2
Grum tʉwi akaɗa ga Yezu ya àgray ni
Lekʉlʉm kə̀bum ka ahar bəlaŋ akaba *Krist. Nahkay ti avi njəɗa ana kʉli do aw ? Kəzum njəɗa àna mawayavani gayaŋ do aw ? Lekʉlʉm kə̀bum ka ahar bəlaŋ akaba Məsuf gayaŋ *Njəlatani do aw ? Kə̀bum kipʉm mawayavani gayaŋ e kiɗiŋ gekʉli bu do aw ? Tamal nahkay zla nahəma, nawayay ti kəmərumu məɓəruv dal-dal àna magray zlam ya ti nara nəhi ana kʉli ni. Zlam gani nday hi : wayumvu, njəhaɗum ka ahar bəlaŋ ; cʉmvu ma e kiɗiŋ gekʉli bu ; jalum ahàr ka ahar bəlaŋ ; kə̀zum ahàr gekʉli kàtamum mis ndahaŋ ba, kàwayum ti mis tazləbay kʉli ba. Hojo ŋgumioru a haɗ ana tay, ɗəmum tə̀tama kʉli a sawaŋ. Way way do àɗəbi zlam ana huɗ gayaŋ ciliŋ ba, hojo mâɗəbay zlam ya ti ajənaki mis ɗekeni ni. Lekʉlʉm ɗek jalum ahàr akaɗa ga Yezu Krist ya àjalay ni. Majalay ahàr gayaŋ ni ti nahkay hi :
Naŋ ti Melefit eɗeɗiŋ.
Naŋ Melefit eɗeɗiŋ ti, àwayay manjəhaɗani kala-kala ata naŋ ndo.
Ay ti gəɗakani gayaŋ ni ɗek àmbrəŋbiya,
ègia mis a, ègia eviɗi eɗeɗiŋ a.
Àra ègia mis a ti, àŋgwioru a haɗ ana mis,
àgəsikia ma ana Melefit a,
àgəskabá ti mis tâkaɗ naŋ,
tâkaɗfəŋ naŋ kà təndal.
Aɗaba àgəskabá zlam nday nana ɗek ti,
Bay Melefit àzoru naŋ driŋ agavəla,
àzalay naŋ gəɗakani àtam gəɗákani ndahaŋ ni ɗek.
10 Awayay ti mis ɗek
ku a huɗ melefit bu, ku ka dala, ku e eviɗ bu
tâbəhaɗi mirdim ana Yezu
ka ya ti tìcia slimi gayaŋ a ni.
11 Awayay ti ku way way do mə̂ɗəm vay-vay :
« Yezu Krist ti naŋ Bay gəɗakani ! »
Azuhva zlam nani ɗek mis atazləbay Bəŋani Melefit.
Ndam ga Yezu ti akaɗa ceŋgel ya aslaɗay məlaŋ ni
12 Bəza ga mmawa, nawayay kʉli dal-dal. Ahàr àɗəm kəgəsumiki ma ana Melefit akaɗa ga Yezu ya àgəsiki ma ni. Ahaslani, ka ya ti nu nə̀bu akaba kʉli ni ti kə̀gəsumikia ma ; nihi nu nə̀bi akaba kʉli va bi ti ahàr àɗəm kəgəsumiki ma mâtama ya ahaslani na. Kəgəsumiki ma gani ti ahəmamam ? Nawayay nəɗəm, Melefit àhəŋga kʉli a. Àhəŋga kʉli a nahəma, ahàr àɗəm lekʉlʉm day kəgrum tʉwi kwa. Kəgrum tʉwi nani ti, si aŋgwaz awərfəŋa kʉli kè Melefit a, 13 aɗaba Bay ya ti agray tʉwi a məɓəruv gekʉli bu ni ti Melefit. Agray nahkay nahəma, ti kâwayum akaba kə̂grum zlam ya àɓəlafəŋ ni.
14 Ere ye ti kəgrum ni ɗek, kə̀ŋguzumki ma ba, kə̀ləgumvu àkivu ba daya. 15-16 Tamal kəgrum nahkay nahəma, mis etindivi kʉli do, akagudarum zlam do, akəlumbu bəza ge Melefit *njəlatani. Lekʉlʉm kə̀bum e kiɗiŋ ga ndam cuɗay akaba ndam magosay mis bu : ka ya ti kəhumi ma ge Melefit ya avay sifa ni ana tay nahəma, etipi kʉli akaɗa ya tipi boŋgur təslaɗay ga məlavaɗ a huɗ melefit bu ni. Nahkay a vaɗ ya *Krist amaŋga ni ti anəmərvu àna kʉli. Eslini anəsər ti nàgray tʉwi zləzlaɗani masakani ndo.
17 Məfəki ahàr gekʉli ka Yezu ti akaɗa ga sədaga ya ti kəvumi ana Melefit ni. Ku tamal takaɗ nu nəŋgu ni, mimiz goro amasagakivu sədaga gekʉli, akaɗa ga zum ya tabəhaɗ ni. Nahkay ti nu nə̀bu àna məmərani, məmərvu akaba kʉli ɗek daya. 18 Tamal nahkay ti ahàr àɗəm lekʉlʉm day kə̀bum àna məmərani, kə̂mərumvu akaba nu daya.
Ata Timote nday ata Epafrodit
19 Àna njəɗa ga Bay geli Yezu, nawayay nəslərikaboru Timote ana kʉli wuɗak. Eminjʉa afa gekʉli a ti aməsər ere ye ti agravu afa gekʉli ni. Amasləkabiya ti amaŋgəhaɗu ma gani. Nahkay ti anəŋgət njəɗa àna naŋ. 20 Maslaŋa àfu ahalay ajalay ahàr akaɗa goro ni bi, si naŋ ; naŋ àbu ajalaki ahàr ke kʉli akaɗa goro ni daya. 21 Mis ndahaŋ ni ɗek təɗəbi zlam ana huɗ gatay ciliŋ, tàɗəbay zlam ya ti Yezu *Krist awayay ni do. 22 Timote nahəma, kə̀səruma àɗafakia naŋ mis sulumana. Àgra tʉwi ga Ma Mʉweni Sulumana akaba nu akaɗa ga wur ya tagrakabu tʉwi akaba bəŋani na. 23 Nahkay ka ya ti anəsəra ere ye ti amagrakuvu na ti anəsləroru naŋ hʉya. 24 Ay ti àna njəɗa ga Bay geli, nə̀səra nu day anoru afa gekʉli wuɗak.
25 Ka nu ti àɓəlafu nəslərioru wur ga məŋ geli Epafrodit ana kʉli. Naŋ ti lekʉlʉm kə̀slərumubiyu ga məjənaki nu àna zlam ya ahəcukivu ni : àra ènjia ti àgrukia tʉwi a, màkaɗvu ka ahar bəlaŋ ga mazoru *Ma Mʉweni Sulumani kama. Ay nəslərikaboru naŋ ana kʉli ti 26 aɗaba awayay dal-dal ti mîpi kʉli ɗek. Ècia ti kìcʉma ga arməwər ya àwər naŋ na, àhəlia ahàr a dal-dal. 27 Eɗeɗiŋ ti arməwər àwəra naŋ a, amal àmət. Ay ti àsia cicihi ana Melefit a, àhəŋgaraba naŋ a. Nu day nə̀sia cicihi ana Melefit a, aɗaba àwayay ti nə̀cakay daliya ka ahàr ga daliya ndahaŋ ba. 28 Nahkay nawayay ti nəslərikaboru naŋ ana kʉli ke weceweceni, ti kay ya kìpʉma naŋ a ni ti kə̂mərumvu, nu day nə̀jalay ahàr kay ba. 29 Eminjʉa ti gəsumkabá naŋ àna məmərana, aɗaba lekʉlʉm ɗek ti Bay gekʉli bəlaŋ. Zləbum naŋ, zləbum mis ya tanjəhaɗ akaɗa gayaŋ ni ɗek. 30 Zləbum naŋ aɗaba naŋ e tʉwi ge Krist bu ni ti àtamfəŋa kè kisim a pəlok-pəlok. Ku amal àmət nəŋgu ni àra afa goro ga məjənaki nu a, aɗaba lekʉlʉm kə̀bum driŋ akaba nu, kìslʉmki məjənaki nu do.