Wakita ga Pol ya àbikioru ana ndam Filip ni
Ere ye ti məɗəmki ka wakita ga Pol ya àbikioru ana ndam Filip ni
Maslaŋa ya ti àbəki wakita hini ni ti àɗafa slimi gayaŋ a : àbəki ti Pol, zal asak ga Yezu ni (1.1). Ka ya ti àbəki wakita ni ti naŋ a daŋgay bu (1.13-14), ay mə̀sər kəsa gani do : mis ndahaŋ tə̀ɗəm daŋgay gani ti e Efez, ay mə̀sər sarta ya ti tə̀fiyu naŋ a daŋgay vu e Efez ni do ; mis ndahaŋ tə̀ɗəm Pol àbəki ti bi a Sezare (Tʉwi 22-26), bi a Rom (Tʉwi 28).
Pol àbiki ti ana ndam ga Yezu ya e Filip ni (Filip ti kəsa gəɗakani ka haɗ Mesedʉweŋ) ; maslaŋa ya àhi ma ga Yezu ana ndam Filip enjenjeni ni ti naŋ (Tʉwi 16.11-40). Àbiki wakita ni ana tay ti ga məvi njəɗa ana tay : ku tamal naŋ a daŋgay bu nəŋgu ni, amər aɗaba ma ga Yezu àbu akoru kama kama (1.12). Àhi ana tay tàzay ahàr gatay tə̀tam mis ndahaŋ ba, tə̂jalay ahàr akaɗa ga Yezu ya àjalay ni sawaŋ (2.1-18) ; àhi ana tay tə̂gəskabu ata Timote nday ata Epafrodit (2.17-30). Àziaba azay slimi ana tay a, àhi ana tay tàɗəbay mis ya tə̀fəki ahàr ka Yezu lala do, tagosay mis ni ba (3.1–4.1). Àvi sawari ndahaŋ ana tay, àgri sʉsi ana tay ga zlam ya ti tə̀slərikaboru ga məjənay naŋ ni (4.2-23).
A pakama gayaŋ ni bu ni ɗek ti Pol naŋ àbu a məmərani bu ; ku acakay daliya nəŋgu ni amər (1.4 ; 1.18 ; 2.15-16 ; 2.17 ; 4.10). Àhi ana ndam Filip ni day tə̂mər (1.25 ; 2.18 ; 2.28 ; 2.29 ; 3.1 ; 4.4) : leli day ahàr àɗəm mə̂mər kəlavaɗ azuhva tʉwi ge Krist ya àgri ana leli ni, akaba ya naŋ àbu agri ana leli ni daya. Pol àɗəm awayay akoru kama kama àna məfəki ahàr gayaŋ ka Yezu ni ; àhi ana ndam Filip ni day tôru kama kama àna məfəki ahàr gatay, tə̀mbrəŋ ba (3.7-16). Àna pakama nday nani ɗek ti Pol aɗəfiki divi sulumani ga maɗəbay Yezu ana leli.
1
Sa ga Pol
Nu Pol ata Timote leli ndam məgri tʉwi ana Yezu *Krist mə̀gria sa ana ndam *njəlatani ga Yezu Krist ya tə̀bu e Filip na ɗek. Mə̀gria sa ana ndam ya *təbi slimi ana kʉli na, akaba nday ya *təjənaki ndam ge Melefit na daya. Bay Melefit Bəŋ geli nday ata Bay geli Yezu Krist tə̂gri sulum gatay ana kʉli, tâgray ti *kânjəhaɗumkabu àna sulumani ti.
Pol agri sʉsi ana Melefit
Nəjalaki ahàr ke kʉli kəlavaɗ. Ka ya ti nəjalaki ahàr ke kʉli ni ti nəgri sʉsi ana Bay Melefit goro. Nahkay nahəŋgali Melefit ana kʉli dal-dal. Ka ya ti nahəŋgali Melefit ana kʉli ni ti nu nə̀bu àna məmərani, aɗaba kwa ka ya ti kə̀fumki ahàr ka Yezu ni àbivaya ana kana, lekʉlʉm kə̀bum kəgrumkabu tʉwi ga *Ma Mʉweni Sulumani ka ahar bəlaŋ akaba leli. Bay Melefit ànjəkia magray tʉwi sulumana e kiɗiŋ gekʉli ba. Ànjəkia nahkay nahəma, nə̀səra ti amagroru duk anivoru ana vaɗ ga Yezu *Krist ya amaŋga ni. Nəjalaki ahàr ke kʉli nahkay ti kigeni, aɗaba nawayay kʉli àna huɗ bəlaŋ. Bay Melefit àvia divi sulumana ana kʉli akaba nu ga magray tʉwi gayaŋ ka ahar bəlaŋ a. Nahkay ku nu a daŋgay bu, ku nəhəŋgrifəŋ ana ndam ya təɗəmki ma magədavani ka ma ge Melefit, ku nəɗəfikiaba Ma Mʉweni Sulumani ana tay nəŋgu ni, lekʉlʉm kə̀bum kəjənumki nu. Bay Melefit àsəra, nu nawayay kʉli ɗek àna huɗ bəlaŋ. Nawayay kʉli nahkay ti azuhva Yezu Krist àvua njəɗa ga mawayay kʉli a akaɗa gayaŋ ya awayay mis na.
Ere ye ti nihindifiŋa kè Melefit ka ya ti nahəŋgalay naŋ na ti mawayavani gekʉli ni mâsagakivoru e kiɗiŋ gekʉli bu. Nahkay akəsərum jiri, akəsərumkaba zlam a ɗek lala daya. 10 Nahəŋgalay Melefit nahkay ti aɗaba nawayay kə̂dumkiba zlam sulumani ya tə̀tam ndahaŋ na. Tamal kəgrum nahkay ti akagudarum zlam do, mis day atəŋgətfəŋa ndivey kè kʉli a do duk abiviyu ana maŋga ge Krist a. 11 Nahkay ere ye ti akəgrum ni ɗek atanja kigeni, aɗaba akəgrum àna njəɗa ga Yezu Krist. Mis etipia ere nani ya kəgrum na ti atazləbay Melefit, atəɗəm naŋ gəɗakani.
Yezu Krist ti àtam zlam ɗek
12 Bəza ga mmawa, nawayay ti kə̂sərum ere ye ti àgrakuvu ni ti àvia divi ana mis ge mici *Ma Mʉweni Sulumani na àtama ya ahaslana sawaŋ. 13 Nahkay ti ndam ga huɗ ahay ga bay gəɗakani akaba mis ndahaŋ ni ɗek tìcia nu nə̀vu a daŋgay bu aɗaba nu bay məgri tʉwi ana *Krist. 14 Nahkay day bəza ga məŋ geli tə̀səra nu a daŋgay bu. Tàra tə̀səra nahkay ti mis ahar gəɗakani e kiɗiŋ gatay bu tə̀ŋgəta njəɗa ga Bay geli a ga məhi pakama ge Melefit ana mis a. Təɗəmoru pakama nani kama kama, aŋgwaz àwər tay do.
15 Mis ndahaŋ təzlapi ana mis àki ke Krist aɗaba tagralu solu, tawayay ti tə̂tam nu. Ku tamal tə̀bu tagray nahkay nəŋgu ni, mis ndahaŋ ti təzlapaki ke Krist àna huɗ bəlaŋ. 16 Nday ndani ya təzlapay àna huɗ bəlaŋ ni ti tawayay nu palam. Tə̀səra nu nə̀bu ahalay a daŋgay bu ga məɗəfiki ana mis Ma Mʉweni Sulumani ti ma ge jiri. 17 Nday ndahaŋ ya tagralu solu ni ti tə̀ɗəmki ma àki ke Krist àna huɗ bəlaŋ do. Tagray nahkay ti aɗaba tawayay tə̂tam nu palam. Tə̀hi ana ahàr tə̂grukivu daliya a ahay ga daŋgay ni bu keti.
18 Ay majalay ahàr gatay nani ti àgray araŋa do. Ma gatay ya təhi ana mis àki ke Krist ni ti zlam maɓəlani. Nahkay nu nə̀bu nəmər : ku tagray àna cuɗay, ku àna huɗ bəlaŋ nəŋgu ni, nani ɗek zlam maɓəlani. Anəmər àkivu 19 aɗaba nə̀səra Melefit amahəŋgay nu a huɗ ga zlam gani nani bu. Amahəŋgay nu ti aɗaba kahəŋgalumu naŋ, Məsuf ga Yezu Krist day amazlakaki nu. 20 Ere ya nawayay kay akaba najəgay nahəma, ti nàgray ere ye ti aməbəku mimili ni ba. Nawayay nanjəhaɗ àna njəɗa gaŋ-gaŋ sawaŋ, nawayay ti mis tâzləbay Krist nihi, ku ananaw azuhva nu. Nawayay ti ku nu nə̀bu àna sifa, ku tamal anəməta nəŋgu ni, mis tâzləbay Krist azuhva nu. 21 Ka nu nahəma, tamal nu nə̀bu àna sifa ti zlam gəɗakani gani a sifa goro bu ni ti Krist. Ay tamal ti nəmət nəŋgu ni, àɓəlafu kay atam ya nu nə̀bu àna sifa ni. 22 Ku tamal nahkay nəŋgu ni, nu nə̀bu àna sifa ti nagray tʉwi sulumani ya ajənaki mis ni. Nahkay e kiɗiŋ ga ata kisim nday ata sifa bu ni ti nədəkiba weley ? Nə̀sərkaba do. 23 Zlam hini cʉeni ni ti nə̀jalakia ahàr ka tay a dal-dal. Ere ye ti nu nawayay ni ti, nawayay ti nâsləkaba a duniya ba, ti nâru nânjəhaɗ afa ge Krist. Hojo nahkay, àtam. 24 Akaba nani ɗek, ahàr àɗəm si nânjəhaɗ a duniya bu àna sifa kwa. Nawayay nahkay ni ti azuhva kʉli, ti nəjənaki kʉli. 25 Zlam hini ti nə̀sərkia lala. Nahkay nə̀səra ti nu ananjəhaɗ àna sifa e kiɗiŋ gekʉli bu ɗek, ti nəjənaki kʉli kə̂ŋgumoru kama kama e divi ge Krist bu àna məmərani aɗaba kə̀fumkia ahàr a. 26 Nahkay anoru afa gekʉli. Eninjʉa ti akəzləbum Yezu Krist, akəmərumvu àkivu aɗaba nu nə̀bu e kiɗiŋ gekʉli bu.
Kaɗumvu, kə̀mbrəŋum məfəki ahàr ka Yezu ba
27 Ere ye ti ahàr àɗəm kəgrum ni ti, si kanjəhaɗum lala. Tamal kanjəhaɗum nahkay ti mis atəsər lekʉlʉm kə̀bum kəɗəbum *Ma Mʉweni Sulumani ge *Krist. Nu day ku tamal anoru nəmənjiyu kʉli, ku tamal nòru afa gekʉli do nəŋgu ni, enici ma gekʉli. Nahkay anəsər lekʉlʉm ɗek majalay ahàr gekʉli ka ahar bəlaŋ, akaba kəkaɗumvu àna tʉwi ka ahar bəlaŋ, ti mis tə̂fəki ahàr ka Yezu Krist aɗaba tìcia Ma Mʉweni Sulumana. 28 Nahkay ti aŋgwaz àwərfəŋa kʉli kà ndam ezir gekʉli a ba ferera. Tamal aŋgwaz àwərfəŋa kʉli kà tay a do nahəma, atəsərki etigi ahàr. Atəsərki ti Melefit amahəŋgay kʉli daya. Zlam gani nani ɗek ti Melefit agray. 29 Melefit agray nahkay ti àgria sulum ana kʉli ga məfəki ahàr ke Krist a. Ay sulum gani nani ti ga məfəki ahàr ke Krist ciliŋ do : ga macakay daliya azuhva naŋ daya. 30 Ahaslani kìpʉma nu a nàkaɗva, nihi day kə̀səruma, kekileŋa nu nə̀bu nakaɗvu. Ay nihi ti lekʉlʉm day kə̀bum kəkaɗumfəŋva kà ndam ezir geli a akaɗa goro na.