6
Leli mə̀bu àna sifa azuhva Yezu Krist
Tamal nahkay ti, məɗəm nihi ti mam ? Məɗəm magudarumkivu zlam kəlavaɗ, ti Melefit mə̂gri sulum gayaŋ ana leli àkivu aw ? Aha, mə̀grum nahkay ba. Mə̀səra ahaslani ti leli ndam magudar zlam, ay nihi ti kala mə̀məta, leli eviɗi ga zlam magudarani va do. Tamal leli eviɗi ga zlam magudarani va do ni ti, kekileŋa mawayay magudar zlam ti kamam ? Ka ya ti *tàbaray leli ɗek àna *slimi ga Yezu *Krist ni ti, ŋgay mìgia akaɗa mis bəlaŋ akaba naŋ a, kala leli ɗek mə̀məta akaba naŋ a ti kə̀sərum do aw ? Ka ya ti tàbaray leli àna slimi ge Krist ni ti kala mə̀məta ka ahar bəlaŋ akaba naŋ a, tìlia leli ka ahar bəlaŋ akaba naŋ a daya. Ay Bəŋ geli Melefit ti njəɗa àfəŋ dal-dal, àhəŋgaraba Yezu Krist e kisim ba àna njəɗa gani nana ; nahkay awayay ti leli day manjəhaɗ geli mə̂mbatvu, mîgi mis mʉweni.
Leli mìgia akaɗa mis bəlaŋ akaba Yezu Krist a, nahkay kala leli mə̀məta akaba naŋ a. Tamal nahkay ti leli day amaŋgaba e kisim ba akaɗa gayaŋ ya ti àŋgaba e kisim ba ni. Mə̀səra ka ya ti *tàdarfəŋ Yezu kà təndal ni ti, kala tàdarfəŋiya manjəhaɗ geli magədavani ya ahaslani na daya. Nahkay ti manjəhaɗ geli nani ti àbi va bi, kala àməta. Ègia nahkay ti leli eviɗi ga zlam magudarani va do. Aɗaba maslaŋa ya ti àməta àndava ni ti tìsliki macalki naŋ ka zlam magudarani va do. Leli mìgia akaɗa mis bəlaŋ akaba Krist a. Nahkay ka ya ti tàkaɗ naŋ ni ti leli day kala mə̀məta. Tamal nahkay ti mə̀səra leli amaŋgaba e kisim ba, amanjəhaɗ akaba naŋ daya. Mə̀səra Krist àŋgaba e kisim ba. Àŋgaba ti aməmət ɗay-ɗay va do. Kisim èsliki məgri araŋa va do. 10 Gayaŋ ya ti àmət ni ti, àmət ti sak bəlaŋ hʉya àndava, ga məhəlfəŋa zlam magudarani geli ni kè leli a. Nihi ti àŋgaba e kisim ba, naŋ àbu àna sifa. Naŋ àbu àna sifa ti ga mazləbay Melefit. 11 Nahkay ahàr àɗəm kə̂sərum lekʉlʉm day kala akaɗa kə̀mətuma, nahkay ti lekʉlʉm eviɗi ga zlam magudarani va do. Ahàr àɗəm kə̂sərum lekʉlʉm kə̀bum àna sifa ti ga mazləbay Melefit, aɗaba kìgʉma akaɗa mis bəlaŋ akaba Yezu Krist a.
12 Ègia nahkay ti kìgʉm eviɗi ga zlam magudarani va ba. Kə̀grum zlam magədavani ya ti kawayum ahaslani ni va ba. Zlam nday nani ti mis təgri ana vu gatay, ay vu ge mis ti amanjəhaɗ ga kaŋgay-kaŋgayani do. 13 Kə̀vumi vu gekʉli ana zlam magudarani ge migi eviɗi gani ba. Vumi vu gekʉli ɗek ana Melefit sawaŋ. Lekʉlʉm ti akaɗa ge mis ya ti tə̀məta mək tàŋgaba e kisim ba ni. Nahkay ti vumi vu gekʉli ɗek ana Melefit ti kîgʉm eviɗi gayaŋ, kə̂grum jiri akaɗa gayaŋ ya awayay ni. 14 Nahkay ti ekigʉm eviɗi ga zlam magudarani va do, aɗaba kə̀bumi kə̀ɗəbum *Divi ge Melefit ya àɗəfiki ana Mʉwiz ni va bi ; kə̀bum kəɗəbum ti divi ge Melefit ya àvi ana kʉli ga sulum gayaŋ ni.
Leli ti eviɗi ga way ?
15 Tamal nahkay ti məɗəm nihi ti mam ? Leli ti mə̀bi mə̀ɗəbum *Divi ge Melefit ya àɗəfiki ana Mʉwiz ni va bi, mə̀bu məɗəbum ti divi ge Melefit ya àvi ana leli ga sulum gayaŋ ni. Ay ègia nahkay ti magudarumkivu zlam kəlavaɗ aw ? Aha, màgadarum zlam ba ! 16 Tamal ti kə̀vumia ahàr gekʉli ana maslaŋa, kə̀bum kəgəsumiki ma gayaŋ ni ti, kìgʉma eviɗi gayaŋ a ti kə̀sərum do aw ? Tamal kìgʉma eviɗi ga zlam magudarana ti akəmətum. Ay tamal kə̀gəsumikia pakama ana Melefit a, kìgʉma eviɗi gayaŋ a ti, aməɗəm lekʉlʉm ndam jireni kè eri gayaŋ. 17 Ahaslani ti lekʉlʉm eviɗi ga zlam magudarani, ay nihi ti kàmbatumkaba majalay ahàr gekʉli a, kə̀gəsumikia pakama ana Melefit àna məɓəruv bəlaŋ a. Kə̀gəsumkabá ma ge jiri ya ti tə̀cahi ana kʉli na. Məgrumi sʉsi ana Melefit azuhva nani ! 18 Melefit àhəŋgafəŋa kʉli kà zlam magudarana, kìgʉma eviɗi gayaŋ a. Nahkay ti kìgʉma ndam jirena. 19 Nə̀hi ma ana kʉli nahkay, nazay mazavu ge eviɗi ti, ti kîcʉm ere ye ti nəhi ana kʉli ni, aɗaba kìcʉm zlam weceweci do. Ahaslani ti kə̀vumia ahàr gekʉli ana magudar zlam ge migi eviɗi gana, kəlavaɗ kə̀bum kagudarumi zlam ana Melefit àkivu. Ay nihi ti vumi ahàr gekʉli ana Melefit, kîgʉm eviɗi gayaŋ ti kə̂grum jiri. Nahkay ti akanjəhaɗum njəlata.
20 Ka ya ti lekʉlʉm eviɗi ga zlam magudarani ni ti, kàjalumki ahàr ka magray jiri do simiteni, aɗaba lekʉlʉm eviɗi gani do. 21 Ka ya ti kə̀bum kagudarum zlam nday nani ti kə̀ŋgətum mam àna naŋ mam ? Nihi ti kəmənjumləŋ kà zlam gani nday nani zlam ge mimili : tijiŋ kʉli, kəmətum àna naŋ. 22 Ay nihi ti Melefit àhəŋgafəŋa kʉli kà zlam magudarana, kìgʉma eviɗi gayaŋ a. Nahkay ere ye ti kəŋgətum àna naŋ ni ti nihi : kìgʉma njəlatana, nahkay ti Melefit aməvi sifa ya àndav ɗay-ɗay do ni ana kʉli. 23 Tamal mis agudar zlam ti aməŋgət zlam ka duwa gani ; ere ya aməŋgət ni ti kisim. Aməmət azuhva zlam magudarani gayaŋ ni. Ay zlam ya ti Melefit avi ana mis ni ti avi ana tay ga sulum : avi ana tay ti *sifa ya àndav ɗay-ɗay do ni ; avi ti ana nday ya ti tìgia akaɗa mis bəlaŋ akaba Bay geli Yezu *Krist a ni.