2
Seriya ge Melefit ti seriya ge jiri
Nak ya ti kəɗəm mis ndahaŋ tagudar zlam ciliŋ ni ti, ku nak way way do Melefit aməwəl kur àna seriya. Gayak ya ti kə̀ɗəm mis ndahaŋ tàgudara zlam a ni ti, seriya àgəsa kur kurana. Aɗaba nak ya ti kəɗəm mis ndahaŋ tagudar zlam ni ti nak day kə̀bu kagudar akaɗa gatay ni. Mə̀səra, Melefit amagrafəŋa seriya kà ndam ya tagray nahkay na. Seriya gani nani ti seriya ge jiri. Nak ya ti kəɗəm mis ndahaŋ tàgudara zlam a, ambatakani do nak nakani day kə̀bu kagray akaɗa gatay ni ti, kə̀hi ana ahàr akatamfəŋa kà seriya ge Melefit a waw ? Tək day ti *sulum ge Melefit ya agruk dal-dalani ni akaba gayaŋ ya ti eɓesʉk, àtraɓ kur weceweci do ni ti, kə̀hi ana ahàr zlam masakani aw ? Agruk sulum nahkay ni ti, awayay ti kâmbatkaba majalay ahàr gayak a ti kə̀sər do waw ? Nak kìci slimi do, kàwayay mambatkaba majalay ahàr gayak a do ni ti, nak nakani àna ahàr gayak kagray ti Melefit mâtraɓ kur dal-dal. Ka fat ya ti Melefit aməzuma ɓəruv a ni ti aməgəs kur àna seriya. Ka fat gani nani ti amagrafəŋa seriya kè mis a ; seriya gayaŋ ya agray ni ti ge jiri. Ku way way do, Melefit aməvi zlam ke tʉwi ga maslaŋa gani ya àgray ni : nday ya ti tagray zlam sulumani kəlavaɗ ni ti Melefit aməvi *sifa ya àndav ɗay-ɗay do ni ana tay. Nday gani tawayay ti Melefit mâzləbay tay, mə̂ɗəmki ma sulumani ka tay, akaba tawayay tanjəhaɗ akaba Melefit ga kaŋgay-kaŋgayani. Ay nday ya ti tìciiki ma do, tàwayay jiri do, tawayay magudar zlam ni ti Melefit aməzumki ɓəruv ka tay, amatraɓ tay dal-dal. Ndam ya ti tagudar zlam ni ɗek atəcakay daliya dal-dal, ɓəruv amətikaba ana tay a. Atəcakay daliya gani nani enji ti ndam *Zʉde, mək nday ya ti nday ndam Zʉde do ni. 10 Ay nday ya ti tagray zlam sulumani ni ti ni Melefit amazləbay tay, aməɗəm nday sulumani, aməvi manjəhaɗ sulumani ana tay. Aməvi ana ndam Zʉde enji, mək ana nday ya ti nday ndam Zʉde do ni. 11 Aɗaba Melefit agray seriya ti èmbikivu ka maslaŋa nahaŋ do.
12 Tamal mis tə̀sər *Divi ge Melefit ya àɗəfiki ana Mʉwiz ni do mək tagudar zlam nahkay ti, etijiji ɗek. Ay etijiji ti akaɗa ga pakama ya àbu məbəkiani a wakita ge Mʉwiz ni bu ni do. Nday ya ti tə̀səra divi ge Melefit ya àvi ana Mʉwiz na mək tagudar zlam ni ti, Melefit aməgəs tay àna seriya akaɗa ga pakama ya àbu məbəkiani a wakita gani nani bu ni. 13 Ndam ya ti tə̀bu tici pakama ge Melefit ya àhi ana Mʉwiz ni àna slimi ciliŋ ni ti Melefit aməɗəm nday ndam jireni do ; aməɗəm ndam jireni ti nday ya ti təgəskabu, tagray tʉwi àna pakama gani nani ni. 14 Nday ya ti ndam Zʉde do ni tə̀sər Divi ge Melefit ya àɗəfiki ana Mʉwiz ni do. Ay tamal tagray zlam akaɗa ge Divi ge Melefit ya àɗəfiki ana Mʉwiz ni ka məsər gatay do nahəma, zlam gatay ya tagray ni aɗafaki Divi ya Melefit àvi ana Mʉwiz ni àniviyu ana tay a məɓəruv bu. Ku tamal tə̀sər Divi gani nani do nəŋgu ni, Divi gani àniviyu ana tay a məɓəruv bu. 15 Nahkay təɗafaki tə̀bu tagray tʉwi ti àna Divi ge Melefit ya àvi ana tay a məɓəruv gatay bu ni. Təsərkaba zlam sulumana akaba magədavana a məɓəruv gatay ba ; sarta nahaŋ tə̀səra tàgra zlam sulumana, sarta nahaŋ ti ni tə̀səra tàgudara zlam a. 16 Zlam ya ti nəzlapaki nihi ni ti amaŋgazlavu vay-vay ka fat ya ti Yezu *Krist amagrafəŋa seriya kè mis àna njəɗa ge Melefit a ni. Amagrafəŋa seriya kà tay a ti àki ka zlam ya ti àniviyu ana tay a məɓəruv bu maŋgahani ni. A *Ma Mʉweni Sulumani ya nə̀hi ana kʉli ni bu ni day nə̀ɗəm nahkay.
Ndam Zʉde tə̀gəskabu Divi ge Melefit ya àɗəfiki ana Mʉwiz ni do
17 Nak zal Zʉde ya kazləbay ahàr gayak aɗaba nak zal Zʉde ni ti, nak kə̀bu kagray ahəmamam ? Kə̀ɗəm kə̀səra Melefit akaba Divi gayaŋ ya àɗəfiki ana Mʉwiz na ; 18 kə̀ɗəm kə̀səra ere ye ti Melefit awayay na ; *Divi ge Melefit ya àɗəfiki ana Mʉwiz ni ti àɗəfukkia zlam a ; kə̀səra medekaba zlam sulumana akaba magədavana ; 19 kə̀ɗəm kìpia divi a, kadafəŋa ahar kà ndam wuluf a ; kə̀ɗəm nak bay maslaɗi məlaŋ ana ndam ya ti nday a ləvəŋ bu ni ti tîpi divi lala ni ; 20 kə̀ɗəm kə̀səra zlam a, kəɗəfiki zlam ana ndam ya ti tə̀sər zlam do ni ; kə̀ɗəm nak bay məsər zlam, kacahi zlam ana ndam ya ti tə̀sər Divi ge Melefit do ni. Kagray nahkay ti kə̀hi ana ahàr Divi ge Melefit ya àɗəfiki ana Mʉwiz ni ti àɗəfukaba zlam jirena ɗek. 21 Ay nak ya ti kacahi zlam ana mis ni ti, kàcahi zlam ana ahàr gayak gayakani do ni ti kamam ? Nak ya ti kəhi ana mis « Kìgʉm akal ba » ni ti, nak nakani kigi ni ti kamam ? 22 Nak ya ti kəhi ana mis « Kə̀grum hala ba » ni ti, nak nakani kagray ni ti kamam ? Nak ya ti kəhi ana mis « Kə̀grum pəra ba » ni ti, nak nakani kəhuriyu a məlaŋ ga pəra vu ga məhəl zlam ya tàbəhaɗi ana pəra ni akal ni ti kamam ? 23 Nak ya ti kəɗəm Divi ge Melefit àɓəlay ni ti kagray ere ye ti Melefit àɗəm kàgray ba e Divi gayaŋ bu ni, kəbəki mimili ke Melefit nahkay ni ti kamam ? 24 Aɗaba àbu məbəkiani a Wakita ge Melefit bu nahkay hi : « Nday ya ti nday ndam *Zʉde do ni tə̀bu tindivi Melefit azuhva tʉwi gekʉli ya kəgrum ni.* Izayi 52.5. »
25 Tamal kə̀gəskabá Divi ge Melefit ya àɗəfiki ana Mʉwiz na ti, gayak ya *kèkeley kʉɗi ga maɗafaki nak ge Melefit ni ti àɓəlay. Ay tamal kə̀gəskabu Divi ge Melefit gani do ni ti, ègia akaɗa kèkeley kʉɗi ndo. 26 Tamal mis àgəskabá Divi ge Melefit ya àɗəfiki ana Mʉwiz na ti, ku tamal èkeley kʉɗi ndo nəŋgu ni, kè eri ge Melefit ti ègia akaɗa èkela kʉɗi a. 27 Tamal mis èkeley kʉɗi ndo, mək àgəskabá Divi ge Melefit ya àɗəfiki ana Mʉwiz na ti, maslaŋa gani nani aməɗəm nak ya ti kìkela kʉɗi a, kə̀səra Divi ge Melefit a mək kə̀gəskabu do ni ti kàgudara zlam a. 28 Zal Zʉde eɗeɗiŋ eɗeɗiŋeni ti way ? Zal Zʉde kè eri ge Melefit ti naŋ ya ti agray zlam ya ti mis tipi ni do. Mekeley kʉɗi eɗeɗiŋ eɗeɗiŋeni ti mam ? Mekeley kʉɗi kè eri ge Melefit ti ya tèkelkia ambəl gana ni do. 29 Zal Zʉde eɗeɗiŋ eɗeɗiŋeni ti àsərvu do ; zal Zʉde kè eri ge Melefit ti maslaŋa ya ti Melefit àmbatikaba majalay ahàr a ni. Mekeley kʉɗi eɗeɗiŋ eɗeɗiŋeni day ere ye ti *Məsuf ge Melefit agri a məɓəruv bu ni. Ere gani nani ti Divi ge Melefit ya àɗəfiki ana Mʉwiz ni àgray do. Maslaŋa gani nani ti mis tàzləbay naŋ do ; azləbay naŋ ti Melefit.

*2:24 Izayi 52.5.