8
Melefit avi sifa ana leli àna Məsuf gayaŋ
Nahkay zla nahəma, ndam ya ti nday akaba Yezu *Krist akaɗa mis bəlaŋ ni ti Melefit aməgəs tay àna seriya ɗay-ɗay va do simiteni. *Məsuf ge Melefit ti naŋ njəɗa-njəɗani, avu sifa aɗaba nu akaba Yezu Krist akaɗa mis bəlaŋ. Azuhva njəɗa ga Məsuf nani ti nu eviɗi ga zlam magudarani va do, anəmət va do daya. *Divi ge Melefit ya Mʉwiz àbəki a wakita gayaŋ ni bu ni àbi àna njəɗa ga magray zlam gani nani bi, aɗaba vu ge mis ti gedebeni àsaɓay, nahkay mìsliki magray zlam ya ti Mʉwiz àɗəm grum ni do. Ay Melefit àslərbiyu Wur gayaŋ gayaŋani azuhva zlam magudarani geli : leli mis hihirikeni ti gedebeni, magudar zlam, ay vu ga Wur ni gedebeni akaɗa ge mis ni, nahkay Melefit àwəl naŋ àna seriya a kəla ge mis vu azuhva zlam magudarani gatay ni. Melefit àgray nahkay ti, awayay ti mîgi ndam jireni kè eri gayaŋ, ere ya magudar ni mə̂ləbi simiteni, akaɗa ya àɗəm e Divi gayaŋ ya Mʉwiz àbəki ni bu ni. Ay migi nahkay ti àna vu geli gedebeni ni do ; migi ti àna njəɗa ga *Məsuf Njəlatani. Ndam ya ti tagray zlam ya ti vu gatay gedebeni awayay ni ti təjalaki ahàr ka zlam ya ti məɓəruv gatay awayay ni. Ay ndam ya ti tagray zlam ga Məsuf Njəlatani ya awayay ni ti təjalaki ahàr ka zlam ya ti Məsuf awayay ni. Tamal mis ajalaki ahàr ka zlam ya ti məɓəruv gayaŋ awayay ni ti aməmət. Ay tamal mis ajalaki ahàr ka zlam ya ti Məsuf Njəlatani awayay ni ti Melefit aməvi *sifa ya àndav ɗay-ɗay do ni, amagray ti araŋa àhəli ahàr va do daya. Ndam ya ti təjalaki ahàr ka zlam ya ti məɓəruv gatay awayay ni ti nday ndam ezir ge Melefit, aɗaba tə̀gəskabu Divi ge Melefit do. Ku təɗəm təgəskabu nəŋgu ni tìsliki məgəskabani do simiteni. Ndam ya ti tagray ere ye ti məɓəruv gatay awayay ni ti tìsliki magray zlam ya ti Melefit awayay ni do simiteni.
Ay lekʉlʉm ti kə̀grum nahkay do : kə̀grum ere ye ti məɓəruv gekʉli awayay ni do. Kəgrum ti ere ye ti Məsuf Njəlatani awayay ni sawaŋ. Kəgrum nahkay ti aɗaba Məsuf ge Melefit àniviyu ana kʉli. Maslaŋa ya ti Məsuf ge Krist àniviyu bi ni ti naŋ mis ge Krist do. 10 Ku tamal vu gekʉli gedebeni ni aməmət aɗaba zlam magudarani nəŋgu ni, tamal Krist naŋ àbu akaba kʉli ti Məsuf gayaŋ ya àniviyu ana kʉli ni aməvi sifa ana kʉli. Aməvi ana kʉli ti aɗaba kìgʉma ndam jireni kè eri ge Melefit a. 11 Ka ya ti Yezu Krist àmət ni ti Bay Melefit àhəŋgaraba naŋ e kisim ba. Nahkay tamal Məsuf gayaŋ àniviyu ana kʉli eɗeɗiŋ ti, mə̀səra amahəŋgaraba kʉli e kisim ba bilegena. Amahəŋgaraba kʉli e kisim ba ti àna njəɗa ga Məsuf gayaŋ ya ti àniviyu ana kʉli ni.
12 Nahkay zla nahəma, bəza ga mmawa, ahàr àɗəm məgrum ere ye ti Melefit awayay ni, mə̀grum ere ye ti məɓəruv geli awayay ni ba. 13 Aɗaba tamal kəgrum ere ye ti məɓəruv gekʉli awayay ni ti akəmətum eɗeɗiŋ eɗeɗiŋeni. Ay tamal àna njəɗa ga Məsuf ge Melefit kə̀mbrəŋuma zlam ya ti məɓəruv gekʉli awayay na ferera ti sifa gekʉli amandav ɗay-ɗay do. 14 Ndam ya ti tə̀bu taɗəbay divi ga Məsuf ge Melefit ya aɗəfiki ana tay ni ti nday ɗek bəza ge Melefit. 15 Melefit àvia Məsuf gayaŋ ana kʉli a àndava. Məsuf gani nani ti, àgray ti aŋgwaz àwər kʉli va do, aɗaba lekʉlʉm eviɗi va do. Məsuf gani nani ti agray ti kîgʉm bəza ge Melefit. Àna Məsuf gani nani ti mazalay Melefit : « Baba, nak Bəŋ geli. » 16 Àna njəɗa ga Məsuf gani nani ti leli mə̀səra a majalay ahàr geli ba, leli bəza ge Melefit eɗeɗiŋ eɗeɗiŋeni. 17 Tamal leli bəza ge Melefit ti mə̀səra Melefit aməgri zlam sulumani ya ti àɗəm aməgri ana bəza gayaŋ ni ana leli. Aməgri ana Krist, nahkay aməgri ana leli daya. Aməgri ana leli ti aɗaba leli mə̀bu macakakabu daliya akaba Krist. Krist àcaka daliya ti ègia gəɗakana : nahkay Melefit awayay ti leli day mîgi gəɗákani akaɗa ge Krist ya àcakay daliya, ègi gəɗakani ni.
Bəza ge Melefit etigi gəɗákani akaɗa ge Krist ni
18 Nə̀səra daliya geli ya ti macakay nihi ni ti èsli araŋa do, aɗaba Melefit aməɗəfiki zlam sulumani ana leli. Zlam sulumani nani ti àtam zlam sulumani ndahaŋ ni ɗek, nahkay amajalaki ahàr ka daliya hini ɗay-ɗay va do. 19 Zlam ya ti Melefit àgraya ni ɗek tə̀bu tahətay, tawayay dal-dal ti Melefit mâŋgazli bəza gayaŋ ana tay, ti tîpi. 20 Melefit àgray ti zlam ya àgraya ni ɗek tîgi zlam masakani hayaŋ. Zlam nday nani tìgi nahkay ti àna ahàr gatay gatayani do. Melefit àgray nahkay ti, àsəra aməmbrəŋ zlam ya ti àgraya ni nahkay do. 21 Nihi ti zlam ya ti Melefit àgraya ni ɗek si tizi kwa. Ay a vaɗ nahaŋ Melefit amagray ti tìzi va do. Ka fat gani nani ti zlam nday nani ɗek etigi zlam gəɗákani akaɗa ga bəza ge Melefit etigi gəɗákani ni. 22 Mə̀səra ku kani zlam ya ti Melefit àgraya tay a ni ɗek tə̀bu tahətay, tinjiɗey, təcakay daliya akaɗa ga wal ya ti awayay ewi wur ni. 23 Tinjiɗey ti zlam ndahaŋ ya ti Melefit àgraya tay a ni ciliŋ do, leli day mə̀bu minjiɗey. Melefit àvia Məsuf gayaŋ ana leli a, nahkay mə̀səra naŋ aməɗəm leli bəza gayaŋ. Minjiɗey ti aɗaba mə̀bu mahətay vaɗ gani nani. Ka fat gani nani ti Melefit aməvi njəɗa ana vu geli gedebeni ni. 24 Melefit àhəŋga leli a, ay nihi ti mìpi faŋ do. Nahkay mə̀bu mahətay vaɗ gani nani. Tamal mìpia ere ye ti mahətay na ti màhətay va do. Maslaŋa ya ti èpia zlam a mək ahətay keti ni ti way ? 25 Ègia mìpi ere ye ti mahətay ni faŋ ndo ni ti meɓesey, mahətay.
26 Nahkay *Məsuf ge Melefit day ajənaki leli, aɗaba njəɗa geli àbi. Mahəŋgalay Melefit ahəmamam ti mə̀sər do. Ay Məsuf ge Melefit ahəŋgali Melefit ana leli a kəla geli vu. Ahəŋgalay Melefit àna njiɗey ; pakama gayaŋ ya aɗəmaya ni ti mis hihirikeni èsliki məɗəmani do. 27 Ay Melefit ti àsəra ere ye ti àniviyu ana leli a məɓəruv bu na, àsəra ere ye ti Məsuf gayaŋ àɗəm na daya. Aɗaba Məsuf ni ahəŋgali Melefit ana ndam gayaŋ akaɗa ge Melefit ya ti awayay ni.
28 Mə̀səra Melefit ti aslamalikabu zlam ɗek ana ndam gayaŋ ya tawayay naŋ ni ga məgri zlam sulumani ana tay. Nday gani ti àzalay tay akaɗa gayaŋ ya àwayay ni. 29 Nahkay ndam ya ti Melefit àdaba tay ahaslana ni ti àɗəm amagray ti tîgi akaɗa ga Wur gayaŋ ni. Aɗaba awayay ti Wur gayaŋ ni mîgi gəɗakani ge mis ndahaŋ dal-dalani ya ti tìgia bəza ga məŋana ni. 30 Ndam ya ti àɗəmki ma ka tay nahkay ni ti àzala tay a daya. Ndam ya ti àzala tay a ni ti àɗəm nday ndam jireni kè eri gayaŋ. Nday ya ti àɗəm nday ndam jireni ni ti àɗəm atəhuriyu a məlaŋ gayaŋ maslaɗani vu daya.
Melefit awayay leli ga kaŋgay-kaŋgayani
31 Ègia nahkay ti leli məɗəm nihi ti mam ? Tamal Melefit naŋ àbu akaba leli ti, way esliki ke leli way ? 32 Melefit àhəŋgay wur ga huɗ gayaŋ ndo, àslərbiyu naŋ ti tâkaɗ naŋ a kəla geli vu ɗek. Àgra nahkay ti aməgrikivu zlam ɗek ana leli ga sulum do waw ? 33 Melefit àdaba leli a nahkay ti way esliki macalki leli ka zlam magudarani way ? Bay ya ti àɗəm leli ndam jireni ni ti Melefit. 34 Ègia nahkay ti way esliki məgəs leli àna seriya way ? Yezu *Krist ti àmət azuhva leli. Ay ti àmət ciliŋ do, àŋgaba e kisim ba daya, naŋ àbiyu manjəhaɗani kà ahar ga ɗaf ge Melefit ka məlaŋ ga gəɗakani, ahəŋgali Melefit ana leli. 35 Krist ti awayay leli dal-dal. Nahkay ti way esliki macafəŋa naŋ ga mawayay leli a way ? Ku tamal macakay daliya, aŋgwaz awər leli dal-dal, mis təgri daliya ana leli aɗaba leli ndam ge Krist, zlam məzumani àfəŋ kè leli bi, leli àna mahayma, zlam zləzlaɗani àca leli a, ahkay do ni takaɗ leli nəŋgu ni Krist ambrəŋ mawayay leli aw ? 36 Zlam nday nani ɗek ti akaɗa ma ya ti àbu məbəkiani a Wakita ge Melefit bu nahkay hi ni :
« Bay Melefit, kəlavaɗ tawayay mabazl leli azuhva nak ;
tamənjaləŋ ana leli akaɗa ga zlam ga gənaw ya ti tabazl tay ni.* Limis 44.23. »
37 Ay ku tamal nahkay nəŋgu ni, mèyefiŋa kà tay àna njəɗa ge Krist, naŋ ya ti awayay leli na ; leli mə̀bu àna məmərani dal-dal. 38 Nə̀səra eɗeɗiŋ eɗeɗiŋena, ere ye ti àcafəŋa Melefit ga mawayay leli a ti àbi : ku kisim, ku sifa, ku *məslər ge Melefit, ku gəɗákani weley weley do ɗek, ku zlam ya tə̀bu nihi ni, ku zlam ya tə̀biyu kama mba ni, ku gəɗákani ya təgur məlaŋ ya agavəla ni, 39 ku zlam njəɗa-njəɗani ya ti tə̀biyu agavəla driŋ ni, ku zlam njəɗa-njəɗani ya ti tə̀biyu driŋ a haɗ bu ni, ku mam mam do ya ti Melefit àgraya ni àcafəŋa Melefit ga mawayay leli a do. Mə̀səra Melefit awayay leli ti àna tʉwi ga Bay geli Yezu Krist ya ti àgri ana leli ni.

*8:36 Limis 44.23.