Wakita ge Zeŋ ya àbəki ya mahkər ni
Ere ye ti məɗəmki ka wakita ge Zeŋ ya àbəki ya mahkər ni
Maslaŋa ya ti àbəki wakita hini ni ti àɗafay slimi gayaŋ a wakita ni bu ndo. Ay mə̀səra, bay ya ti àbəki 3 Zeŋ ni ti àbəki 1 Zeŋ akaba 2 Zeŋ ni day naŋ gani.
Àbiki ti ana Gayus : Gayus ti gəɗakani ga ndam ga Yezu ya təcakalavu a kəsa nahaŋ bu ni, ay mə̀sər kəsa gani nani do. Gayus ti àgəskabá mis ya ti Zeŋ àsləroru tay ga məvi njəɗa ana ndam ga Yezu na lala ; ay gəɗakani nahaŋ àbu, slimi gani Diyʉtref, àgəskabu tay ndo. Zeŋ àbiki wakita ana Gayus ti ga məvi njəɗa, ti àgray akaɗa ge Diyʉtref ni ba.
1
Sa ge Zeŋ
Nu gəɗakani ga ndam məfəki ahàr ka Yezu, nəbukkioru ana nak Gayus, nak zləba goro, nawayay kur dal-dal aɗaba maɗəbay divi ge jiri ka ahar bəlaŋ. Gayus goro ni, nawayay ti araŋa àgrakukvu ba simiteni, Melefit mâgray ti kânjəhaɗ njalaŋ-njalaŋ akaɗa ga məɓəruv gayak ya àbu sulumani kè meleher gayaŋ ni ti.
Mis tazləbavu ana Gayus
Nə̀bu nəmərvu dal-dal aɗaba bəza ga məŋ geli ndahaŋ kay tə̀bu tara, təhu ahkado nak kə̀bu kaɗəbay divi ge jiri àna məɓəruv bəlaŋ. Iy nak kə̀bu kagray nahkay eɗeɗiŋ. Tamal nìcia ti bəza goro tə̀bu taɗəbay divi jireni ni ti nəmərvu dal-dal, àtam məmərvani ndahaŋ ni ɗek.
Zləba goro ni, ere ye ti kəgri ana bəza ga məŋ geli ga məjənaki tay ni ti àna məɓəruv bəlaŋ. Ku tamal kə̀sər tay do nəŋgu ni kə̀bu kəjənaki tay àna məɓəruv bəlaŋ. Nday gani ya kəjənaki tay ni tə̀bu tara ahalay a, təhi ana ndam ga Yezu *macakalavani ni kə̀bu kawayay tay dal-dal. Kam-kam zləba goro ni, ka ya ti atoru kama nahəma, jənaki tay keti akaɗa ge Melefit ya awayay ni. Nday gani tìcik a magam gatay, tòru ti ga məgri tʉwi ana Yezu *Krist. Ka ya ti takoru ni ti ndam ya tə̀fəki ahàr ke Melefit do ni tə̀vi araŋa ana tay ndo. Mis akaɗa nday nani nahəma, ahàr àɗəm məjənaki tay kwa, ti leli ɗek akaba tay mîgi ndam magray tʉwi ge jiri.
Diyʉtref nday ata Demetriyʉs
Nə̀bikioya wakita ana ndam ga Yezu ya *təcakalavu eslini na, ay ti Diyʉtref awayay migi gəɗakani gatay ɗek, nahkay àgəskabu ma gani ndo. 10 Nahkay zla nahəma, ka fat ya ti eninjʉa afa gekʉli a ni ti anaŋgəhaɗi zlam ya agudar ni akaba ma magədavani ya aɗəmki ke leli ni ana kʉli. Agudar ti zlam nday nani ciliŋ do, naŋ gani àwayay məgəskabu bəza ga məŋ geli ni do. Ku tamal mis ndahaŋ tawayay məgəskabu tay nəŋgu ni, àcafəŋa mis ga məgəskabu tay a. Tamal mis tə̀gəskabá tay a ti agarakiba mis nday nana ka ndam macakalavani ga Yezu na.
11 Zləba goro ni, kàgray zlam akaɗa ge mis magədavani ni ba ; gray zlam akaɗa ge mis sulumani ni. Maslaŋa ya ti agray zlam sulumani ni ti naŋ mis ge Melefit. Ay maslaŋa ya ti agray zlam magədavani ni ti àsər Melefit do.
12 Demetriyʉs nahəma, mis ɗek tə̀ɗəm naŋ mis sulumani ; jiri gayaŋ ya agray ni day aɗafaki naŋ mis sulumani eɗeɗiŋ. Leli day magrakia sedi a, naŋ ti mis sulumani. Nak day kə̀səra ma geli ya məɗəmki ni ti ma ge jiri.
13 Ma goro àbu kay nawayay nəhuk, ay ti nàwayay məbukki ma gani ndahaŋ ni ka wakita do. 14 Aɗaba nəɗəm nu nuani àna ahàr goro nara nakoru afa gayak wuɗak ; eninjʉa kwa ti nu nuani àna ahàr goro anəzlapuk.
15 Melefit mə̂gruk sulum gayaŋ ti araŋa àhəluk ahàr ba ti. Zləbəba geli day tə̀gruka sa. Gri sa ana zləbəba geli ye eslini ni ɗek bəlaŋ àna bəlaŋ.