5
Ahàr àɗəm mìgi eviɗi ge Divi ya Mʉwiz àbəki ni ba
*Krist àgray ti màtamfəŋa kè *Divi ya Mʉwiz àbəki, ndam *Zʉde taɗəbay na. Àgray nahkay ti, ti mìgi eviɗi gani va ba. Nahkay ti zum njəɗa gekʉli ɗek, kə̀ŋgumiyu e eviɗi ni vu va ba.
Nu Pol nəhi ana kʉli nahəma, tamal kawayum *têkeli kʉɗi ana kʉli ti Krist ègia zlam masakana, aɗaba àjənaki kʉli va do. Nəhi ana kʉli keti, maslaŋa ya èkeley kʉɗi ni ti ahàr àɗəm maslaŋa gani nani mâɗəbay Divi ya ti Mʉwiz àbəki a wakita gayaŋ bu ni ɗek. Tamal kawayum Melefit mə̂ɗəm lekʉlʉm ndam jireni aɗaba kəɗəbum Divi ya ti Mʉwiz àbəki ni ti, kə̀mbrəŋuma Krist a, kìdʉmva akaba naŋ a, kìslʉmki məŋgət *sulum ge Melefit ni va do. Leli ti ni mə̀səra Melefit aməɗəm leli ndam jireni kè eri gayaŋ ti aɗaba mə̀bu məfəki ahàr ke Krist. Leli mə̀bu mahətay zlam ge Melefit gani nani ya ara agray ni ti àna njəɗa ga Məsuf gayaŋ. Tamal kə̀fəkia ahàr ka Yezu Krist a ti ku tèkelʉka kʉɗi a, ku tèkelʉk ndo nəŋgu ni, àgray araŋa do. Ere ye ti àɓəlafəŋ kè Melefit ni ti nihi : kəfəki ahar ke Krist, kaɗafaki məfəki ahàr gayak ni àna mawayay mis.
Ka ya ti kə̀fumki ahàr ke Krist enjenjeni ni ti kə̀grum zlam ɗek kigeni kigeni. Ay nihi ti way àcafəŋa kʉli ga maɗəbay divi ge jiri a ni way ? Bay ya ti àgosay kʉli nahkay ni ti Melefit do : Melefit àzalay kʉli ti ga maɗəbay divi gayaŋ. Ma ge mis ya təɗəm : « *Miwisiŋ gʉzit àkibu ka zlam ti ewisiŋaba zlam na ɗek » ni ti jiri eɗeɗiŋ. 10 Nə̀səra lekʉlʉm day majalay ahàr gekʉli ɗek akaɗa goro ni, aɗaba leli ɗek akaba Bay geli akaɗa mis bəlaŋ. Maslaŋa ya ti èwisirikaba ahàr ana kʉli a ni ti ku naŋ way nəŋgu ni Melefit amatraɓ naŋ.
11 Bəza ga mmawa, tamal nəɗəm têkeli kʉɗi ana mis kekileŋa ti, mis təgru daliya kekileŋa ti kamam ? Tamal nəɗəm nahkay ti akal pakama geli ya məɗəm *tàdarfəŋ Yezu kà təndal ni àwəri ɓəruv ana mis va do. 12 Nday ya ti tiwisiri ahàr ana kʉli, təɗəm têkeli kʉɗi ana mis ni ti tə̂slafəŋa kʉɗi kà tay a bilegeni !
13 Bəza ga mmawa, Melefit àzala kʉli a, nahkay ti lekʉlʉm eviɗi va do. Ay lekʉlʉm eviɗi va do ni ti, ŋgay kislʉmki magray zlam kwaŋa kwaŋa akaɗa ya kawayum ni ti kə̀humi ana ahàr ba. Ere ye ti ahàr àɗəm kə̂grum ni ti wayumvu, ti ku way way do mə̂gri zlam sulumani ana maslaŋa nahaŋ. 14 Àbu məbəkiani nahkay hi : « Wayay ndam ya nak kə̀bu akaba tay ni akaɗa ya ti kawayay ahàr gayak ni.* Levi 19.18. » Tamal kə̀bu kagray nahkay ti, kàgra zlam ya ti àbu e Divi ya Mʉwiz àbəki ni bu, àɗəm tâgray na ɗek àndava. 15 Ay tamal lekʉlʉm akaɗa ga zlam ge gili cuɗayani, təjavu aslər, tahəpəɗvu ni ti bumvu slimi, do ni ti ekiziŋʉmvu.
Divi ga Məsuf Njəlatani akaba divi ya məɓəruv geli awayay ni
16 Ere ye ti nəhi ana kʉli ni ti nihi : grum zlam ya ti *Məsuf Njəlatani ahi ana kʉli grum ni. Tamal kəgrum nahkay ti akəgrum zlam ya məɓəruv gekʉli awayay ni va do. 17 Aɗaba ere ye ti məɓəruv gekʉli awayay ni ti Məsuf Njəlatani àwayay do ; ere ye ti Məsuf Njəlatani awayay ni ti, məɓəruv gekʉli àwayay do : nday cʉeni tàrakaboru do. Ègia nahkay ti kìslʉmki magray ere ye ti kawayum magrani ni do. 18 Tamal Məsuf Njəlatani agur kʉli ti ŋgasa àki ke kʉli ga maɗəbay *Divi ya àbu məbəkiani a wakita ge Mʉwiz ni bu ni va bi.
19 Zlam ya ti məɓəruv ge mis awayay magrani ni ti mis ɗek tə̀səra, zlam gani nday hi : magray hala, magray mesʉwehvu, magray zlam ya təbəki mimili ke mis ni, 20 magray pəra, matak, mizirey mis, mahəŋgay ma, magray solu, məzum ɓəruv dal-dalani, magray eri, medeveni akaba mis, mawayay ma ge mis do, 21 məfəki eri ka zlam ge mis, məvi vu ana zum, magray zlam ga muru ga muru, akaba magray zlam ndahaŋ akaɗa nday nani. Nə̀hia ana kʉli a àndava, nəhi ana kʉli keti : ndam ya ti tagray zlam nday nani ti tìsliki məhuriyani a *Məgur ge Melefit vu do.
22 Ay tʉwi ga Məsuf Njəlatani ya agray a məɓəruv geli bu ni ti akaɗa bəza ga məŋgəhaf ya ewi ni : tʉwi gani nani ɗek ti bəlaŋ. Zlam gani nday hi : mawayavani, məmərvani, manjəhaɗ sulumani, meɓeseni, majalaki ahàr sulumani ke mis, məgri zlam sulumani ana mis, magray jiri, 23 manjəhaɗani kuɗufa, məbi slimi ana ahàr. Zlam nday nani ti *Divi ge Mʉwiz ya àbəki a wakita gayaŋ ni bu ni àcafəŋa mis ga magrana do simiteni. 24 Ndam ge *Krist ti tə̀mbrəŋa zlam magədavani ya ti məɓəruv gatay awayay magrani na. Ègia akaɗa *tàdarfəŋa zlam gani nani kà təndal a. 25 Leli mə̀bu àna sifa ti àna njəɗa ga Məsuf Njəlatani. Nahkay ti ahàr àɗəm Məsuf Njəlatani mə̂gur leli kəlavaɗ. 26 Mìji zlabay ba, mə̀zumi ɓəruv ana mis ba, màgray solu ba.

*5:14 Levi 19.18.