cʉ ni
Ere ye ti məɗəmki ka wakita ge Zeŋ ya àbəki ye cʉ ni
Maslaŋa ya ti àbəki wakita hini ni ti àɗafay slimi gayaŋ a wakita ni bu ndo. Ay mə̀səra, bay ya ti àbəki 2 Zeŋ ni ti àbəki 1 Zeŋ ni day naŋ gani : gurumkabu 2 Zeŋ 5, 1 Zeŋ 2.7 akaba Zeŋ 13.34-35.
Àbiki ti ana ndam ga Yezu ya təcakalavu a kəsa nahaŋ bu ni, àhi ana tay tabavu slimi, aɗaba ndam magosay mis tə̀bu təsawaɗay a kəsa ndahaŋ bu, təcahi zlam magədavani ana ndam ga Yezu. Awayay ti ndam ga Yezu tə̀gəskabu ndam magosay mis ni ba.
1
Sa ge Zeŋ
Nəbəki wakita hini ti nu, nu gəɗakani ga ndam məfəki ahàr ka Yezu, nəbikioru ana Wal gəɗakani * « Wal gəɗakani » ni ti awayay aɗəmvaba ndam ga Yezu ya *təcakalavu a kəsa nahaŋ bu ni ; bəza gayaŋ ni ti ni day nday gani. ya Melefit àdaba naŋ a ni akaba ana kʉli bəza gayaŋ ni ; nawayay kʉli dal-dal. Awayay kʉli ti nu bəlaŋ ciliŋ do, mis ya ti tə̀səra jiri ge Melefit a ni ɗek tawayay kʉli daya. Nawayay kʉli ti aɗaba kə̀gəsumkabá jiri ge Melefit a ; jiri gani nani ti leli mə̀bu àna naŋ kəlavaɗ, aɗaba Melefit àvi ana leli ti ga kaŋgay-kaŋgayani.
Bəŋ geli Melefit nday ata Wur gayaŋ Yezu *Krist atəgri sulum gatay ana leli. Atəjənaki leli, atagray ti mânjəhaɗumkabu àna sulumani. Nahkay ti aməgrum jiri, amawayumvu e kiɗiŋ geli bu.
Ahàr àɗəm mawayay ndam ya ti leli mə̀bu akaba tay ni
Mmawa goro ni, ka ya ti mìci bəza gayak ndahaŋ tə̀bu taɗəbay divi ge jiri ni ti nə̀mərva dal-dal. Tagray zlam ti akaɗa ga Bəŋ geli Melefit ya àɗəm mâgray ni. Ere ye ti nawayay nəhuk ni ti nahkay hi, mmawa goro ni : ahàr àɗəm mawayumvu e kiɗiŋ geli bu. Ma hini ya nə̀bukki ni ti ma àki ke divi mʉweni do : ma gani ti mìcia kwa ahaslana àndava. Mawayay Melefit ti ahəmamam ? Tamal mawayay Melefit ti maɗəbay Divi gayaŋ ya àɗəfiki ana leli ni. Divi gayaŋ ya àɗəfiki ana leli, lekʉlʉm kìcʉm kwa ka mənjəki gani ni ti nihi : àɗəm wayumvu e kiɗiŋ gekʉli bu. Divi gani nani ti ahàr àɗəm kəɗəbum kəlavaɗ.
Nə̀hi ana kʉli nahkay ti aɗaba mis dal-dal tə̀bu a kəsa gərgərani bu a duniya bu, tə̀bu tagosay mis : ŋgay Yezu *Krist àra a duniya va, tìwi naŋ miweni ni ti tə̀gəskabu do. Maslaŋa ya ti aɗəm nahkay ni ti naŋ zal ezir ge Krist, bay magosay mis daya. Bumi slimi ana ahàr gekʉli, ti tʉwi geli ya ti mə̀gri ana kʉli ni ègi zlam masakani ba. Bumvu slimi ti kə̂ŋgətum ere ye ti Melefit àɗəm aməvi ana kʉli ni ɗek.
Səruma maslaŋa ya ti àmbrəŋa maɗəbay divi ya ti Krist àɗəfiki ana leli na, agray ere ye ti naŋ awayay ni zlam gayaŋ ni ti Melefit naŋ àbi akaba naŋ bi. Ay maslaŋa ya ti agray ere ye ti Krist awayay ni ti Bəŋ geli Melefit nday ata Wur gayaŋ ni tə̀bu akaba naŋ. 10 Tamal mis ara afa gekʉli a, àɗəfiki ere ye ti Krist awayay ni ana kʉli do ni ti kə̀gəsumkabu naŋ afa gekʉli ba, ku sa day kə̀grumi ba. 11 Aɗaba maslaŋa ya ti àgria sa nahəma àjənakia naŋ ka magudar zlam a.
12 Ma goro àbu kay nawayay nəhi ana kʉli, ay ti nàwayay məbiki ma gani ana kʉli ka wakita do. Nəɗəm anoru afa gekʉli, nu nuani àna ahàr goro anoru anəzlapi ana kʉli, ti mə̂mərvu dal-dal ka ahar bəlaŋ akaba kʉli.
13 Mmawa goro ni, wur ga muk walani ya Melefit àdəkiba naŋ a ni bəza gayaŋ tə̀gruka sa daya. « Wur ga muk walani » ti awayay aɗəmvaba ndam ga Yezu ya *təcakalavu a kəsa ya ti Zeŋ naŋ àvu ni bu ni.

*1:1 « Wal gəɗakani » ni ti awayay aɗəmvaba ndam ga Yezu ya *təcakalavu a kəsa nahaŋ bu ni ; bəza gayaŋ ni ti ni day nday gani.

1:13 « Wur ga muk walani » ti awayay aɗəmvaba ndam ga Yezu ya *təcakalavu a kəsa ya ti Zeŋ naŋ àvu ni bu ni.