6
Ku way way do e kiɗiŋ geli bu mə̂gri sulum ana maslaŋa nahaŋ
Bəza ga mmawa, tamal maslaŋa èjikia ke divi a ti ahàr àɗəm lekʉlʉm ya ti kəɗəbum divi ga *Məsuf Njəlatani ni humi ma ti mə̂ŋgukiyu ke divi. Humi ti àna cəkaɗani. Ay ku way way do mə̂bavu slimi, do ni ti bi naŋ day emijikia ke divi a. Tamal zlam zləzlaɗani àdia ahàr ana kʉli a ti jənumvu. Tamal kəgrum nahkay ti kə̀ɗəbuma divi ge *Krist na àndava. Tamal ti maslaŋa azay ahàr gayaŋ aɗəm naŋ gəɗakani, ambatakani do èsli araŋa do nahəma, agosay ahàr gayaŋ gayaŋani. Ku way way do ahàr àɗəm mâmənjaləŋ ka manjəhaɗ gayaŋ ciliŋ. Nahkay tamal àdia ahàr ana zlam ya ti aməri məɓəruv na ti mə̂mərvu aɗaba àgra tʉwi sulumana, do ni ti àgurfəŋ ahàr gayaŋ kè mis ndahaŋ ba. Aɗaba ahàr àɗəm ku way way do mâgray tʉwi ya ti Melefit àhi mâgray ni àna ahar gayaŋ gayaŋani.
Maslaŋa ya ti təcahi ma ge Melefit ni ti, a huɗ ga zlam ya ti àŋgəta ni bu ɗek ti mə̂vi ana maslaŋa ya ti acahi zlam ni bilegeni.
Kə̀gosum ahàr gekʉli ba : maslaŋa ya ti azay Melefit akaɗa zlam masakani ni ti Melefit amatraɓ naŋ dal-dal. Aɗaba tamal kìzligia zlam a ti kara kabaz day ere gani nani. Mis day nahkay : tamal àgra zlam magədavana ya ti məɓəruv gayaŋ awayay na ti zlam gayaŋ ya ti àgray ni aməmbivu kisim. Tamal àgra zlam ya ti Məsuf Njəlatani awayay na ti, Məsuf Njəlatani ni aməvi *sifa ya àndav ɗay-ɗay do ni. Məgrum zlam sulumani kəlavaɗ, ahar àdəgafəŋa kè leli a ba. Aɗaba vaɗ ya Melefit àfəkaɗ ni eminjia ti Melefit aməgri sulum gayaŋ ana leli aɗaba mə̀mbrəŋ magray zlam sulumani ndo. 10 Nahkay ti ka ya ti mə̀ŋgətuma ahar ga magray tʉwi ya ti ajənaki mis na ti məgrumi ana mis ɗek. Ahar gəɗakani məgrumi ana ndam ya tə̀bu akaba leli, təfəki ahàr ka Yezu ni.
Pol endeveriŋ ma gayaŋ àna məziaba azay slimi ana mis a
11 Nihi ti mənjumki, nəbiki ana kʉli ana ahar goro goroani, nəbəki ti àna asak ma gəɗákani gəɗákani. 12 Nday ya ti tawayay məfəki ŋgasa ke kʉli ge *mekeli kʉɗi ana kʉli ni ti, nday ti tawayay ti mis ga duniya tâzləbay tay azuhva tʉwi gatay ya tagray ni. Tagray nahkay ti aɗaba tawayay ti mis tə̀gri daliya ana tay ba ciliŋ : tə̀səra tamal maslaŋa aɗəm Melefit ahəŋgay mis azuhva *Krist ya àmətfəŋ kà təndal ni ciliŋ ti mis tə̀bu təgri daliya ana maslaŋa gani. 13 Nday gani ti tèkelia kʉɗi ana tay a, ay tə̀bi tàɗəbay *Divi ya Mʉwiz àbəki a wakita gayaŋ ni bu ni ɗek bi. Təɗəm têkeli kʉɗi ana kʉli ti aɗaba tawayay tiji zlabay àna kʉɗi ya tekeli ana kʉli ni. 14 Nu ti nìji zlabay do. Ay tamal niji zlabay ti, àki ka Bay geli Yezu Krist ya àmətfəŋ kà təndal ni ciliŋ. Yezu àra àməta nahkay ti zlam ga duniya tìgia zlam masakana kè eri goro a, akaɗa *tàdarfəŋa tay kà təndal a. Nu day nìgia zlam masakana kè eri ga ndam ga *duniya, akaɗa tàdarfəŋa nu kà təndal a. 15 Nahkay ku tekeli kʉɗi ana mis, ku tèkeli kʉɗi ana mis do nəŋgu ni, àgray araŋa do. Pakama ya ti àtam pakama ndahaŋ ni ɗek ti nihi : Melefit àgray ti mìgia mis mʉwena azuhva tʉwi ge Krist a. 16 Nday ya ti tə̀gəskabá ma goro hina ni ti, Melefit mə̂jənaki tay, mâgray ti tânjəhaɗkabu àna sulumani. Melefit mə̂gri ana tay nahkay aɗaba nday ti ndam *Izireyel gayaŋ eɗeɗiŋ.
17 Kwa kani nawayay ti maslaŋa àhəlu muru va ba, aɗaba nu nə̀bu àna mandava kà vu goro : mandava gani nday nani ti təɗafaki nu mis ga Yezu.
18 Bəza ga mmawa, Bay geli Yezu Krist mə̂gri sulum gayaŋ ana kʉli ɗek ; sulum gani nani mânjəhaɗ a məɓəruv gekʉli bu ti. Aya nahkay.