5
Leli manjəhaɗ akaba Melefit àna sulumani
Nihi ti Melefit àɗəm leli ndam jireni kè eri gayaŋ ni ti aɗaba mə̀fəkia ahàr a. Nahkay ti leli mə̀bu manjəhaɗ akaba Melefit àna sulumani azuhva zlam ga Bay geli Yezu *Krist ya àgray ni. Bay ya ti àvi divi ana leli ti mə̂ŋgət *sulum ge Melefit ni ti Yezu Krist. Leli mə̀fəkia ahàr a, nahkay mə̀ki nihi ti ka sulum gani nani. Məmərvu aɗaba mə̀səra Melefit amagray ti mânjəhaɗ akaba naŋ a məlaŋ maslaɗani gayaŋ ni bu. Məmərvu ti azuhva nani ciliŋ do, ku leli a daliya bu day məmərvu. Aɗaba mə̀səra ka ya ti mə̀bu macakay daliya ni ti macahay meɓesey zlam. Ka ya ti meɓesey zlam ni ti məŋgət njəɗa, mə̀mbrəŋ məfəki ahàr ka Yezu do. Ka ya ti mə̀ŋgəta njəɗa nana ni ti mə̀səra Melefit aməgri ere ye ti àɗəm aməgri ana leli ni ana leli eɗeɗiŋ. Leli mə̀sər nahkay ti masakani do, aɗaba mə̀səra Melefit awayay leli dal-dal. Mə̀sər ti àna njəɗa ga *Məsuf Njəlatani, aɗaba Melefit àvia Məsuf gani nana ana leli a, àniviyu ana leli.
Ahaslani ti njəɗa àfəŋ kè leli ga məmbrəŋ magudar zlam bi. Ay Krist àməta a kəla ga ndam magudar zlam va. Àmət ti ka fat ya ti Melefit àdaba ni. Ku tamal mis naŋ jireni nəŋgu ni, mis nahaŋ agəskabu ti mə̂mət a kəla gayaŋ vu ti zləzlaɗa. Tamal mis sulumani ti, bi maslaŋa agəskabu ti mə̂mət a kəla gayaŋ vu. Ay ti Melefit awayay leli dal-dal. Ere ye ti aɗafaki awayay leli dal-dal ni ti nihi : ka sarta gani nani leli mə̀bu magudar zlam kekileŋa, ay àslərbiyu Krist ti mə̂mət a kəla geli vu. Krist àra àməta a kəla geli va, mimiz gayaŋ àra àdəgaya nahkay nahəma, Melefit àɗəm leli ndam jireni kè eri gayaŋ. Ègia nahkay ti mə̀səra ka fat ya ti Melefit amagrafəŋa seriya kè mis a ni ti Krist amahəŋgay leli ti Melefit àzumki ɓəruv ke leli ba. 10 Ahaslani ti leli ndam ezir ge Melefit. Ay nihi ti Wur gayaŋ àməta, nahkay àŋgalabakabá leli akaba Melefit a. Ègia nahkay ti mə̀səra lala Melefit amahəŋgay leli ga kaŋgay-kaŋgayani aɗaba Wur gayaŋ ni àŋgaba e kisim ba, naŋ àbu àna sifa. 11 Ay nahkay ciliŋ do ; məmərvu àna ere ye ti Melefit àgri ana leli ni. Ere ye ti àgray ni ti azuhva Bay geli Yezu Krist. Àŋgalabakabu leli akaba Melefit ni ti naŋ.
Ata Adam nday ata Krist
12 Ere ye ti nawayay nəɗəm ni ti nihi : mis bəlaŋ ànjəki ka magudar zlam, mək magudar zlam gayaŋ ni àzəkibiya kisim ke mis a ɗek. Nahkay mis ni ɗek təmət, aɗaba nday ɗek tàgudara zlam a. 13 Wuɗaka Melefit àɗəfiki *Divi gayaŋ ana Mʉwiz nahəma, zlam magudarani àbu a duniya bu àndava. Ay ka sarta gani nani ti Melefit àcalki mis ka zlam magudarani gatay ni ndo, aɗaba àɗəfiki Divi gayaŋ ni ana Mʉwiz faŋ ndo. 14 Ay ti kwa ka sarta ga Adam àbivaya ana Mʉwiz a ti kisim àbu zlam gayaŋ. Ku tamal mis tàgudari zlam ana Melefit akaɗa ga Adam ni ndo nəŋgu ni, tə̀bu təmət. Adam ti akaɗa maslaŋa ya ti amara ni. 15 Ay ti tʉwi gatay ni gərgəri. Zlam magudarani ga Adam ni ti gərgəri akaba zlam ya ti Melefit avi ana mis ga sulum ni. Iy, eɗeɗiŋ mis bəlaŋ àgudar zlam, mək magudar zlam gayaŋ ni àzəkibiya kisim ke mis a ɗek.
Ay *sulum ge Melefit ya agri ana mis ni ti nahkay do, àtam tʉwi ga Adam ni àna njəɗa dal-dal. Aɗaba mə̀səra Melefit amahəŋgay mis dal-dal ga sulum azuhva tʉwi ge mis bəlaŋ. Maslaŋa nani ti Yezu *Krist. 16 Nahkay sulum ya ti Melefit agri ana mis ni ti gərgəri akaba zlam magudarani ya mis bəlaŋ àgudar ni. Zlam magudarani ya mis bəlaŋ àgudar ni ti Melefit àwəlkia mis àna naŋ ka seriya. Ay sulum ge Melefit ya agri ana mis ni ti nahkay do. Mis ni tàgudara zlam a dal-dal, ay ku tamal nahkay nəŋgu ni Melefit àgria sulum ana tay a. Sulum gayaŋ ya àgri ana tay ni ti, agray ti tîgi mis jireni kè eri gayaŋ. 17 Iy, eɗeɗiŋ mis bəlaŋ àgudar zlam, mək zlam magudarani ge mis bəlaŋani ni àzəkibiya kisim ke mis a ɗek. Ay maslaŋa nahaŋ bəlaŋ àgra tʉwi nahaŋ a, tʉwi gayaŋ ni àtama nahaŋ na àna njəɗa dal-dal ; maslaŋa gani nani bəlaŋani ni ti Yezu Krist. Melefit agri sulum ana mis ti azuhva naŋ. Àna sulum gani nani ti mis etigi jireni kè eri gayaŋ. Nahkay ti nday ya ti tìgia mis jirena kè eri gayaŋ a ni atəŋgət *sifa ya àndav ɗay-ɗay do ni, ti tânjəhaɗkabu akaba naŋ a bay gayaŋ bu.
18 Nahkay zla nahəma, mə̀səra mis bəlaŋ àgudar zlam, mək zlam magudarani gayaŋ ni àzəkibiya kisim ke mis a ɗek, aɗaba Melefit àwəla tay àna seriya. Nahkay day mis nahaŋ bəlaŋ àgray zlam sulumani, àmbaya mis a ɗek a seriya ba, àvia sifa ya àndav ɗay-ɗay do na ana tay a. 19 Mə̀səra mis bəlaŋ àgəsiki ma ana Melefit ndo, àgudar zlam ; nahkay ti mis kay tìgi ndam magudar zlam. Nahkay day mis bəlaŋ àgray zlam sulumani, àgəsikia ma ana Melefit a ; azuhva zlam gayaŋ ya àgray ni ti Melefit àɗəm mis kay etigi ndam jireni.
20 Melefit èferkivu Divi gayaŋ, àɗəfiki ana Mʉwiz ni ti, ti mis tə̂sərki nday tə̀bu tagudar zlam kay. Ay ka ya ti mis tagudar zlam gərgəri kay ni ti Melefit day agri sulum gayaŋ ana tay kay, àtam zlam gatay ya tàgudar ni àna njəɗa ferek-ferek. 21 Mə̀səra tamal mis agudar zlam ti amət, aɗaba magudar zlam gayaŋ ni naŋ àbu àna njəɗa ga makaɗ naŋ. Nahkay day sulum ge Melefit ya agri ana mis ni ti naŋ àbu àna njəɗa ga mahəŋgay mis : azuhva sulum gani nani ti mis ni tigi jireni kè eri ge Melefit, nahkay Melefit avi sifa ya àndav ɗay-ɗay do ni ana tay azuhva tʉwi ga Bay geli Yezu Krist ya àgray ni.