6
Manjəhaɗ ga bəza akaba ata bəŋ gatayani
Gabəza, àgəski ti cʉmiki ma ana ata bəŋ gekʉli, aɗaba lekʉlʉm kìgʉma akaba Bay geli a akaɗa mis bəlaŋ. Melefit àɗəm e *Divi gayaŋ ya àhi ana leli ɗəbum ni bu ahkado : « Ŋgwioru a haɗ ana ata buk ata muk. » Divi hini ti Divi ye enjenjeni ge Melefit àɗəm aməvələŋ zlam ni. Ere ye ti àɗəm amavay ni ti nihi : « Nahkay ekeyey, akəpəs a duniya bu vi kay.* Mahərana 20.12 ; Mimbiki 5.16. »
Lekʉlʉm ata bəŋ ga bəza day kə̀zumumi ɓəruv ana bəza gekʉli ba. Ɗəfumiki zlam ana tay, humiki ma ana tay ka zlam ya tàgudar ni akaɗa ga Bay geli ya awayay ni sawaŋ.
Manjəhaɗ ge eviɗi akaba ndam məgur tay
Lekʉlʉm eviɗi cʉmiki ma ana ndam məgur kʉli ya a duniya bu ni. Ŋgumioru a haɗ ana tay, grumfəŋa aŋgwaz kà tay a, grumi tʉwi ana tay àna ɓəruv bəlaŋ, akaɗa ya kəgrumi tʉwi ana *Krist ni. Kə̀grum tʉwi kè eri gatay ti tâzləbay kʉli ciliŋ ba. Grum ere ye ti àɓəlafəŋ kè Melefit ni àna ɓəruv bəlaŋ sawaŋ, aɗaba lekʉlʉm eviɗi ge Krist. Grumi tʉwi ana tay àna ɓəruv bəlaŋ akaɗa kəgrumi ana Bay geli, do ni ti ana mis hihirikeni do. Ku tamal nak eviɗi, ku tamal nak eviɗi do nahəma, sərki maslaŋa ya ti agray tʉwi sulumani ni ti Bay geli aməviləŋ zlam daya.
Lekʉlʉm ya kə̀bum àna eviɗi ni day, grumi zlam sulumani ana tay bilegeni. Kàzlacumki ka tay ba. Sərumki lekʉlʉm akaba eviɗi gekʉli ni ti lekʉlʉm ɗek Bay məgur kʉli naŋ bəlaŋ, naŋ e melefit bu. Naŋ gani ti ècirkaba mis a do.
Zlam ahar ge Melefit ya abi ana ndam gayaŋ ni
10 Pakama ya àgəjəni ga məhiani ana kʉli ni nihi : zum njəɗa ga Bay geli, aɗaba lekʉlʉm kə̀bum akaba naŋ akaɗa mis bəlaŋ. Njəɗa gayaŋ ni ti àtama njəɗa ndahaŋ a ɗek. 11 Bumkabu zlam ga kaɗvu ya Melefit abi ana kʉli ni ɗek. Nahkay ka ya ti *Seteni esipet kʉli àna wir-wir gayaŋ nahəma, kicikʉma gaŋ-gaŋ. 12 Nə̀ɗəm nahkay ti aɗaba leli mə̀bu magray silik. Ay silik gani nani ti akaba mis hihirikeni do, magray ti akaba seteni akaba bəbay gatayani akaba gəɗákani gatayani ɗek ya təgur duniya hini ziŋ-ziŋeni ni. Magray silik ni ti akaba seteni cuɗayani ya nday agavəla ni daya. 13 Nə̀hi ana kʉli həluma zlam ga kaɗvu ya Melefit avi ana kʉli na ɗek ni ti azuhva nani. Nahkay ti ndam ya atərəkia ke kʉli a kà fat ga kaɗvu gani nana ni ti etisliki ke kʉli do. Kələŋ ga kaɗvu nahəma, lekʉlʉm jika jika micikeni ka məlaŋ gekʉli ni.
14 Nahkay ti cikʉma gaŋ-gaŋ. Jiri ge Melefit ti jalumki ahàr ; ègia akaɗa maslpara ga ndam slewja ya təwəlvu àna naŋ na. Leli ndam jireni azuhva tʉwi ge Melefit ya àgri ana leli ni. Manjəhaɗ ge jiri gani nani ti jalumki ahàr ; ègia akaɗa ge endʉwi ga ambəl ga ndam slewja ya ti tafakabu ga maŋgah gugum gatay àna naŋ na. 15 Melefit àɗafaki leli ndam gayaŋ ge jireni àna *Ma Mʉweni Sulumani, nahkay araŋa àhəli ahàr ana leli va do. Jalumki ahàr ka manjəhaɗ gani nani akaɗa kimaka ga ndam slewja ya ti təbəvu a asak vu ni. 16 Ku ananaw do ɗek fumki ahàr ke Melefit. Məfəki ahàr nani ti akaɗa ga slaku ga ndam slewja ni. *Seteni esipet kʉli ti mesipet gani nani akaɗa ga kamnjagaɗ ya taɓal mis àna naŋ ni. Kamnjagaɗ nani aku àki ka ma gani ge meviyek mis àna naŋ. Ay məfəki ahàr gekʉli ni ègia akaɗa ga slaku ya ti acafəŋa kamnjagaɗ ge minjikiyeni ke kʉli a ni. 17 Melefit àhəŋga kʉli a. Mahəŋgani nani akaɗa ga gadagar ya ndam slewja təbəvu a ahàr vu ni. Nahkay jalumki ahàr. Jalumki ahàr ka ma ge Melefit daya. Ma gani nani ti akaɗa ga maslalam ya ti *Məsuf ge Melefit àvi ana kʉli ga makaɗvani àna naŋ ni. 18 A zlam gani nani bu ɗek ti həŋgalum Melefit, hindʉmfiŋa a sarta ba ɗek. Hindʉmfiŋa àna njəɗa ga Məsuf gayaŋ a. Həŋgalum Melefit àki ka ndam gayaŋ ɗek, kə̀mbrəŋum ba, njəhaɗum eri. 19 Həŋgalumu Melefit daya, ti ka sarta ya ti nəhi ma ana mis ni ti pakama ya nəhi ana tay ni goro do, ge Melefit sawaŋ ; ti nə̂hi Ma Mʉweni Sulumani ana mis, aŋgwaz àwərki nu ba. Ma Mʉweni Sulumani nani ti ahaslani maŋgahani, nihi ti Melefit àŋgazlaya vay-vay. 20 Yezu *Krist àslərbiyu nu ti ga məhi ma gani ana mis. Ku nu məwəlani a daŋgay bu nəŋgu ni, nə̀mbrəŋ məɗəm ma gani nani do, ègia tʉwi goro a. Nahkay həŋgalum Melefit ti nə̂ɗəm ma vay-vay, aŋgwaz àwərki nu ba, aɗaba Melefit awayay ti nagray nahkay.
Sa ga Pol
21 Nawayay ti lekʉlʉm day kə̂sərum manjəhaɗ goro akaba ere ye ti nagray ni ɗek ; nəslərkioru wur ga məŋ geli Tisik ke kʉli ga məhi ma gani ana kʉli. Naŋ ti mawayay naŋ, agray tʉwi ga Bay geli lala. 22 Nəslərkioru naŋ ke kʉli ti ge tʉwi gani nani, ti kə̂sərum manjəhaɗ geli, ti kə̂ŋgətum njəɗa àna pakama gayaŋ ya ti ahi ana kʉli ni daya.
23 Bəŋ geli Melefit nday ata Bay geli Yezu *Krist tâgray ti bəza ga məŋ geli ɗek tânjəhaɗkabu àna sulumani ti. Bəza ga məŋ geli ni tâwayavu àkivu, tə̂fəki ahàr ka Yezu Krist àkivu ti. 24 Melefit mə̂gri sulum gayaŋ ana ndam ya tawayay Bay geli Yezu Krist ga kaŋgay-kaŋgayani ni ti.

*6:3 Mahərana 20.12 ; Mimbiki 5.16.