9
Ndam Izireyel
Nu mis ge *Krist, nàsəkaɗ malfaɗa do. Ma goro ya nawayay nəɗəm ni ti ma ge jiri : nə̀səra a məɓəruv goro ba, *Məsuf Njəlatani day àsəra ma goro ya nawayay nəɗəm ni ti ma ge jiri. Ma gani nani ti nihi : nə̀bu nəjalay ahàr dal-dal, ɓəruv day awər nu kəlavaɗ, aɗaba nawayay ndam jiba goro dal-dal ; nday ti bəza ga mmawa, aɗaba bəŋ ga bəŋ geli bəlaŋani akaba tay. Tamal ti Melefit etikwesl nu, edekaba nu ata Krist a ti nday tə̂ŋgət sifa ti, akal nawayay tamal agravu tata ni. Nday ti bəza huɗ ge Izireyel. Melefit àdaba tay a ti tîgi bəza gayaŋ. Melefit àɗəfiki ana tay naŋ ti naŋ gəɗakani. Melefit *àwəlkabu ma gayaŋ akaba tay, àɗəfiki *Divi gayaŋ ana tay. Àɗəfiki ana tay ahəmamam tahəŋgalay naŋ ni akaba àhi ana tay ahkado : « Aməvi zlam sulumani ana kʉli. » Nday ti bəza huɗ ga Abraham. Ka ya ti tìwi Krist ni ti tìwi naŋ a jiba gatay bu. Krist ti naŋ gəɗakani àtam zlam ɗek, naŋ Melefit, məzləbum naŋ ga kaŋgay-kaŋgayani. Aya nahkay.
Ŋgay zlam ya ti Melefit àɗəm amagray ni àgravu do ni ti nə̀ɗəm ndo. Aɗaba bəza huɗ ge Izireyel ɗek ti nday ndam *Izireyel ya ti Melefit àdaba ni do. Bəza huɗ ga Abraham ɗek ti bəza ge Melefit ya àdaba tay a ni do. Aɗaba àbu məbəkiani a Wakita ge Melefit ni bu, Melefit àhi ana Abraham : « Akəŋgət bəza huɗ gayak ti àna Izak.* Mənjəkiani 21.12. » Melefit àɗəm nahkay ti aɗaba bəza ya tiwi tay ɗek ti bəza ge Melefit do. Bəza ge Melefit ti nday ya ti Melefit àɗəm etigi bəza gayaŋ ni ciliŋ. Zlam ya ti Melefit àhi ana Abraham anəgruk ni ti nihi : « Sarta ya ti nə̀ɗəm ni eminjia ti anaŋga. Ka sarta gani nani ti Sara emiwi wur zalani. Mənjəkiani 18.10. »
10 Àgravu ti nani ciliŋ do. Rebeka ti wal ga bəŋ ga bəŋ geli Izak. A vaɗ nahaŋ àzay huɗ ga bəza mara. 11 Ka sarta ya ti tìweya tay a faŋ ndo ni ti tàgudar araŋa ndo, tàgray zlam sulumani ndo daya. Ay ku tamal nahkay nəŋgu ni, Melefit àdaba biliŋ e kiɗiŋ gatay ba àndava akaɗa gayaŋ ya ti awayay na. 12 Wur ya ti Melefit àdəkiba naŋ a ni ti, aɗaba tʉwi ga wur ya àgray ni do ; Melefit àdaba naŋ a nahkay. Melefit àhi ana Rebeka ahkado : « Wur ya ti amadaya enjia ni ti aməgri tʉwi ana naŋ ya ti amadaya kələŋ a ni. Mənjəkiani 25.23. » 13 Àbu məbəkiani a Wakita ge Melefit bu nahkay hi :
« Zekʉp ti, nàwaya naŋ a ; Eseyʉ ti, nàwayay naŋ ndo.§ Malasi 1.2-3. »
14 Ègia nahkay ti leli məɗəm mam ? Zlam ge Melefit ya àgray ni ti zlam magədavani aw ? Aha, zlam magədavani do ! 15 A vaɗ nahaŋ Melefit àhi ana Mʉwiz nahkay hi : « Nəgri sulum ti ana maslaŋa ya ti nawayay ni ciliŋ ; asu cicihi ti maslaŋa ya ti nawayay ni ciliŋ.* Mahərana 33.19. » 16 Nahkay tamal Melefit adaba mis a ti adaba zlam gayaŋ a ; do ni ti aɗaba maslaŋa gani nani awayay ti Melefit mâdaba naŋ a do, ahkay do ni azuhva tʉwi ga maslaŋa nani ya àgray ni do. Melefit adaba mis a ti aɗaba maslaŋa gani nani asi cicihi palam. 17 Àbu məbəkiani a Wakita ge Melefit ni bu, Melefit àhi ana bay *Faroŋ nahkay hi : « Nə̀daba kur a, nak bay ti nawayay nəɗəfiki njəɗa goro ana mis àna nak, ti mis ga duniya ɗek tə̂sər nu Melefit. Mahərana 9.16. » 18 Nahkay ti tamal Melefit aɗəm : « Maslaŋa hini mə̂su cicihi » ti, maslaŋa gani asi cicihi eɗeɗiŋ. Ay tamal Melefit aɗəm : « Maslaŋa hini ècʉki slimi ba » ti, maslaŋa gani nani èciiki slimi do eɗeɗiŋ.
Melefit ti agray zlam akaɗa gayaŋ ya awayay ni
19 Ègia nahkay ti akəhu ahkado : « Tamal nahkay ti Melefit àɗəm mis tagudar zlam ti kamam ? Maslaŋa ya ti àgray ere ye ti Melefit awayay ni do ni ti way ? » 20 Zləba goro ni, kəgrumkabá gejewi akaba Melefit a ti nak way ? Tamal mis àləmaya zlam a ti zlam nani esliki məhiani « Kə̀ləmaya nu a nahkay hi a kamam ? » tata aw ? 21 Maslaŋa ya aləm zlam ni àsəra ere ye ti agray àna eliɓisl gayaŋ na. Àna eliɓisl gani nani ti esliki mələmaya mandaray gərgəri a cʉ, bəlaŋ sulumani àtam nahaŋ ni.
22 Tamal Melefit agray akaɗa ga maslaŋa ya ti aləm zlam ni ti mam gani acay kur mam ? Naŋ ti awayay mis tə̂sər njəɗa gayaŋ akaba ahəmamam azum ɓəruv ni ; ku tamal nahkay nəŋgu ni mis ya ti akal azumki ɓəruv ka tay, a vaɗ nahaŋ etizi ni ti naŋ àbu eɓesi ana tay dal-dal. 23 Melefit agray nahkay ti, awayay ti mis tə̂sər naŋ Bay njəɗa-njəɗani dal-dal, agri sulum ana mis. Nahkay mis ndahaŋ təsi cicihi, àɗəm amagray ti tânjəhaɗ akaba naŋ a məlaŋ gayaŋ sulumani bu. 24 Leli day mə̀kibu ka tay : Melefit àdaba leli e kiɗiŋ ga ndam *Zʉde ba, àdaba leli e kiɗiŋ ga nday ya ti nday ndam Zʉde do ni ba daya. 25 Nahkay bay mahəŋgaray *pakama ge Melefit Oze àɗəm ahaslani nahkay hi :
« Melefit àɗəm : “Nday ya ti nday ndam goro do ni ti
anədaba tay a, anəɗəm nday ndam goro.
Ndam ya ti ahaslani nàwayay tay do ni ti anawayay tay.” Oze 2.25.
26 Ahaslani ti Melefit àhi ana tay : “Lekʉlʉm ndam goro do.”
Ay a vaɗ nahaŋ ti atəhi ana tay :
“Lekʉlʉm bəza ge Melefit Bay ga sifa ni.”§ Oze 2.1. »
27 Izayi bay mahəŋgaray pakama ge Melefit ni day àɗəmkia ma ka ndam *Izireyel a. Àzlah, àɗəm : « Melefit àɗəm : “Ku tamal ndam Izireyel tàwuɗa, nday dal-dal akaɗa wiyaŋ ga zalaka nəŋgu ni, anahəŋgay mis ɓal e kiɗiŋ gatay bu ciliŋ. 28 Bay Melefit amagray ere ye ti àɗəm amagray ka haɗ ni ɗek. Aməpəs do, ara agray weceweci.” * Izayi 10.22-23. » 29 Izayi àɗəm keti :
« Bay Melefit Njəɗa-njəɗani àvia bəza huɗ ana leli a.
Tamal àvi bəza huɗ ana leli ndo ni ti
akal mìgia ahàr akaɗa ga ndam *Sodom ya Melefit èziŋ tay ɗek na,
akal mìgia ahàr akaɗa ga ndam *Gomor na daya. Izayi 1.9 ; Mənjəkiani 19.23-28. »
Ndam məfəki ahàr ka Yezu Krist ti nday ndam jireni kè eri ge Melefit
30 Ègia nahkay ti leli məɗəm mam ? Nday ya ti nday ndam *Zʉde do ni tàɗəbay divi ge migi ndam jireni kè eri ge Melefit ndo. Ay ku tamal nahkay nəŋgu ni tə̀fəkia ahàr ke Yezu a, nahkay Melefit àɗəm nday ndam jireni kè eri gayaŋ. 31 Ay ndam *Izireyel ti ni tawayay tîgi ndam jireni kè eri ge Melefit àna maɗəbay *Divi ya ti àbu məbəkiani a wakita ge Mʉwiz bu ni. Ay nahkay ti tìsliki migi ndam jireni kè eri ge Melefit ndo. 32 Tìsliki ndo ni ti kamam ? Aɗaba tàwayay migi ndam jireni ti àna məfəki ahàr ke Melefit do. Tàwayay migi ndam jireni ti àna tʉwi gatay ya tagray ni. Gatay ya tàgray nahkay ni ti tìjia asak àna akur ya azəgaɗ mis na : 33 akur gani nani ti *Krist. Melefit àɗəmkia ma a Wakita gayaŋ ba nahkay hi a :
« Cʉm day ! Nafəkaɗ akur ga mazəgaɗ mis a kəsa *Siyoŋ bu.
Akur gani nani ti mis etiji asak àna naŋ.
Maslaŋa ya àfəkia ahàr a ni ti atəbəki mimili ɗay-ɗay do. Izayi 8.14 ; 28.16. »

*9:7 Mənjəkiani 21.12.

9:9 Mənjəkiani 18.10.

9:12 Mənjəkiani 25.23.

§9:13 Malasi 1.2-3.

*9:15 Mahərana 33.19.

9:17 Mahərana 9.16.

9:25 Oze 2.25.

§9:26 Oze 2.1.

*9:28 Izayi 10.22-23.

9:29 Izayi 1.9 ; Mənjəkiani 19.23-28.

9:33 Izayi 8.14 ; 28.16.