Wakita ga Pol ya àbikioru ana ndam Kolos ni
Ere ye ti məɗəmki ka wakita ga Pol ya àbikioru ana ndam Kolos ni
Maslaŋa ya ti àbəki wakita hini ni ti àɗafa slimi gayaŋ a : àbəki ti Pol, zal asak ga Yezu ni (1.1 ; 4.18). Ka ya ti àbəki wakita ni ti naŋ a daŋgay bu (4.18), ay mə̀sər kəsa gani do : mis ndahaŋ tə̀ɗəm daŋgay gani ti e Efez, ay mə̀sər sarta ya ti tə̀fiyu naŋ a daŋgay vu e Efez ni do ; mis ndahaŋ tə̀ɗəm Pol àbəki ti bi a Sezare (Tʉwi 22-26), bi a Rom (Tʉwi 28).
Pol àbiki wakita ni ana ndam ga Yezu ya a Kolos ni ; awayay ti tə̂slərikaboru ana ndam Lewʉdisi daya (4.16. Lewʉdisi ti kà gəvay ga Kolos ; kəsa nday nani cʉeni ni ti ka haɗ Azi, driŋ gani kilʉmetir 100 gwar egezi ge Efez). Maslaŋa ya àhi ma ga Yezu ana ndam Filip enjenjeni ni ti Epafras (1.6-7) ; Epafras ti bi èci ma gani e Efez ka ya ti Pol ahi ma ana mis eslini ni (Tʉwi 19.10). Pol ti òru a Kolos akaba e Lewʉdisi ndo (2.1).
Pol àbiki wakita ana ndam Kolos ni aɗaba mis ndahaŋ təhi ma ndahaŋ ana tay, tagosay tay, tə̀ɗəm Krist ciliŋ ti èsli do, si mis tə̀gəskabu pakama nahaŋ maŋgahani ni kwa (2.3-4, 2.8). Tə̀ɗəm si tə̀zum zlam ndahaŋ ba, si tâgray wuməri ndahaŋ, si tâzləbay məslər ge Melefit kwa (2.16-18). Pol àɗəm zlam nday nani ɗek ti zlam masakani : si mis tə̂mbrəŋ zlam ga duniya, tâɗəbay Krist ciliŋ (2.20-23). Krist ti Melefit : tamal mis èpia Krist a ti èpia Melefit a àndava (1.15) ; Melefit àgraya məlaŋ a ti àna Krist (1.16) ; zlam ɗek tə̀bu azuhva Krist (1.17) ; Krist ti gəɗakani ga zlam weley weley do ɗek (1.18). Melefit àgray ti zlam ni ɗek tânjəhaɗkabu ana sulumani ti si azuhva Krist (1.20). Tamal mə̀gəskabá Krist a, mə̀səra naŋ a ti, araŋa nahaŋ ya àhəci ana leli ni ti àbi.
Pol èndeveriŋ wakita ni akaɗa gayaŋ ya agray a wakita gayaŋ ndahaŋ ni bu ɗek ni : acahi zlam ana mis, àɗəm ahəmamam ndam ge Krist tânjəhaɗ a duniya bu ni (3). Àhi ana tay tâhəŋgalay Melefit kəlavaɗ, àgrioru sa ge mis ndahaŋ ana tay daya (4).
Ay ahar gəɗakani a wakita hini bu ni ti Pol àhi ana leli Yezu Krist gəɗakani geli ni ti esli ana leli ; si mə̂mbrəŋ divi ndahaŋ, mâɗəbay Krist ciliŋ kwa.
1
Sa ga Pol
Nu Pol, Melefit àdaba nu a, nìgia zal asak ga Yezu *Krist a. Leli ata wur ga məŋ geli Timote məbikioru wakita hini ana kʉli, lekʉlʉm ndam *njəlatani ge Melefit ya kanjəhaɗum a Kolos ni. Kìgʉma bəza ga məŋ geli a, aɗaba kəfumki ahàr ke Krist, kə̀mbrəŋum divi gayaŋ do. Bəŋ geli Melefit mə̂gri sulum gayaŋ ana kʉli, mâgray ti *kânjəhaɗumkabu àna sulumani ti.
Pol ahəŋgali Melefit ana ndam Kolos ya təfəki ahàr ke Krist ni
Mə̀bu mahəŋgali Melefit Bəŋ ga Bay geli Yezu *Krist ana kʉli kəlavaɗ. Ka ya ti mahəŋgalay naŋ ni ti məgri sʉsi aɗaba mìcia kə̀bum kəfumki ahàr ka Yezu Krist lala, kə̀bum kawayum ndam ge Melefit ɗek daya. Kəgrum nahkay ti aɗaba kə̀səruma Melefit àŋgahia zlam sulumani ana kʉli a huɗ melefit ba. Ma gani ya kìcʉm ni ti ma ge jiri. Kìcʉm ma gani nani ti ka ya ti tə̀hi *Ma Mʉweni Sulumani ana kʉli ni. Ma Mʉweni Sulumani gani nani ti mis tə̀bu təhioru ana ndam ga duniya ɗek, kəlavaɗ mis ndahaŋ tə̀bu təgəskabu, tambatkaba majalay ahàr gatay a, mək tə̀bu tagray tʉwi sulumani azuhva nani. Lekʉlʉm day kə̀bum kəgrum nahkay, kwa ka fat ya ti kìcʉm ma gani ni, kə̀səruma Melefit ti agri sulum ana mis eɗeɗiŋ. Àhi ma gani nani ana kʉli ti Epafras. Epafras ti leli ata Timote mə̀bu magrakabu tʉwi akaba naŋ ka ahar bəlaŋ, mawayay naŋ dal-dal. Agray tʉwi ge Krist e kiɗiŋ gekʉli bu lala, àmbrəŋ do. Naŋ ti àhi ana leli ahəmamam *Məsuf ge Melefit àvia njəɗa ana kʉli a, kə̀bum kawayum ndam ge Krist ni.
Nahkay zla nahəma, kwa ka fat ya ti mìci ma ga Epafras ni ti mə̀bu mahəŋgali Melefit ana kʉli kəlavaɗ, mə̀mbrəŋ do. Mahəŋgalay Melefit ti kə̂sərum ere ye ti naŋ awayay ni lala ; mawayay ti kîcʉm lala àna njəɗa ga Məsuf gayaŋ, ti kâjalum ahàr sulumani. 10 Mawayay ti kânjəhaɗum akaɗa ga ndam ga Bay geli ya ahàr àɗəm tanjəhaɗ ni. Mawayay ti tʉwi gekʉli ya kəgrum ni ɗek mâɓəlafəŋ, kə̂grumikivu zlam sulumani ndahaŋ. Nahkay ti akəsərum Melefit àtam ya ti kə̀sərum naŋ nihi ni. 11 Melefit ti naŋ a məlaŋ *njəlatani gayaŋ bu, njəɗa gayaŋ àtam zlam ɗek ; mahəŋgalay naŋ ti mə̂vi njəɗa gani nani ana kʉli a manjəhaɗ gekʉli bu ɗek. Mawayay ti ku tamal kəgrum daliya nəŋgu ni ɓesʉma, kə̀mbrəŋum məfəki ahàr ke Melefit ba ; mawayay ti kə̂mərumvu sawaŋ. 12 Grumi sʉsi ana Melefit aɗaba àvia njəɗa ana kʉli a ga məhurkiviyani ka ndam gayaŋ njəlatana a məlaŋ gayaŋ maslaɗani va. 13 Àhəlaba leli a njʉ njʉ a məlaŋ ziŋ-ziŋeni ge *Seteni ba, òru àbiyu leli a Məgur ga Wur gayaŋ vu. Wur nani ti Bəŋani ni awayay naŋ dal-dal. 14 Àna tʉwi ga Wur ni Melefit àmba leli a, àmbərfəŋa zlam magudarani geli na kè leli a daya.
Krist ti way ? Tʉwi gayaŋ ti mam ?
15 Melefit ti mis tìpi naŋ ɗay-ɗay ndo ; ay tamal mis èpia Wur gayaŋ na ti èpia Melefit a àndava. Wuɗaka Melefit àgraya zlam a ɗek ti Wur gayaŋ ni naŋ àbu àndava. Melefit àvia njəɗa ga məgur zlam a ɗek 16 aɗaba ka ya ti àgraya zlam a ɗek ni ti, àgraya ti àna naŋ. Nahkay ku zlam ya agavəla akaba zlam ya a ga haɗ ni ɗek, ku zlam ya tipivu ni akaba zlam ya tìpivu do ni ɗek, ku bəbay gəɗákani ya təgur məlaŋ ya agavəla weley weley do ɗek nəŋgu ni, Wur ge Melefit agur tay. Iy, Melefit àgraya zlam a ɗek ti àna naŋ ; zlam ni ɗek ti àgriaya ana naŋ a. 17 Wuɗaka Melefit àgraya zlam a ɗek ti Wur gayaŋ ni naŋ àbu àndava ; zlam ni ɗek tə̀bu nihi ti azuhva naŋ. 18 Ndam gayaŋ ya *təcakalavu ku eley eley do ɗek ni ti akaɗa vu ge mis ; naŋ ti ni ahàr gani. Zlam ya ti agravu ɗek ni ti anjəki àna naŋ. Àŋgaya enjia e kiɗiŋ ga ndam eviɗ ba ti naŋ. Melefit àgray nahkay, àwaya ti Wur ni mîgi gəɗakani ga zlam weley weley do ɗek. 19 Melefit àgray ti zlam ya ti naŋ àbu àna naŋ ni ɗek ni ti, Wur gayaŋ ni day mə̂ləbu àna naŋ bilegeni. Ge Melefit ya àgray nahkay ni ti àɓəlafəŋa kà naŋ naŋana dal-dal. 20 Melefit àwayay ti zlam ya àgraya ni ɗek, ku zlam ya a ga haɗ, ku zlam ya agavəla, mâŋgalabavu akaba tay, tânjəhaɗkabu akaba tay àna sulumani. Melefit àgray ti zlam gani nani mâgravu ti àna mimiz ga Yezu ya àdəgaya ka ya ti *tàdarfəŋ naŋ kà təndal ni.
21 Lekʉlʉm ahaslani ti driŋ driŋ akaba Melefit, lekʉlʉm ndam ezir gayaŋ daya, aɗaba ka sarta gani nani ti majalay ahàr gekʉli akaba zlam gekʉli ya kəgrum ni magədavani. 22 Ay nihi ti Wur ge Melefit ègia mis a, àmət a kəla gekʉli vu : Melefit àgray ti kə̀ŋgalumvu akaba naŋ ti nahkay. Awayay ti kîgʉm ndam gayaŋ *njəlatani, nahkay aməhəloru kʉli kè meleher gayaŋ. Ka sarta gani nani ti zlam magudarani gekʉli ni atələbi va bi, maslaŋa amacalki kʉli ka zlam magudarani do simiteni. 23 Ay tamal kawayum kîgʉm nahkay ti, ahàr àɗəm kə̀mbrəŋum məfəki ahàr ke *Krist ba. Ahàr àɗəm kânjəhaɗum njaŋ-njaŋ akaɗa ya ti təfiyu asak ga ahay lala ni. *Ma Mʉweni Sulumani ya kìcʉm ni ti akəŋgətum zlam sulumani dal-dal àna naŋ ; ahàr àɗəm kə̀vumi divi ana mis ga magosafəŋa kʉli a ba. Ma Mʉweni Sulumani nani ti tə̀hia ana mis ga duniya na ɗek ; nu Pol ti ni nìgia bay məgri tʉwi ana Melefit ga məhi ma gani nani ana mis a daya.
Tʉwi ga Pol ya agri ana ndam ge Krist ni
24 Nihi ti nə̀bu nəcakay daliya àna tʉwi ya nagray azuhva kʉli ni, ay ti nə̀bu nəmərvu àna daliya nani. *Krist àcaka daliya azuhva ndam gayaŋ a, nahkay ahàr àɗəm nu day nə̂cakay daliya ti tʉwi gayaŋ mândav lala. Nəcakay daliya nani ti azuhva ndam ge Krist, nahkay Krist day naŋ àbu acakay, aɗaba ndam gayaŋ ya *təcakalavu ku eley eley do ɗek ni ti vu gayaŋ. 25 Ndam ge Krist ni ti, nìgia bay məgri tʉwi ana tay a ; àvu tʉwi gani ti Melefit. Melefit awayay ti nə̂hiaba ma gayaŋ a ɗek ana kʉli a. 26 Ma gani nani ti kwa ahaslani maŋgahani. Melefit àɗəfiaba ana ata bəŋ ga bəŋ geli a ndo, ay nihi ti àɗəfiaba ana leli a, leli ndam gayaŋ *njəlatani na. 27 Melefit awayay ti leli mə̂sər ma maŋgahani nani. Ma gani nani ti sulumani àtama ma ndahaŋ a ɗek, aɗafaki ahəmamam Melefit ahəŋgay ndam ya ti nday ndam *Zʉde do ni. Ma maŋgahani nani ti nihi : Krist ti naŋ àbu akaba kʉli akaɗa mis bəlaŋ ; nahkay kə̀səruma akəhurumiyu a məlaŋ maslaɗani ge Melefit ni vu. 28 Mazlapaki ti ke Krist gani. Məhioru ma gani ana mis ɗek ; məziaba azay slimi ana tay a, macahi zlam ana tay ɗek. Magray tʉwi sulumani àna məsər zlam ge Melefit ya avi ana leli ni ; mawayay ti mis ɗek tîgi akaba Krist akaɗa mis bəlaŋ, araŋa àhəcikivu ana tay ba. 29 Nə̀bu nagroru tʉwi gani nani, nakaɗvoru àna naŋ àna njəɗa ge Krist ya àvu ni. Njəɗa gani nani ànuviyu dal-dal ga magray tʉwi àna naŋ.