13
Məgəsiki ma ana ndam ya təgur mis ni
Ku way way do mə̂gəsiki ma ana ndam ya təgur mis ni. Ndam məgur mis ni ɗek ti Melefit àdiyu tay ; bay məgur mis ya ti Melefit àdiyu naŋ ndo ni ti àbi. Nahkay maslaŋa ya ti àgəsiki ma ana ndam ya təgur mis ni do ni ti àgəskabu ere ye ti Melefit awayay ni do. Ndam ya tagray nahkay ni ti tagray ti Melefit mə̂wəl tay àna seriya. Tamal mis agray zlam sulumani ti ndam magray seriya tə̀si aŋgwaz do. Təsi aŋgwaz ti ana ndam ya ti tagudar zlam ni ciliŋ. Nahkay tamal kawayay ti ndam magray seriya tə̀suk aŋgwaz ba nahəma, gray zlam sulumani. Tamal kagray nahkay ti atazləbay kur sawaŋ. Aɗaba ndam ya təgur mis ni təgri tʉwi ti ana Melefit. Melefit àdiyu tay ti, ti kânjəhaɗ àna sulumani. Ay tamal kagudar zlam ti tə̂suk aŋgwaz, aɗaba tisliki matraɓ mis ; Melefit àvi njəɗa gani ana tay ti masakani do. Təgri tʉwi ana Melefit, tatraɓi ndam ya ti tagudar zlam, azumki ɓəruv ka tay ni. Nahkay ti ahàr àɗəm məgəsumiki ma ana tay. Məgəsumiki ma ana tay ti azuhva tisliki matraɓ leli ciliŋ do : azuhva mə̀səra Melefit awayay ti mâgray nahkay palam.
Kabəhaɗum hadam ti azuhva nani daya, aɗaba ndam ga ŋgumna ti Melefit àdiyu tay ti tâgray tʉwi gani nani lala. Nahkay zla nahəma, ahàr àɗəm kəpəlumi ana ku way way do ere ye ti àgəski kəpəlumi ni : ana bay məhəl hadam ti pəlumi hadam ; ana bay məhəl jaŋgal ti pəlumi jaŋgal ; ana bay magray seriya ti grumfəŋa aŋgwaz a ; ana bay məgur mis ti ni həŋgrumioru ahàr a haɗ.
Wayumvu
Ahàr àɗəm maslaŋa àɗəbay kʉli àna duwa ba, pəlumkaba ɗek. Ay duwa àbu bəlaŋ ti kə̀pəlumkaba koksah : duwa nani ti mawayay mis. Ku way way do mâwayay maslaŋa nahaŋ, aɗaba tamal naŋ àbu agray nahkay ti àgra ere ye ti Melefit àɗəm tâgray e Divi gayaŋ bu na ɗek. Mə̀səra *Divi ge Melefit a. Melefit àɗəm : « Kàgray hala ba, kə̀kaɗ mis ba, kìgi akal ba, araŋa ga maslaŋa ègʉk eri ba.* Mənjay Mahərana 20.13-17 ; Mimbiki 5.17-21 ; Levi 19.18. » Ay Divi nahaŋ àbu ti, Divi nday nani ɗek akaba Divi ndahaŋ ni ɗek tə̀vu a huɗ gani bu. Divi gani nani nihi : Melefit àɗəm : « Wayay ndam ya ti nak kə̀bu akaba tay ni akaɗa ya ti kawayay ahàr gayak gayakani ni. Levi 19.18. » 10 Tamal kawayay maslaŋa ya nak kə̀bu akaba naŋ ni ti kə̀gri zlam magədavani do. Nahkay tamal kawayay mis ti, kàgra ere ye ti Melefit àɗəm tâgray na ɗek.
Maslamalavani
11 Kə̀səruma sarta ya ti leli mə̀vu nihi na daya. Sarta gekʉli ga mepiɗekvabana e ɗʉwir ba ènjia. Aɗaba nihi ti sarta ge Melefit ya ara ahəŋgay leli ni ènjikia ke leli a cifa, àtam ya ka ya ti mə̀njəki ka məfəki ahàr ka Yezu ni. 12 Nihi ti ləvəŋ àbu ara andav, məlaŋ ara aslay wuɗak. Ègia nahkay ti məmbatumi aləŋ ana zlam ge mis ya tagray a məlaŋ ziŋ-ziŋeni bu ni. Məhəlum zlam ahar ya makaɗvu àna naŋ a məlaŋ maslaɗani bu ni. 13 Manjəhaɗum lala, akaɗa ge mis ya tanjəhaɗ a məlaŋ maslaɗani bu ni. Mə̀vumi vu geli ana zlam məzumani ahkay do ni ana zum ba ; mə̀grum hala ahkay do ni mesʉwehvu ba ; mə̀ləgumvu ahkay do ni mə̀grum solu ba daya. 14 Zum Bay geli Yezu *Krist akaɗa ga ndam slewja ya təhəl zlam ahar gatay ni. Kìgʉm eviɗi ga zlam ga duniya va ba, kàjalumki ahàr ka tay va ba.

*13:9 Mənjay Mahərana 20.13-17 ; Mimbiki 5.17-21 ; Levi 19.18.

13:9 Levi 19.18.