Ma Mʉweni Sulumani ya Meciyʉ àbəki ni
Ere ye ti məɗəmki ka Ma Mʉweni Sulumani ya Meciyʉ àbəki ni
Maslaŋa ya àbəki wakita ge Meciyʉ ni àɗafay slimi gayaŋ a wakita ni bu ndo. Ku tamal nahkay nəŋgu ni, kwa ka mənjəki gani ndam ga Yezu ɗek tə̀səra àbəki ti Meciyʉ zal asak ga Yezu ni (Meciyʉ ti təzalay naŋ Levi daya). Maslaŋa ya àbəki wakita ni ti zal Zʉde, awayay aɗafaki ma ga ndam mahəŋgaray pakama ge Melefit ya tə̀ɗəmbiyu, tə̀ɗəm amagravu ni ti àgrava ka sarta ga Yezu eɗeɗiŋ a (jeŋgey Meciyʉ 1.22-3 ; 2.15 ; 2.17-18 ; 2.23 ; 3.3 ; ma ndahaŋ tə̀bu akaɗa hini daya).
Ka mənjəki ga wakita ni Meciyʉ àɗəmki ma ke miwi ga Yezu. Kələŋ gani àŋgəhaɗ ere ye ti Yezu àgray akaba àɗəm ni ɗek akaɗa ga ata Mark nday ata Lʉk ya tàŋgəhaɗ ni : Yezu ànjəki ke tʉwi gayaŋ ka haɗ Gelili, òru gwar a Zerʉzalem. Yezu naŋ àbu agray tʉwi gayaŋ ni ti gʉzit àna gʉzit ndam ya taɗəbay naŋ ni tə̀sər naŋ ti naŋ way ; kələŋ gani Piyer àɗəm Yezu ti naŋ Krist bay gəɗakani ya amara ni (16.16). Piyer àra àɗəma pakama nana ti kələŋ gani Yezu òru gwar a Zerʉzalem, wuɗaka akoru ti àhi ana ndam maɗəbay naŋ ni ahàr àɗəm tâkaɗ naŋ eslini, mək amaŋgaba e kisim ba (16.21).
E kiɗiŋ ga pakama ga Yezu ya àɗəm ni bu ni ti Meciyʉ àdaba ndahaŋ a, àslamatakabu, àbəki ka məlaŋ gərgəri zlam a wakita gayaŋ ni bu : ma ga Yezu ya àɗəm ka həma ni (5.1–7.29), ma ga Yezu ya àɗəm ka ya ti aslər ndam asak gayaŋ ni (10.1–11.1), ma gozogul ga Yezu ya àɗəmki ka Məgur ge Melefit ni (13.1-52), ahəmamam ndam ga Yezu tânjəhaɗkabu ni (18.1–19.2) akaba ma ga Yezu ya àɗəmki ka mandav ga duniya ni (24.1–25.46).
Meciyʉ aɗəfiki ana leli zlam ya ti tàgrakivu ka Yezu ni ti àgravu akaɗa ga zlam ya ti àgrakivu ka ndam Izireyel a Wakita ge Melefit ya ahaslani bu ni. Yezu àsləka ka haɗ Ezip a akaɗa ga ndam Izireyel na (2.14-15) ; tàbaray naŋ akaɗa ga ndam Izireyel ya tàsləkaba a dəluv ba ni (3.13), àcaka daliya a huɗ gili ba (4.1) mək àcəliya a həma va ga macahi Divi ge Melefit ana mis akaɗa ge Mʉwiz ya àgray na (5.1). Yezu ti naŋ bay məgri tʉwi ana Melefit ya àcakay daliya a kəla geli vu ni (Izayi 53.4 ; Meciyʉ 8.17) ; naŋ Wur ge Mis, ya Deniyel èpi Melefit aməfiyu naŋ a bay vu ni (Deniyel 7.13-14 ; Meciyʉ 9.6). Yezu èndeveriŋaba tʉwi gayaŋ na ɗek : kani ti naŋ « Melefit ya anjəhaɗ akaba leli ni » (Emenʉwel) ya Izayi àɗəmki ma ni (Izayi 7.14 ; Meciyʉ 1.23 ; 28.20).
1
Slimi ga ata bəŋ ga bəŋ ga Yezu
(Lʉk 3.23-38)
Yezu *Krist ti naŋ wur huɗ ge Devit, wur huɗ ga Abraham daya. Slimi ga ata bəŋ ga bəŋani ti nday hi : Abraham èwi Izak, Izak èwi Zekʉp, Zekʉp èwi Zʉda akaba bəza ga məŋani ndahaŋ, Zʉda èwifiŋa ata Ferez nday ata Zara kà Tamar a, Ferez èwi Esroŋ, Esroŋ èwi Aram, Aram èwi Aminadap, Aminadap èwi Nasoŋ, Nasoŋ èwi Salmoŋ, Salmoŋ èwifiŋa Boz kà Rahap a, Boz èwifiŋa Zobet kà Rut a, Zobet èwi Zese, Zese èwi Devit. Devit ti àzum bay.
Bay Devit èwifiŋa Salomoŋ kà wal ge Yʉri a, Salomoŋ èwi Robowam, Robowam èwi Abiya, Abiya èwi Asaf, Asaf èwi Zusafat, Zusafat èwi Zuram, Zuram èwi Oziyas, Oziyas èwi Zowatam, Zowatam èwi Asaz, Asaz èwi Ezesiyas, 10 Ezesiyas èwi Manase, Manase èwi Amoŋ, Amoŋ èwi Zuziyas, 11 Zuziyas èwi Zesʉniyas akaba bəza ga məŋani. Ka sarta gani nani ti tə̀həloru ndam *Zʉde ka haɗ Babiloŋ.
12 Tàra tə̀həloya ndam Zʉde ka haɗ Babiloŋ a ti Zesʉniyas èwi Salatiyel, Salatiyel èwi Zorobabel, 13 Zorobabel èwi Abiyut, Abiyut èwi Eliyakim, Eliyakim èwi Azor, 14 Azor èwi Sadok, Sadok èwi Akim, Akim èwi Eliyʉt, 15 Eliyʉt èwi Eleyazar, Eleyazar èwi Mataŋ, Mataŋ èwi Zekʉp, 16 Zekʉp èwi Zʉzef. Zʉzef ti zal ga Mari ya èwi Yezu ni. Yezu ti təzalay naŋ Krist.
17 Nahkay e kiɗiŋ ga sarta ga Abraham akaba sarta ge Devit bu ni ti bəza huɗ bəza huɗ ga Abraham kru mahar faɗ ; e kiɗiŋ ga sarta ge Devit akaba sarta ya ti tə̀həloru ndam Zʉde ka haɗ Babiloŋ ni bu ni ti bəza huɗ bəza huɗ ga Abraham kru mahar faɗ ; e kiɗiŋ ga sarta ya ti tə̀həloru ndam Zʉde ka haɗ Babiloŋ ni akaba sarta ge Krist bu ni ti bəza huɗ bəza huɗ ga Abraham kru mahar faɗ.
Məslər ge Melefit ahi ana Zʉzef etiweya wur a, slimi gani Yezu
(Lʉk 2.1-7)
18 Tìwi Yezu *Krist ti àgravu nahkay hi : məŋani Mari məva ge Zʉzef. Zʉzef àzay naŋ faŋ ndo, ay tìpi ti naŋ a huɗ. Naŋ a huɗ ti àna njəɗa ga *Məsuf Njəlatani. 19 Zal gani Zʉzef ti naŋ mis jireni, nahkay àra èpia naŋ a, naŋ a huɗ ti àwayay maɗafani do. Àɗəm ambrəŋ naŋ akal-akal. 20 Naŋ àbu ajalay ahàr nahkay ti *məslər ge Melefit àŋgazlivu e kisim miziɗeni bu, àhi ahkado : « Zʉzef wur huɗ ge Devit, kàgray aŋgwaz ga mazay Mari ga wal ba, aɗaba wur ya a huɗ gayaŋ bu ni ti àzay huɗ gani àna njəɗa ga Məsuf Njəlatani. 21 Ara ewi wur zalani. Emiweya ti akədi slimi Yezu, aɗaba naŋ ti amahəŋgay ndam gayaŋ, aməhəlaba tay a magudar zlam gatay ba. »
22 Zlam gani nani àgravu ɗek ti, ti pakama ga Bay Melefit ya àhi ana bay mahəŋgaray *pakama gayaŋ ni mâgravu. Pakama gani nani ti nihi : 23 « Wur dahalay ya àsər zal faŋ ndo ni ara azay huɗ, emiwi wur zalani, atəzalay naŋ Emenʉwel. » * Izayi 7.14. Emenʉwel ti awayay aɗəmvaba « Melefit naŋ àbu akaba leli. » 24 Zʉzef nakəŋ àra èpiɗekva ti àgray ere ye ti məslər ga Bay Melefit àhi gray ni. Àzay Mari nakəŋ ga wal, 25 ay tàndəhaɗkabu ndo, duk àbivoru ana sarta ya Mari èweya wur na ni. Nahkay Mari nakəŋ èwi wur zalani, mək Zʉzef àdi slimi gani Yezu.

*1:23 Izayi 7.14.