1 ZON
1
Pile Ono Moauriuri-la Soaki Ipurapura
Pile ngaedi gagere-kaming kana nge Pile matamatana-tina be isoaki rangaka. Pile ngae ka Kristus Iesus. Ngai ka nema kungimai-lo kilongori be matamai-lo kite be lumama ane be ono kidauraki. Pile ngae ka ono moauriuri-la soaki ipurapura. Be bong moauriuri soaki ngae mangata ipuraka-kama nge kite be mangata kirangaki, be kam ambe moauriuri-la nem-kusoaki isukoaki ngae mangata kirangaka-kaming. Ngai ka Tama diaru disukoakiru be mangata ipuraka-kama. Kana kita be kilongoraki ka mangata kirangaki-kaming. Bokai masa kam kamasili-kama be taetekenanai be Tama be Natu Iesus Kristus zaiza iloda tekedi be tasukoaki-budu. Keka pile ngaedi kigere-kaming be ono suri-uia neda iloda-lo ngakauri.
Malama-lo Alale
Pile ngaedi ka Kristus Iesus-lo kilongo be mangata kira-kaming: Nanaranga nge malama, be oabubu tago sesu ono ieno. Kita tapile ngaia-lo tasili be tekeda bokana tasukoaki, ata oabububa-lo takakatutu nge taboliboli-ba be tago pile kalingodia-lo ka tasukoaki. Ata kita malama-lo talalale ngaia-la malama-lo isukoaki bokana masa kita neda-la iloda tekedi be tasukoaki-budu. Bokai masa Natu Iesus Kristus daraka ane be muzigoala neda-lo tasoaki be ngasaki-kita be tagoaza. Muzigoala tago teke iloda-lo ieno kana tapile nge neda ka tabolesi-kita be pile kalingodi tago teke iloda-lo ieno. Ata muzigoala neda Nanaranga tarokapasini masa pilenga moimoi be ira-kita nge ngatagadi be muzi adoado bokai ngaemaki: Muzigoala neda ngarokaki be giriki neda moarunga-lo ngasaki-kita be tagoaza. 10 Ata kita bokai tapile muzigoala tago teke taemaki nge ambe Nanaranga boliboli tanangani, bakara ngai ipile kita moarunga nge muzigoala taemaki. Bokaibe pilenga tago teke ilodia-lo ieno.