2
Ndam məsər zlam tara tamənjaya Yezu a
Tìwi Yezu ti e Betlehem ka haɗ *Zʉde. Ka sarta gani nani ti Erot naŋ bay ga ndam *Zʉde. Tàra tìwia Yezu a ti ndam ndahaŋ tàra a Zerʉzalem a ; nday ndam məsər zlam, tàsləkabiya gwar egezi a. Tàra tìnjia ti tìhindi, tə̀ɗəm : « Bay ga ndam Zʉde ya tìwi ni ti naŋ eley ? Màra ti aɗaba boŋgur àcəlaya, aɗafaki tìweya bay gəɗakana. Mìpia boŋgur na ti màra ga mabəhaɗi mirdim a. » Bay *Erot àra ècia ma gana ti ma gani àhəlia ahàr a dal-dal ; ma gani àhəlia ahàr ana ndam Zerʉzalem a ɗek daya. Eslini Erot nakəŋ àzalakabu gəɗákani ga ndam *maŋgalabakabu mis akaba Melefit ni akaba ndam Zʉde ya *tə̀səra Wakita ge Melefit a ni. Àzalakabu gəɗákani ga ndam Zʉde ni nahkay ti ge mihindifiŋa kà tay a : « *Krist Bay gəɗakani ya amara ni ti, etiwi naŋ ti eley ? » Naŋ nakəŋ àra àhia ana tay a nahkay ti nday nakəŋ tə̀həŋgrifəŋ, tə̀hi : « Etiwi naŋ ti e Betlehem ka haɗ Zʉde, aɗaba bay mahəŋgaray *pakama ge Melefit nahaŋ àbəki a wakita gayaŋ bu nahkay hi :
“Bay Melefit àɗəm :
Lekʉlʉm ndam Betlehem ka haɗ Zʉde ni ti
kəsa gekʉli gəɗakani àtam kəsa ndahaŋ ga haɗ Zʉde ni,
aɗaba etiwi bay a kəsa gekʉli bu.
Bay gani nani ti amədi kama ana ndam goro ndam *Izireyel.” * Mise 5.1.»
Bay Erot àra ècia ma na nahkay ti àzalakabu ndam məsər zlam ni akal-akal, èhindifiŋa ma kà tay a, àhi ana tay ahkado : « Boŋgur ni ti àcəlaya ananaw ? » Tàra tə̀hia sarta gana ti àsləroru tay e Betlehem, àhi ana tay : « Dəgum, kəɗəbum məlaŋ ga wur ya tìwi ni lala. Akəsəruma məlaŋ gana ti, ŋguma ti kə̂həŋgrumu ma gani. Aɗaba nu day nara nakoru ga mabəhaɗi mirdim. »
Nday nakəŋ tàra tìcia ma ga bay na ti tàsləka. Nday tə̀bu takoru e divi bu ni ti tìpi boŋgur ya àcəlaya gwar egezi a ni, naŋ àbu akoru kama gatay. Boŋgur ni naŋ àbu akoru nahkay ti òru ècikki ka məlaŋ ga wur ya naŋ àvu ni. 10 Tàra tìpia boŋgur na ti tə̀mərva dal-dal, 11 tə̀huriyu a ahay ya ti boŋgur ècikki ni vu, tə̀di ahàr ana wur ni nday ata məŋani Mari. Tàra tìpia wur na ti tàbəhaɗi mirdim grik meleher ndiɓa ndiɓa ana haɗ, mək tə̀zləkaba sahar gatay a, tə̀həlaya zlam a, tə̀bi ana wur ni. Zlam gani nday hi : gru, haf ya tamal tazəbay ezi ti àɓəlay ni, akaba haf nahaŋ təzalay mir, ezi akaɗa ge tersel ni. 12 Kələŋ gani Melefit àhi ma ana tay e kisim miziɗeni bu, àhi ana tay ahkado : « Kə̀ŋgumoru gwar afa ga Erot ba. » Nahkay nday nakəŋ tàsləka, tàŋgoru a magam gatay àna divi nahaŋ zlam gatay.
Ata bəŋ ga Yezu tacuhworu àna Yezu ka haɗ Ezip
13 Ndam məsər zlam ni tàra tàsləka ti *məslər ge Melefit àŋgazlivu ana Zʉzef e kisim miziɗeni bu, àhi ahkado : « Sləka, za wur na nday ata məŋana, cuhworu àna tay gwar ka haɗ Ezip. Ekinjʉmiya ti njəhaɗuma eslina. Anəhuk “Sləka” day kwa ti akəsləkumbiya. Aɗaba *Erot naŋ àbu aɗəbay divi ge mijiŋ wur ni. » 14 Zʉzef àra ècia ma na nahkay nahəma, ga məlavaɗ gani nani ècikaba, àzay wur ni nday ata məŋ ga wur ni, òru ka haɗ Ezip. 15 Tòru tìnjʉa eslina ti tànjəhaɗiyu duk àbiviyu ana kisim ga bay Erot. Ata bəŋ ga Yezu tòru àna Yezu ka haɗ Ezip ti, ti pakama ga bay mahəŋgaray *pakama ga Bay Melefit mâgravu. Pakama ya àɗəm ni ti nahkay hi : « Nə̀zalabiyu wur goro ti kwa ka haɗ Ezip. Oze 11.1. »
Tabazl bəza
16 Erot àra ècia ndam məsər zlam ni tàgosa naŋ a ti àzuma ɓəruv a dal-dal. Nahkay àsləroru mis, àhi ana tay tôru tâbazl bəza ga kəsa Betlehem akaba bəza ge mis ya tanjəhaɗ kà gəvay gani ni. Àhi ana tay tâbazl bəza ya ti tə̀zuma vi a cʉ cʉena akaba ya tìsli vi cʉ cʉeni ndo ni ɗek. Àɗəm tâbazl bəza ge vi cʉ cʉeni ni ti aɗaba ndam məsər zlam ni tə̀hi « Mìpi boŋgur enjenjeni ti àgray vi cʉ nihi. » 17 Nahkay pakama ge Zeremi bay mahəŋgaray *pakama ge Melefit ni àgravu. Pakama gani nahkay hi :
18 « Tìci zlahay a Rama : tuway ahənday dal-dal, tagray delʉlʉ.
Nani Resel, etʉwi bəza gayaŋ,
àwayay ti mis tədabakay naŋ do, aɗaba bəza gayaŋ tə̀bi va bi. Zeremi 31.15. »
Ata bəŋ ga Yezu tasləkabiya ka haɗ Ezip a
19 Kələŋ gani bay *Erot nakəŋ àməta. Àra àməta ti məslər ga Bay Melefit àŋgazlivu ana Zʉzef ka haɗ Ezip e kisim miziɗeni bu keti, 20 àhi ahkado : « Cikaba, za wur na nday ata məŋana, kəŋgoru àna tay ka haɗ Izireyel. Aɗaba ndam ya ti tàwayay makaɗ wur ni ti tə̀məta. » 21 Zʉzef nakəŋ àra ècia ma na ti ècik, àzay wur ni nday ata məŋ ga wur ni, tàsləka tàŋgoru ka haɗ Izireyel. 22 Ay Erseleyʉs wur ga Erot àhuriya a bay ga bəŋana va ka haɗ *Zʉde a. Zʉzef nakəŋ àra ècia ma gana ti aŋgwaz awər naŋ, àwayay məhuriyani ka haɗ Zʉde do. Eslini *məslər ge Melefit àhi ma e kisim miziɗeni bu, nahkay Zʉzef nakəŋ òru ka haɗ *Gelili. 23 Òru ènjʉa eslina ti ànjəhaɗ a kəsa nahaŋ bu ; təzalay kəsa gani Nazaret. Nahkay ere ye ti ndam mahəŋgaray *pakama ge Melefit ya tə̀ɗəmbiyu ni àgrava. Ma gani nahkay hi : « *Bay gəɗakani ya amara ni ti atəzalay naŋ zal Nazaret. »

*2:6 Mise 5.1.

2:15 Oze 11.1.

2:18 Zeremi 31.15.