Wakita ga Pol ya àbikioru ana ndam Efez ni
Ere ye ti məɗəmki ka wakita ga Pol ya àbikioru ana ndam Efez ni
Maslaŋa ya ti àbəki wakita hini ni ti àɗafa slimi gayaŋ a : àbəki ti Pol, zal asak ga Yezu ni (1.1 ; 3.1). Leli mə̀sər sarta ya àbəki wakita ni do, mə̀sər məlaŋ ya àbəki ni do daya. Ma ga Pol hini ya àbu məbəkiani a Wakita ge Melefit ni bu ni ti, àbiki ti ana ndam Efez : Efez ti kəsa gəɗakani ka haɗ Azi. Pol ànjəhaɗ eslini vi mahkər (Tʉwi 20.31), ay a wakita hini bu ni ti àbəki akaɗa ga bay ya ti àhi ma ana ndam ya naŋ àsəra tay a ni do. Àgri sa ana mis do, àləgi ana mis akaɗa gayaŋ ya àgray a wakita ndahaŋ bu ni do. A wakita ndahaŋ ya tə̀bəki ahaslani ni bu ni ti ma ya ti « kə̀bum a kəsa Efez bu ni » (1.1) àvu bi ; nahkay mis ndahaŋ tə̀ɗəm wakita hini ti Pol àslərioru ana ndam ga kəsa gərgəri kay bəlaŋ àna bəlaŋ ga məhi ma ana ndam ga Yezu ɗek. Ay tamal nahkay ti tàzay wakita ya tə̀slərioru ana ndam Efez ni ciliŋ, tə̀fiyu a Wakita ge Melefit vu ; tə̀mbrəŋ wakita ya tə̀slərioru ana ndam ga kəsa ndahaŋ ni ɗek.
Nahkay pakama ga Pol ya àɗəm a wakita hini bu ni ti kwa ka mənjəki gani àhi ana ndam ga Yezu ɗek. Ànjəki, àɗəm àna tʉwi ge Krist ti Melefit àgria zlam sulumani ana leli a kay : Melefit àdaba leli a, mìgia bəza gayaŋ a ; àmbərfəŋa zlam magudarani geli ni kè leli a ɗek ; àgray ti mîci ma gayaŋ maŋgahani ni. Ahaslani ti leli akaɗa mis məmətani, nihi ti mə̀bu àna sifa ya àndav ɗay-ɗay do ni ; mìgia akaɗa mis a bəlaŋ. Nahkay Pol ahəŋgalay Melefit ti ndam gayaŋ ni ɗek tîci zlam sulumani ya ti Melefit àgri ana tay ni lala : àgri zlam nday nani ɗek ana tay ti azuhva tʉwi ge Krist (1–3).
Leli mìgia bəza ge Melefit a ti, ahàr àɗəm mânjəhaɗum ahəmamam ? Pol àɗəm mîcivu, mâwayumvu, ku way way do mâgray tʉwi àna njəɗa ge Melefit ya àvi ni ; mə̂mbrəŋum zlam magudarani ɗek ; ku way way do, ku zal, ku wal, ku wur, ku ata bəŋ ga bəza, ku eviɗi, ku bay məgur eviɗi, mânjəhaɗ akaɗa ge Melefit ya awayay ni ciliŋ. Melefit àvia njəɗa ana leli a dal-dal : njəɗa gani nani ti akaɗa zlam ahar ga zal slewja, si mâgray tʉwi àna naŋ lala. Ahar gəɗakani mâhəŋgalay Melefit kəlavaɗ, mə̀mbrəŋum ba. Tamal magray nahkay ti Seteni àgosay leli koksah, àgri araŋa ana leli koksah (4–6).
Pakama ga Pol ya àhi ana ndam ga Yezu ahaslani ni ti, ahàr àɗəm leli day mə̂gəsumkabu. Si mîci pakama gayaŋ ni, màgray tʉwi àna naŋ kwa.
1
Sa ga Pol
Nu Pol, Melefit àdaba nu a, nìgia zal asak ga Yezu *Krist a. Nəbikioru wakita hini ana kʉli ndam *njəlatani ya kəfumki ahàr ka Yezu Krist, kə̀bum a kəsa Efez bu ni. Bəŋ geli Melefit nday ata Bay geli Yezu Krist tə̂gri sulum gatay ana kʉli, tâgray ti *kânjəhaɗumkabu àna sulumani ti.
Melefit agri zlam sulumani kay ana ndam ga Yezu
Ahàr àɗəm məzləbum Melefit, Bəŋ ga Bay geli Yezu *Krist, aɗaba àgria zlam sulumana ɗek ana leli àna Məsuf gayaŋ a. Zlam sulumani gani nday nani ti a duniya bu do, nday e melefit bu. Àgri tay ana leli ti aɗaba leli mə̀bu akaba Yezu Krist akaɗa mis bəlaŋ palam. Wuɗaka Melefit àgraya məlaŋ a ti àdəkiba leli a, ti mîgi mis *njəlatani ke eri gayaŋ, ti àŋgətfəŋa zlam magədavani kè leli ba. Àdəkiba leli a nahkay ti, ti mîgi akaba Yezu Krist akaɗa mis bəlaŋ.
Naŋ gani àwaya leli a dal-dal, nahkay àɗəmbiya kwa ahaslana emigi bəza gayaŋ àna tʉwi ga Yezu Krist. Àgray nahkay ti ka mawayay gayaŋ aɗaba àɓəlafəŋa dal-dal, awayay ti mis tə̂sər naŋ gəɗakani, tâzləbay naŋ azuhva sulum gayaŋ ya àgri ana leli ni. Àgri sulum gani nani ana leli ti àna wur gayaŋ biliŋ biliŋeni ni. Awayay naŋ dal-dal.
Leli mìgia akaba Yezu Krist a akaɗa mis bəlaŋ, aɗaba Melefit àmba leli àna mimiz ga Yezu a, àmbərfəŋa zlam magudarani geli ni kè leli a. Àgray nahkay ti, awayay aɗafaki sulum gayaŋ ti kay dal-dal. Sulum gani ya àvi ana leli ni àsaɓay ; àgray ti leli mə̂sər zlam akaba mîci ere ye ti awayay ni ɗek. Ere ye ti Melefit awayay amagray kama ni maŋgahani, ay ti àɗəfiaba ana leli a. Ere gani nani ti àɓəlafəŋa dal-dal. Àɗəmbiya kwa ahaslani, amagravu àna tʉwi ga Yezu Krist. 10 Ere gani nani ti amagray ka sarta ya ti amaslamalakabá zlam a ɗek ni. Ere gani nihi : amaŋgasikabu ahàr ana zlam ɗek, zlam ya agavəla ɗek akaba zlam ya a ga haɗ ni ɗek, ti bay bəlaŋ mə̂gur tay. Bay gani nani ti Krist.
11 Leli ndam *Zʉde ya mə̀bu akaba Krist akaɗa mis bəlaŋ ni day Melefit àvia ja gani geli ana leli a. Melefit àgraya zlam a ɗek ka mawayay gayaŋ a akaɗa gayaŋ ya àɗəmbiyu ahaslani na, nahkay àdababiya leli kwa ahaslana. 12 Leli ndam ya mə̀fəki ahàr ke Krist enjenjeni ni Melefit àdababiya leli a nahkay ti, aɗaba awayay ti mis tazləbay naŋ dal-dal azuhva zlam ya àgri ana leli ni.
13 Lekʉlʉm day kə̀bum akaba Krist akaɗa mis bəlaŋ, aɗaba kìcʉma pakama ge jiri a, *Ma Mʉweni Sulumani ya Melefit àhəŋgay kʉli àna naŋ na. Nahkay kə̀fumkia ahàr ke Krist a, naŋ day àvia Məsuf gayaŋ ana kʉli a akaɗa ya àɗəmbiyu ahaslani ni. *Məsuf Njəlatani ya àvi ana kʉli ni ti akaɗa zlam gayaŋ ya àgrakia ke kʉli a, aɗafaki ti lekʉlʉm gayaŋ ni. 14 Àvi Məsuf Njəlatani nani ana leli ti aɗafaki amara mahəŋgay leli eɗeɗiŋ eɗeɗiŋeni ka ya ti emendeveriŋ tʉwi gayaŋ ɗekeni ni. Nahkay ti məzləbum naŋ dal-dal azuhva tʉwi gayaŋ ya àgri ana leli ni.
Pol ahəŋgali Melefit ana ndam ga Yezu
15 Nahkay zla nahəma, nəgri sʉsi ana Melefit azuhva ere ye ti kəgrum ni, aɗaba nìcia lekʉlʉm kə̀fumkia ahàr ka Bay geli Yezu a, kawayum ndam ge Melefit ɗek daya. 16 Nahkay nə̀bu nəgri sʉsi ana Melefit kəlavaɗ azuhva ere ye ti kəgrum ni, nə̀mbrəŋ do. Nə̀bu nahəŋgali Melefit ana kʉli daya. 17 Melefit ti naŋ Melefit ga Bay geli Yezu *Krist, naŋ Bəŋ geli gəɗakani ya mazləbay ni. Nahəŋgalay naŋ ti mə̂vi məsər zlam, mə̂ɗəfiki ana kʉli ahəmamam kəsərumkivu naŋ ni. 18 Nahəŋgalay naŋ keti ti mə̂fiviyu majalay ahàr sulumani ana kʉli a ahàr vu, ga məsər ere ye ti azalaki kʉli ga məviani ana kʉli ni, ga məsər sulumani ya ti agri ana ndam gayaŋ ni. Sulumani gani nani ti kay dal-dal, àtama zlam ndahaŋ na ɗek. 19 Nahəŋgalay Melefit ti kə̂sərum njəɗa gayaŋ gəɗakani àtama njəɗa ndahaŋ a ɗek. Njəɗa gayaŋ gani nani ti àgri tʉwi ana leli àna naŋ, leli ndam ya mə̀bu məfəki ahàr ka naŋ ni. Àna njəɗa gani nani ti ere ye ti èsliki magrani àna naŋ do ni ti àbi. 20 Àna njəɗa gani nani ti àhəŋgaraba Krist e kisim ba, mək àfəkaɗ naŋ kà gəvay gayaŋ e melefit bu ka məlaŋ ga gəɗakani. 21 Eslini ti Krist agur *məslər ge Melefit akaba gəɗákani gatay ɗek, agur bəbay ɗek akaba ŋgumna ɗek daya. Ku ndam njəɗa-njəɗani weley weley do ɗek ya mis tacali slimi ana tay ni ti Krist agur tay daya. Agur nday ya tə̀bu ka sarta hini ni ciliŋ do, agur nday ya atələbu ka məlaŋ mʉweni ya Melefit amagraya ni daya. 22 Nahkay Melefit àmbriva zlam a ɗek a ahar va ana Krist a. Àfəki naŋ gəɗakani ka ahàr ga zlam ɗek, àfiyu naŋ bay gəɗakani ga ndam gayaŋ ya *təcakalavu ku eley eley do ɗek ni. 23 Ndam ya təfəki ahàr ke Krist ni ɗek ti nday ɗekeni tìgia vu gayaŋ a, aɗaba njəɗa gayaŋ ɗek àvu a tay bu. Krist ti njəɗa ge Melefit ɗek àvu a vu gayaŋ bu daya, njəɗa ge Melefit ya àhəcikivu ana naŋ ni ti àbi simiteni.