14
Ŋgay majalay ahàr ga maslaŋa nahaŋ àɓəlay do ni ti kə̀ɗəmum ba
Maslaŋa ya ti àfəkia ahàr ka Yezu a, àsər njəɗa ge Melefit lala faŋ do ni ti, gəsumkabá naŋ a lala. Ŋgay majalay ahàr gayaŋ àɓəlay do ni ti kə̀ɗəmum ba. Maslaŋa nahaŋ àhi ana ahàr esliki məzum zlam ɗek : maslaŋa nahaŋ ti ni àhi ana ahàr azum eli slimberi ciliŋ. Àɗəm nahkay ti aɗaba àsər njəɗa ge Melefit lala faŋ do. Maslaŋa ya ti azum zlam ɗek ni ŋgay maslaŋa ya ti àzum zlam ɗek do ni èsli araŋa do ni ti àɗəm ba. Maslaŋa ya ti àzum zlam ɗek do ni ti ni ŋgay maslaŋa ya azum zlam ɗek ni àgudara zlam a ti àɗəm ba daya. Aɗaba maslaŋa gani nani ti Melefit àgəskabá naŋ a. Nak ya ti kə̀ɗəm bay magray tʉwi ga maslaŋa nahaŋ àgudara zlam a ti nak way ? Tamal naŋ àki ke divi ahkay do ni èjikia ke divi a ti, ma gani gayak mam ? Ma ti ga bay gayaŋ ciliŋ. Ay ti maslaŋa gani nani emijikia ke divi a do, aɗaba Bay geli esliki magrani ti èjikia ke divi a ba.
Maslaŋa nahaŋ àhi ana ahàr kè eri ge Melefit ti vaɗ nahaŋ àtam vaɗ nahaŋ. Maslaŋa nahaŋ ti ni àhi ana ahàr vaɗ ni ɗek kala-kala. Ku way way do àsəra majalay ahàr gayaŋ a, mânjəhaɗ àna naŋ. Maslaŋa ya ti àhi ana ahàr vaɗ nahaŋ àtam vaɗ nahaŋ ni ti, agray ti azuhva naŋ ka ahar ga Bay geli. Maslaŋa ya ti azum zlam ɗek ni day azum ti azuhva naŋ ka ahar ga Bay geli, aɗaba agri sʉsi ana Melefit. Maslaŋa ya ti àzum zlam ɗek do ni day àzum do ni ti azuhva naŋ ka ahar ga Bay geli ; naŋ day agri sʉsi ana Melefit. Tamal mis e kiɗiŋ geli bu naŋ àna sifa ti, sifa gayaŋ a ahar gayaŋ gayaŋani bu do. Tamal amət nəŋgu ni, sarta ga məmət gayaŋ a ahar gayaŋ gayaŋani bu do daya. Ka ya ti leli mə̀bu àna sifa ni ti, mə̀bu àna sifa ti ka ahar ga Bay geli. Ka ya ti məmət nəŋgu ni, məmət ti ka ahar ga Bay geli. Nahkay ti ku leli àna sifa, ku məmət nəŋgu ni, leli ka ahar ga Bay geli. Aɗaba *Krist àmət, nihi ti naŋ àbu àna sifa ti, ti mîgi Bay ga ndam ya ti nday àna sifa ni akaba ga nday ya ti tə̀məta ni. 10 Nak ti kə̀ɗəm wur ga muk agudar zlam ti kamam ? Nak nahaŋ ni ti ni kə̀ɗəm wur ga muk èsli araŋa do ni ti kamam ? Mə̀ɗəmum nahkay ba, aɗaba leli ɗek amoru kè meleher ge Melefit, amagrafəŋa seriya kè leli a. 11 Aɗaba àbu məbəkiani nahkay hi :
« Nu Bay Melefit, nu Bay ga sifa. Bumi slimi ana ma goro.
Nəɗəm nahəma : mis ɗek atabəhaɗ mirdim kè meleher goro ;
ku way way do amazləbay nu, aməɗəm nu Melefit.* Izayi 45.23. »
12 Nahkay ti ku way way do geli Melefit amagrafəŋa seriya ; ku way way do geli amaŋgəhaɗaya ere ye ti àgray na ɗek àna ma gayaŋ kè meleher ge Melefit a.
Mìjiŋkia bəza ga məŋ geli ke divi a ba
13 Nahkay ti ŋgay mis ndahaŋ tàgudara zlam a ti mə̀ɗəmum va ba. Ere ye ti àgəski mə̂ɗəm ni ti nihi : Mə̀grum ere ye ti ejiŋkia bəza ga məŋ geli ke divi a ahkay do ni abiyu tay a zlam magudarani bu ni ba. 14 Nu ti nə̀səra ere ye ti Bay geli Yezu awayay na lala : nahkay àki ka zlam məzumani weley weley do ni ti nə̀səra kè eri ge Melefit ti ere ye ti awəsli ana mis ni ti àbi. Ay ku tamal nahkay nəŋgu ni, tamal maslaŋa nahaŋ àɗəm zlam hini njəlata do ni ti, ka naŋ ti njəlata do eɗeɗiŋ. 15 Nahkay tamal kəzum zlam ti, zlam gani nani ya kəzum ni ahəli ahàr ana wur ga muk nahəma, ere ye ti kagray ni ti aɗafaki kàwayay wur ga muk ni do. Kìjiŋ wur ga muk àki ka zlam məzumani ba, aɗaba *Krist àmət ti azuhva naŋ. 16 Zlam ya ti nak kə̀ɗəm njəlata ni ti njəlata eɗeɗiŋ ; ay tamal mis ndahaŋ tə̀ɗəm kə̀zuma ti kàgudara zlam a ti mbrəŋ, kə̀zum ba. 17 Ndam ya ti nday a *Məgur ge Melefit bu ni ti tə̀jalaki ahàr ka zlam məzumani ahkay do ni ka zlam miseni do. Tawayay magray jiri, tawayay manjəhaɗani akaba mis àna sulumani, tawayay məmərvani daya. Zlam nday nani ɗek ti tʉwi ga *Məsuf Njəlatani. 18 Maslaŋa ya ti agri tʉwi ana Krist nahkay ti àɓəlafəŋ kè Melefit, mis day təɗəm tʉwi gayaŋ ni àɓəlay.
19 Ègia nahkay ti zlam ya ti ahàr àɗəm maɗəbay ni ti nihi : mis tânjəhaɗkabu àna sulumani, ku way way do e kiɗiŋ geli bu mə̂vikivu njəɗa ana maslaŋa nahaŋ ga məfəki ahàr ke Krist lala. 20 Ere ye ti Melefit àgray ni ti kàgudar àna zlam gayak ya kəzum ni ba. Zlam məzumani ti ɗek njəlata eɗeɗiŋ. Ay ku tamal nahkay nəŋgu ni, tamal zlam ya məzumum ni ejiŋkia maslaŋa nahaŋ ke divi a ti, zlam məzumani nani ègia zlam magədavana. 21 Ere ye ti ahàr àɗəm kagray ni ti nihi : ku aslu kàhəpəɗ do, ku zum kìsi do, ku zlam weley weley do ya ti ejiŋkia wur ga muk ke divi a ni day kàgray do. 22 Nak ti majalay ahàr gayak àki ka zlam məzumani ti kə̀hi ana maslaŋa nahaŋ ba, si ana Melefit ciliŋ. Maslaŋa ya ti àhi ana ahàr zlam ya agray ni sulumani, ajalay ahàr cʉ cʉ do ni ti mə̂mərvu. 23 Ay maslaŋa ya ti azum zlam, ajalaki ahàr cʉ cʉ ni ti, Melefit àgəsa naŋ àna seriya àndava, aɗaba ŋgay ere ye ti agray ni sulumani ahkay do ni sulumani do ni ti àsərkaba do. Zlam ya ti magray ni ɗek, mə̀sər ŋgay sulumani do ni ti tamal màgra ti màgudara zlam a.

*14:11 Izayi 45.23.