3
Maslaŋa ya ti àgudari zlam ana Melefit do ni ti àbi
Tamal nahkay ti, ndam *Zʉde tə̀tam mis ndahaŋ ni ti àna mam ? *Mekeley kʉɗi gatay ya tekeley ni ti asagikivu mam ana tay mam ? Zlam gani nday nani ti a zlam bu ɗek tàɓəlay dal-dal. Aɗaba Melefit àgri sulum akaba àhi ma gayaŋ enji ni ti ana ndam Zʉde. Mis ndahaŋ e kiɗiŋ gatay bu tə̀mbrəŋa ma ge Melefit a ; ay ku tamal tə̀mbrəŋa nəŋgu ni, gatay ya ti tàgray nahkay ni ti Melefit day aməmbrəŋ magray ere ye ti àɗəm amagray ni azuhva nani aw ? Aha, nahkay do simiteni ! Ku tamal mis ɗek tasəkaɗ malfaɗa nəŋgu ni, ɗay-ɗay Melefit àmbrəŋ ere ye ti àɗəm amagray ni do. Àbu məbəkiani a Wakita ge Melefit bu nahkay hi :
« Ka ya ti kəɗəm ma ni ti, mis atəsər ma gayak ya kə̀ɗəm ni ti ma ge jiri.
Ku tamal tacalki kur ka zlam magudarani nəŋgu ni,
ekeyefiŋ kà tay, atəsər kàgudar araŋa ndo simiteni.* Limis 51.6. »
Ay bi maslaŋa nahaŋ aɗəm mə̀sər Melefit naŋ jiri ti àna zlam ge mis ya tagudar ni. Tamal aɗəm nahkay ti aməɗəmum mam ? Ka ya ti Melefit aməzuma ɓəruv a, amatraɓ mis ni ti, aməɗəmum Melefit agri cuɗay ana tay aw ? Ma goro hini ya nə̀ɗəm nihi ni ti ma goro goroani do ; nə̀ɗəm ti akaɗa ge mis ndahaŋ ya tə̀bu təɗəm ni. Nahkay Melefit agri cuɗay ana mis aw ? Aha ! Melefit ti naŋ cuɗayani do simiteni. Tamal ti naŋ cuɗayani ti, amagrafəŋa seriya kè mis ga duniya ti ahəmamam ?
Ay bi maslaŋa nahaŋ aɗəm tamal nasəkaɗ malfaɗa ti, mis atəsər Melefit naŋ jiri àna malfaɗa goro ya nàsəkaɗ ni, mək atazləbay Melefit azuhva jiri gayaŋ ni. Tamal nahkay ti Melefit aməgəs nu àna seriya, aməɗəm nu bay magudar zlam ti kamam ? Tamal pakama gani nani pakama ge jiri ti, hojo mə̂ɗəmum : « Magudarum zlam, ti zlam sulumani mâgravu. » Nu ti nə̀ɗəm nahkay do simiteni, ay mis ndahaŋ tə̀bu tasəkaɗku malfaɗa, tə̀ɗəm nu nə̀bu nəɗəm nahkay. Melefit amatraɓ tay àki ka ma gatay ya tàgudar ni ; amatraɓ tay ti ge jiri.
Nihi ti nəɗəm mam ? Leli ndam Zʉde ti màtam mis ndahaŋ aw ? Aha ! Nə̀ɗəma : nə̀ɗəm ahkado leli ndam Zʉde akaba mis ga jiba ndahaŋ ni ɗek ti mìgia eviɗi ga zlam magudarana. 10 Ma goro nani ti akaɗa ma ya ti àbu məbəkiani a Wakita ge Melefit bu ni. Ma gani nani ti nahkay hi :
« Maslaŋa àbi jireni bi, ku mis bəlaŋ day àbi.
11 Maslaŋa ya ti àsəra jiri a ni àbi,
maslaŋa ya ti aɗəbay Melefit ni day àbi.
12 Mis ɗek tìjia, nday ɗek ka ahar bəlaŋ tàmbatia aləŋ ana Melefit a ;
maslaŋa ya ti agray zlam sulumani ni ku bəlaŋ tekeɗi àbi. Limis 14.1-3 ; 53.2-4.
13 Ma gatay ya təɗəm ni ti àɓəlay do, ezi akaɗa mindiviŋ məzləkləŋana. Limis 5.10.
Arəɗ gatay àɓəlay do, tagosay mis àna naŋ.
Pakama gatay ya təɗəm ni ti akaɗa məwər ga gavaŋ. § Limis 140.4.
14 Pakama gatay ni ɗek ti pakama ga cuɗay, tetikwesl mis àna naŋ ciliŋ. * Limis 10.7.
15 Asak gatay ni azavu kaf-kaf ga moru mabazl mis.
16 Ka məlaŋ ya ti tòra ni ɗek ti tagudar zlam, təgri daliya ana mis.
17 Tə̀sər manjəhaɗkabani akaba mis àna sulumani do. Izayi 59.7-8.
18 Tàgrafəŋa aŋgwaz kè Melefit a do simiteni. Limis 36.2. »
19 Mə̀səra Divi ge Melefit ya àbu məbəkiani a wakita ge Mʉwiz ni bu ni ɗek ti Melefit àhi ana ndam ya ti tə̀gəskabá ma gana ni. Àɗəm ma gani ti, awayay aɗafaki ku way way do àgudara zlam a ; ŋgay tàgudar zlam ndo ni ti mis atəhi koksah. Nahkay mis ɗek tə̀səra akal Melefit aməwəl tay àna seriya. 20 Maslaŋa ya ti Melefit aməɗəm naŋ jireni aɗaba àgəskabá Divi ge Melefit ya àbu məbəkiani a wakita ge Mʉwiz ni bu na ɗek ti àbi. Wakita ge Melefit ya Mʉwiz àbəki ni ti mis təsər zlam magudarani gatay àna naŋ ciliŋ.
Mis tigi ndam jireni kè meleher ge Melefit ti ahəmamam ?
21 Ay nihi ti Melefit àɗəfikia divi ana mis a ti tîgi ndam jireni kè eri gayaŋ. Divi gani nani ti gərgəri akaba *Divi ya Mʉwiz àbəki a wakita gayaŋ ni bu ni. Ku tamal nahkay nəŋgu ni, Mʉwiz akaba ndam ndahaŋ ya tàhəŋgaray *pakama ge Melefit ni tə̀ɗəmkibiya ma. 22 Mis tigi ndam jireni kè eri ge Melefit nahəma, aɗaba tə̀bu təfəki ahàr ka Yezu *Krist palam. Melefit àvi divi gani nani ana nday ya ti təfəki ahàr ka Yezu Krist ni ɗek. Aɗaba Melefit ti ècirkaba mis a do : 23 mis ɗek tàgudara zlam a ; nahkay nday driŋ driŋ akaba Melefit Bay njəɗa-njəɗani ni, tòru afa gani koksah. 24 Ay ti Melefit àgri sulum gayaŋ ana tay, àɗəm nday ndam jireni kè eri gayaŋ ni ti ga sulum gayaŋ. Àgri ana tay nahkay ti àna tʉwi ga Yezu Krist ya àgray ni. Yezu Krist ti àhəŋgaya tay a zlam magudarani gatay ni ba. 25 Naŋ ti Melefit àslərbiyu naŋ ti mə̂mət azuhva mis. Àgray nahkay ti, ti mimiz ga Yezu ya àdəgaya ni mə̂barafəŋa zlam magudarana kè mis a. Nahkay tamal mə̀fəkia ahàr ka Yezu Krist a ti, Melefit ambərfəŋa zlam magudarani geli ni kè leli a. Melefit àgray nahkay ti, aɗafaki Melefit ti naŋ jireni : ahaslani ti Melefit àtraɓki mis ka zlam magudarani gatay ni ndo, 26 èɓesia ana tay a. Ay nihi ti Melefit àɗafakia naŋ jirena. Àgray nahkay ti, awayay agray zlam ge jiri akaba awayay ti ndam ya ti təfəki ahàr ka Yezu ni tîgi ndam jireni daya.
27 Tamal nahkay ti zlam nahaŋ àbu ti miji zlabay àna naŋ aw ? Aha ! Àbi. Tamal maslaŋa esliki magray zlam ya ti Melefit àɗəm a Wakita gayaŋ ni bu grum ni ɗek ti, amal esliki miji zlabay, ay maslaŋa ya ti esliki ni ti àbi simiteni. Nahkay Melefit àɗəfikia divi nahaŋ ana leli a, ay ti mìji zlabay àna naŋ koksah. Divi gani ya àɗafaki ni ti məfəki ahàr ka Yezu Krist. 28 Nahkay zla nahəma, mə̀səra Melefit àɗəm mis jireni kè eri gayaŋ ni ti azuhva maslaŋa gani naŋ àbu afəki ahàr ka Yezu Krist. Ku tamal maslaŋa gani aɗəbay Divi ya ti Mʉwiz àbəki a wakita gayaŋ ni bu ni ɗek nəŋgu ni, Melefit aɗəm maslaŋa gani nani mis jireni ti azuhva tʉwi gani nani do. 29 Melefit ti naŋ Melefit ga ndam *Zʉde ciliŋ aw ? Aha ! Naŋ ti Melefit ga nday ya ti nday ndam Zʉde do ni daya do waw ? Iy, naŋ Melefit ga ndam ya ti nday ndam Zʉde do ni daya. 30 Aɗaba Melefit ti naŋ bəlaŋ, nahaŋ àbi. Tamal ndam Zʉde təfəki ahàr ka Yezu Krist ti Melefit aməɗəm nday ndam jireni kè eri gayaŋ. Mis ndahaŋ ni day tamal təfəki ahàr ka Yezu Krist ti Melefit aməɗəm nday ndam jireni kè eri gayaŋ daya. 31 Geli ya ti mə̀ɗəm Melefit agray ti mis tîgi ndam jireni kè eri gayaŋ aɗaba tə̀fəkia ahàr ka Yezu Krist a ni ti, awayay aɗəmvaba Divi ge Melefit ya àɗəfiki ana Mʉwiz ni ti zlam masakani aw ? Aha, nahkay do ! Mə̀bu maɗafaki pakama ge Melefit ya àɗəm a wakita gani nani bu ni ti pakama ge Melefit eɗeɗiŋ eɗeɗiŋeni sawaŋ.

*3:4 Limis 51.6.

3:12 Limis 14.1-3 ; 53.2-4.

3:13 Limis 5.10.

§3:13 Limis 140.4.

*3:14 Limis 10.7.

3:17 Izayi 59.7-8.

3:18 Limis 36.2.