4
Sawari ga Pol gərgərani
Bəza ga mmawa, nawayay kʉli dal-dal : ahàr àɗəm kanjəhaɗum njaŋ-njaŋ akaɗa goro ya nə̀hi ana kʉli ni, aɗaba lekʉlʉm a ahar ga Bay geli bu. Nawayay kʉli dal-dal, nahkay nawayay nakoru nəmənjiyu kʉli. Ka ya ti nəjalaki ahàr ke kʉli ni ti nu nə̀bu àna məmərani kay. Bay Melefit day aməgəskabu nu àna məmərani azuhva kʉli.
Evodi akaba Sintis, nahəŋgalay kʉli, nəhi ana kʉli ti kîcʉmvu, aɗaba Yezu naŋ Bay geli ɗek. Nak ya magrakabu tʉwi ka ahar bəlaŋ, kə̀mbrəŋ ndo ni day, nihindi kur ti kə̂jənaki wál nday hini ti tîcivu, aɗaba tàkaɗva akaba nu ga mazoru *Ma Mʉweni Sulumani kama. Tàkaɗvu àna tʉwi nani ti nday akaba Klemaŋ akaba mis ndahaŋ ya magrakabu tʉwi akaba tay ni. Nahkay Bay Melefit àbəkia slimi gatay a Wakita gayaŋ ba akaba slimi ge mis ya avi sifa ana tay ni ɗek.
Nəhi ana kʉli : Ku ananaw ananaw do mərumvu aɗaba leli ɗek Bay geli bəlaŋ ! Nəhi ana kʉli keti : Mərumvu !
Si kanjəhaɗum ti mis ɗek tə̂sər lekʉlʉm kə̀zumum ɓəruv weceweci do, keɓesʉm sawaŋ. Bay geli ènjia wuɗak, naŋ driŋ do. Ku araŋa kwec àhəli ahàr ana kʉli ba. Tamal araŋa àhəcikivu ana kʉli ti humi ma gani ana Melefit sawaŋ. Ku araŋa àdəkiva ke kʉli a nəŋgu nahəma, hindʉmfiŋa kè Melefit a, həŋgalum, grumi sʉsi daya. Tamal kəgrum nahkay ti Melefit aməfi ahàr ana kʉli ti ere ye ti kajalumki ahàr ni ɗek kâjalumki ka mawayay ga Yezu *Krist ; nahkay araŋa aməhəli ahàr ana kʉli do, aɗaba Bay geli ti naŋ. Melefit aməfi ahàr ana kʉli ahəmamam ti mis hihirikeni àsər do.
Bəza ga mmawa, ere ye ti nəhi ana kʉli ke mendeveriŋ gani ni ti, si kajalumki ahàr ka zlam nday hini kwa : zlam ya ge jiri ni, zlam ya àɓəlay ni, zlam ya magədavani do ni, zlam ya *njəlatani ni, zlam ya mis tawayay ni akaba zlam ya mis tazləbay ni. Nahkay si kajalumki ahàr ka zlam maɓəlani ɗek akaba zlam ya leli məɗəm sulumani ni ɗek kwa. Nə̀cahia zlam ana kʉli a kay, kə̀gəsumkabá. Lekʉlʉm kìcʉma pakama goro a akaba kìpʉma zlam ya nàgray na. Si ahàr àɗəm kə̂grum zlam nday nani ɗek. Tamal kəgrum nahkay ti Melefit naŋ àbu akaba kʉli, araŋa aməhəli ahàr ana kʉli va do.
Pol agri sʉsi ana ndam Filip
10 Ka ya ti kə̀slərumubiyu zlam ni ti nə̀mərva dal-dal, nə̀gria sʉsi ana Bay geli a. Ere ye ti kə̀grumu ni ti àɗafaki kəfumu ahàr. Lekʉlʉm kə̀bum kəfumu ahàr kəlavaɗ, ay ti kə̀ŋgətum ahar ga məslərubiyu zlam ke weceweceni ndo palam. 11 Nə̀hi pakama hini ana kʉli ti, nə̀ɗəm ti nawayay zlam do. Nahkay ku nu nə̀bu a gəɗa bu ahkay do ni a daliya bu nəŋgu ni, nə̀caha manjəhaɗana àna məmərana. 12 Ku mam mə̂dəkuvu mam nəŋgu ni, nə̀səra nanjəhaɗ tata : ku nu talagani, ku elimeni goro àbu ; ku huɗ goro mərəhani, ku lʉwir awər nu ; ku zlam goro àbu kay, ku zlam goro àhəca nəŋgu ni, nə̀səra nanjəhaɗ tata. 13 Nisliki meɓesey zlam ɗek aɗaba Bay goro avu njəɗa gani. 14 Ku tamal nahkay nəŋgu ni kə̀grumua zlam sulumana, aɗaba kə̀jənumkia nu a daliya goro ba.
15 Bəza ga mmawa goro ya e Filip ni, jalumki ahàr ka sarta ya nə̀hi *Ma Mʉweni Sulumani ana kʉli mək lekʉlʉm kə̀gəsumkabu ni. Kə̀səruma ka sarta nani ti nawayay nasləka ka haɗ gekʉli e Mesedʉweŋ a, ay ndam məfəki ahàr ka Yezu ga kəsa ndahaŋ tə̀vu zlam ndo, si lekʉlʉm ciliŋ. Nahkay nə̀jənakia kʉli a ti lekʉlʉm day kə̀jənumkia nu a. 16 Kwa ka ya nu nə̀bu a Tesalonik ni ti kə̀slərumukabaya zlam ga məjənaki nu a àtam sak cʉ.
17 Ere ye ti nawayay ni ti kə̂vumu zlam do ; nawayay ti Melefit mə̂vikivu məsəkani ana kʉli azuhva tʉwi gekʉli ya kəgrumu ni sawaŋ. 18 Ere ya àhəcukivu ni ɗek ti kə̀vumua àtamkia sawaŋ. Nihi ti Epafrodit àvua zlam ya kə̀slərumubiya na, nahkay zlam àhəcukivu va do. Ay ti kə̀vumu ti ana nu do, kə̀vumi ti ana Melefit sawaŋ. Àɓəlafəŋ dal-dal akaɗa ga sədaga ya kəvumi, ezi akaɗa ge tersel sulumani ni. 19 Bay Melefit goro ni ti araŋa àhəci naŋ do simiteni, naŋ àbu àna zlam ɗek. Nahkay ara avikivu zlam ana kʉli ti araŋa àhəcikivu ana kʉli ba bilegeni, aɗaba lekʉlʉm day ndam ga Yezu *Krist. 20 Mis tâzləbay Bay Melefit Bəŋ geli ga kaŋgay-kaŋgayani ti ! Aya nahkay.
Sa ga Pol
21 Grumi sa ana ndam məfəki ahàr ka Yezu *Krist ye eslini ni biliŋ àna biliŋ. Bəza ga mmawa ya tagray tʉwi akaba nu ni tə̀gria sa ana kʉli a daya, 22 akaba ndam ga Yezu ya tə̀bu ahalay ni ɗek, ahar gəɗakani ndam ya tagray tʉwi a ahay ga *bay gəɗakani ga ndam Rom bu ni. 23 Bay geli Yezu Krist mə̂gri sulum gayaŋ ana kʉli ɗek ti.