12
Manjəhaɗ mʉweni ga ndam ge Melefit
Bəza ga mmawa, leli mə̀sia cicihi ana Melefit a, mək àgria sulum gayaŋ ana leli a ti, nə̀hia ma gana ana kʉli a àndava. Ègia nahkay ti nahəŋgalay kʉli, nawayay ti kə̂vumi ahàr gekʉli ɗek ana Melefit, akaɗa ya ti təvi zlam ana Melefit ahaslani mək tisliŋi ni. Ay lekʉlʉm ti tìsliŋ kʉli do : lekʉlʉm kə̀bum àna sifa, lekʉlʉm ndam *njəlatani ge Melefit, lekʉlʉm kə̀ɓəlumfəŋ kè Melefit. Tamal kəvumi ahàr gekʉli ɗek ana Melefit ti, kə̀bum kəzləbum Melefit àna divi gani. Nawayay ti kə̀ɗəbum divi ga ndam ga *duniya ba. Mbrəŋum ti Melefit mə̂mbatikaba majalay ahàr ana kʉli a, mə̂vi majalay ahàr nahaŋ ana kʉli. Nahkay ti akəsərum zlam ya ti Melefit awayay ni : zlam sulumani, zlam maɓəlani, zlam lalani, araŋa àhəcakivu do.
Melefit àgrua sulum gayaŋ a, àgray ti nîgi zal asak ga Yezu. Nahkay ti nəhi ana ku way way do e kiɗiŋ gekʉli bu èji zlabay ba, àhi ana ahàr manjəhaɗ gayaŋ gəɗakani àtam ya Melefit àvi ni ba. Ay ti ahàr àɗəm mâjalay ahàr sulumani àki ka manjəhaɗ gayaŋ sawaŋ, akaɗa ya Melefit àvi manjəhaɗ gərgəri ana ndam ya təfəki ahàr ni. Mə̀səra mis lu vu bəlaŋ, ay ti zlam ndahaŋ kay tə̀fəŋ kà vu ni. Zlam nday nani ya tə̀fəŋ kà vu ni ti ku weley weley do naŋ àbu àna tʉwi gayaŋ tusa. Leli day nahkay : leli kay, ay leli ɗek məfəki ahàr ke *Krist ti, mìgia vu a bəlaŋ. Ku way way do àfəŋ kà vu ni, ay ti vu ni gayaŋ ciliŋ do, geli ɗek. Melefit àvia njəɗa ga magray tʉwi gərgərana ana leli àna sulum gayaŋ a ; nahkay ti ahàr àɗəm ku way way do mâgray tʉwi ni akaɗa ga *sulum ge Melefit ya àgri ni. Tamal Melefit àvia njəɗa gayaŋ ana mis ga məhəŋgri ma gayaŋ ana mis a nahəma, maslaŋa gani mâhəŋgaraya akaɗa ge Melefit ya àvi njəɗa gani na. Maslaŋa ya ti Melefit àvia njəɗa ga məjənaki mis a ni ti, maslaŋa gani nani mə̂jənaki mis. Maslaŋa ya ti Melefit àvia njəɗa ga macahi zlam ana mis a ni ti, maslaŋa gani nani mâcahi zlam ana mis. Maslaŋa ya ti Melefit àvia njəɗa ga məvi njəɗa ana mis a ni ti, maslaŋa gani nani mə̂vi njəɗa ana mis. Maslaŋa ya ti Melefit àvia njəɗa ge midi zlam gayaŋ ana mis a ni ti, mêdey àna huɗ bəlaŋ. Maslaŋa ya ti Melefit àvia njəɗa ga mədi kama ana mis a ni ti, maslaŋa gani nani mâgray tʉwi gani, àmbrəŋ ba. Maslaŋa ya ti Melefit àvia njəɗa ga məgri sulum ana ndam ya tasay cicihi na ti, mə̂gri ana tay àna məmərani.
Ahàr àɗəm kâwayumvu ge jiri ge jireni kwa. Cuhwumfəŋa kà zlam magudarana. Grum tʉwi sulumani kəlavaɗ. 10 Wayum ndam ge Krist ndahaŋ ni lala, wayum tay aɗaba lekʉlʉm kà məŋ gekʉli. Ku way way do mə̂həŋgrioru ahàr a haɗ ana maslaŋa nahaŋ, mâzay njəɗa gayaŋ mâtam maslaŋa nahaŋ ni àna məhəŋgrioru ahàr a haɗ. 11 Grum tʉwi àna njəɗa gekʉli ɗek, kə̀grum masəfa ba. Grumi tʉwi ana Bay geli àna huɗ bəlaŋ, kə̀mbrəŋum ba. 12 Kə̀səruma Melefit aməvi ere ye ti àɗəm aməvi ana kʉli ni, nahkay ti mərumvu. Tamal kacakum daliya ti zum njəɗa gekʉli, ɓesʉm. Həŋgalum Melefit kəlavaɗ, kə̀mbrəŋum ba. 13 Tamal zlam àhəci ndam njəlatani ge Melefit ti jənumki tay. Zum njəɗa gekʉli ga məgəskabu ndam ya tara afa gekʉli a ni.
14 Tamal mis təgri daliya ana kʉli ti həŋgalum Melefit ti mə̂gri sulum gayaŋ ana tay. Kètikweslʉm tay ba, həŋgalum Melefit ti mə̂gri sulum gayaŋ ana tay sawaŋ. 15 Mərumvu akaba ndam ya ti təmərvu ni, tʉwʉm akaba ndam ya ti titʉwi ni. 16 Ma gekʉli mârakaboru. Kə̀zum ahàr gekʉli akaɗa lekʉlʉm gəɗákani ba. Ku tamal təvi tʉwi gʉziteni ana kʉli nəŋgu ni, grum. Ŋgay lekʉlʉm ndam məsər zlam ti kə̀humi ana ahàr ba.
17 Ku way way do tamal àgudaria zlam ana kʉli a ti kə̀həŋgrumivu ba : jalumki ahàr ka magray zlam sulumani kè meleher ge mis ɗek sawaŋ. 18 Lekʉlʉm ti, tamal agravu ti, njəhaɗum akaba ku way way do àna sulumani. 19 Bəza ga mmawa, nawayay kʉli : tamal mis àgudaria zlam ana kʉli a ti lekʉlʉm lekʉlʉmeni kə̀həŋgrumivu ba. Mbrəŋum Melefit mə̂zumki ɓəruv, mâtraɓ naŋ zlam gayaŋ. Kə̀səruma àbu məbəkiani a Wakita ge Melefit bu nahkay hi : « Bay Melefit àɗəm : “Bay magray seriya ti nu ; Bay məhəŋgrivu zlam magudarani ana mis ti nu.” * Mimbiki 32.35. » 20 Ay ti àbu məbəkiani nahkay hi keti : « Tamal lʉwir awər zal ezir gayak nahəma, vi zlam məzumani. Tamal yam àkaɗa naŋ a ti cəhiaya. Tamal kəgri nahkay ti, kala akaɗa kəbəkiyu azay ga aku ka dalahar. Gozogul 25.21-22. Azay ga aku : mis ndahaŋ tə̀ɗəm aɗafaki daliya, Melefit amatraɓ maslaŋa gani dal-dal, ay mis ndahaŋ ti ni tə̀ɗəm aɗafaki mimili ti maslaŋa gani mə̂mbatkaba majalay ahàr a. » 21 Kìgʉm eviɗi ga zlam magudarani ba. Grum zlam sulumani ti zlam magudarani mə̂ləbi va bi.

*12:19 Mimbiki 32.35.

12:20 Gozogul 25.21-22. Azay ga aku : mis ndahaŋ tə̀ɗəm aɗafaki daliya, Melefit amatraɓ maslaŋa gani dal-dal, ay mis ndahaŋ ti ni tə̀ɗəm aɗafaki mimili ti maslaŋa gani mə̂mbatkaba majalay ahàr a.