15
Məjənumvu
Leli ya ti mə̀səra njəɗa ge Melefit a lala ni ti ahàr àɗəm məjənaki ndam ya ti tə̀sər njəɗa gayaŋ faŋ do ni. Ahàr àɗəm màgray ere ye ti məɓəruv geli awayay ni ciliŋ ba. Ahàr àɗəm ku way way do mâgray ere ye ti àɓəlafəŋ kà maslaŋa ya ti kà gəvay gayaŋ ni ga məjənaki naŋ ti môru kama kama e divi ga Yezu vu. Aɗaba *Krist day àgray ere ye ti məɓəruv gayaŋ awayay ni ciliŋ ndo. Àbu məbəkiani nahkay hi : « Bay Melefit goro, tìndivia kur a, ay gatay ya ti tìndivi kur ni tìndivi ti nu.* Limis 69.10. » Ma ge Melefit ya tə̀bəkibiyu ni ɗek ti ga məɗəfiki zlam ana leli. Tə̀bəki ti, ti mə̀mbrəŋ məfəki ahàr geli ke Melefit ba, mâzay njəɗa geli ti mə̂sər ere ye ti Melefit àɗəmbiyu amagray ni ti amagray eɗeɗiŋ. Melefit ti avi njəɗa ana leli ti mə̀mbrəŋ məfəki ahàr geli ka Yezu ba. Nahkay mâgray ti *kânjəhaɗumkabu àna sulumani, ma gekʉli mârakaboru, akaɗa ga Yezu Krist ya awayay ni. Tamal kəgrum nahkay ti akəzləbum Melefit Bəŋ ga Bay geli Yezu Krist ka ahar bəlaŋ, àna məɓəruv bəlaŋ.
Nahkay ti ahàr àɗəm ku way way do e kiɗiŋ gekʉli bu mə̂gəskabu maslaŋa nahaŋ akaɗa ge Krist ya ti àgəskabu kʉli ni. Tamal kəgrum nahkay ti mis atazləbay Melefit. Nə̀ɗəm nahəma, Krist ègi bay məgri tʉwi ana ndam *Zʉde ; àgray nahkay ti aɗaba awayay ti tə̂sər ma ge Melefit ti ma ge jiri. Nahkay àra ti ga magray ere ye ti Melefit àhi ana ata bəŋ ga bəŋ gatay amagravu ni. Nahkay day àra ti, ti ndam ya nday ndam Zʉde do ni tâzləbay Melefit aɗaba tə̀sia cicihi a, àgria sulum gayaŋ ana tay a. Àbu məbəkiani nahkay hi :
« Nahkay ti anazləbay kur àna limis
kè meleher ga ndam ya ti nday ndam Zʉde do ni,
anəɗəm nak Melefit. Limis 18.50 ; 2 Semiyel 22.50. »
10 Àbu məbəkiani keti :
« Lekʉlʉm ndam Zʉde do ni,
mərumvu akaba ndam ge Melefit ni. Mimbiki 32.43. »
11 Ka məlaŋ nahaŋ day àbu məbəkiani nahkay hi :
« Lekʉlʉm ndam Zʉde do ni ɗek zləbum Bay Melefit.
Ahàr àɗəm jiba gərgərani ni ɗek tâzləbay naŋ.§ Limis 117.1. »
12 Izayi day àbəki a wakita gayaŋ ni bu nahkay hi :
« Maslaŋa nahaŋ amara, maslaŋa gani nani wur huɗ ge Zese,
aməgur ndam ya ti nday ndam Zʉde do ni,
mək nday atəɗəm wur ni aməgri sulum gayaŋ ana tay.* Izayi 11.10. »
13 Melefit mâgray ti kə̂mərumvu dal-dal akaba kânjəhaɗumkabu àna sulumani aɗaba kə̀bum kəfumki ahàr ; mə̀səra ara agri ere ye ti àɗəm ni ana leli. Nahkay akəsərum aməgri sulum gayaŋ ana kʉli, akəmərumvu àna naŋ dal-dal. Zlam gani nani ɗek amagravu ti àna njəɗa ga *Məsuf Njəlatani.
Tʉwi ga Pol ya agri ana Melefit ni
14 Bəza ga mmawa, nu ti nə̀səra lekʉlʉm ti ndam sulumani dal-dal, kə̀sərumkaba ma ge Melefit a lala, kə̀səruma macahi zlam ana mis ndahaŋ e kiɗiŋ gekʉli ba daya. 15 Ay a wakita goro ni bu ka məlaŋ ndahaŋ nə̀biki ma ana kʉli ga mələgiani ana kʉli ti, aɗaba nawayay ti kə̂sərumki ka ma gani lala. Nàgray nahkay ti aɗaba Melefit àgrua sulum gayaŋ a 16 ga məgri tʉwi ana Yezu *Krist azuhva nday ya nday ndam *Zʉde do ni. Nə̀ɗəm nəgri tʉwi ana Melefit ciliŋ, nəhi *Ma Mʉweni Sulumani gayaŋ ana mis, ti ndam ya ti nday ndam Zʉde do təfəki ahàr ka Yezu ni tîgi akaɗa ga sədaga ya təvi ana Melefit, àɓəlafəŋ ni. Nday gani nani ti tìgia njəlatana àna njəɗa ga Məsuf Njəlatana. 17 Tʉwi gani nani ti nəgri ana Melefit àna njəɗa ga Yezu Krist, nahkay nazləbavu àna naŋ kè meleher ge Melefit. 18 Pakama goro ya nawayay nəɗəm ni ti àbi, nəɗəm ti pakama ge tʉwi goro ya nàgray àna njəɗa ge Krist, ti ndam ya ti nday ndam Zʉde do ni tə̂gəsiki ma ni ciliŋ. Tʉwi gani nani àgravu ti àna pakama ya nə̀hi ana mis ni, àna zlam ya nàgray ni, 19 akaba àna zlam njəɗa-njəɗani gərgəri ya àgri ejep ana mis ni. A tʉwi gani nani bu ɗek ti *Məsuf Njəlatani àɗəfiki njəɗa gayaŋ ana mis. Nahkay nə̀hia Ma Mʉweni Sulumani àki ke Krist ana mis ga kəsa ɗek ; nə̀njəki a Zerʉzalem, nòru àna naŋ bəɗak ka haɗ Iliri. 20 Nə̀hi ana ahàr si nakoru nəhi Ma Mʉweni Sulumani ana mis ka məlaŋ ya tìci ma ge Krist ɗay-ɗay ndo ni kwa. Nàgray nahkay ti, nàwayay magray tʉwi ka məlaŋ ya ti mis ndahaŋ tə̀njəkia ni do. 21 Nə̀ɗəm si nagray tʉwi akaɗa ya àbu məbəkiani a Wakita ge Melefit bu ni :
« Ndam ya tə̀hiki ma ana tay ɗay-ɗay ndo ni etipi naŋ ;
ndam ya tìci ma gayaŋ ɗay-ɗay ndo ni atəsər naŋ. Izayi 52.15. »
Pol awayay akoru a Rom
22 Sak ehimeya nàwaya marona afa gekʉli a, ay nə̀ŋgət ahar ga moroni ndo ni ti azuhva tʉwi nani. 23 Vi ehimeya nàwaya məmənjiyu kʉli a, ay tʉwi àcafəŋa nu a. Ay nihi ti tʉwi goro àbi ka haɗ nday ndani va bi. 24 Nahkay nawayay nakoru ka haɗ Espeŋ ti nəɗəm nakoru nəhuriyu gwar afa gekʉli day. Tamal nìnjʉa ti ananjəhaɗ afa gekʉli gosku ɓal, anəmərvu akaba kʉli. Kələŋ gani akəjənumki nu ga moroni e mirkwi goro ni. 25 Ay nihi ti nakoru a Zerʉzalem ga məjənaki ndam *njəlatani ge Melefit ya tə̀bu eslini ni. 26 Aɗaba ndam geli ya ka haɗ Mesedʉweŋ akaba ya ka haɗ Eseyi ni tàwaya majama zlam ga məjənaki ndam talaga e kiɗiŋ ga ndam njəlatani ge Melefit ya tə̀bu a Zerʉzalem ni ba. 27 Nday ndayani àna ahàr gatay tə̀jalay mək tàgray nahkay. Nday ya ti nday ndam *Zʉde do ni ti tajami zlam ana ndam Zerʉzalem ti kigeni, aɗaba ndam Zerʉzalem ni tə̀jənakia tay ga məŋgət zlam sulumani ge Melefit a ; nihi ti ahàr àɗəm nday day tə̂jənaki ndam Zerʉzalem ni, tə̂vi zlam ya àhəcikivu ana tay ni. 28 Ka ya ti eninjʉa àna zlam na ɗek, anəvia ana tay a ni ti, anoru ka haɗ Espeŋ ; ka ya ti nakoru nahəma anəhuriyu afa gekʉli. 29 Nə̀səra, eninjʉa afa gekʉli a ti *Krist aməgri sulum gayaŋ ɗek ana leli.
30 Bəza ga mmawa, leli ɗek ndam ga Bay geli Yezu Krist ; avi njəɗa ana leli ga mawayavani ti Məsuf gayaŋ. Nahkay nihindi kʉli, nawayay ti kə̂zum njəɗa gekʉli ɗek ga mahəŋgalumu Melefit. 31 Həŋgalum Melefit ti ndam ga haɗ *Zʉde ya tə̀fəki ahàr ka Yezu do ni tə̀gru daliya ba, ti ndam ge Melefit ya a Zerʉzalem ni tə̂gəskabá zlam ya anəzikaboru ana tay na lala. 32 Nahkay ti tamal Melefit àvua divi gana ti eninjiyu afa gekʉli àna məmərani, anəpəs akaba kʉli gʉzit. 33 Melefit ti avi manjəhaɗ sulumani ana mis ; nawayay ti mə̂ləbu akaba kʉli, mə̂vi manjəhaɗ sulumani gani nani ana kʉli ɗek. Aya nahkay !

*15:3 Limis 69.10.

15:9 Limis 18.50 ; 2 Semiyel 22.50.

15:10 Mimbiki 32.43.

§15:11 Limis 117.1.

*15:12 Izayi 11.10.

15:21 Izayi 52.15.