2
Kristus Ka Dumaduma Neda
Natugu negu, bokai ugere-kaming nge ono muzigoala moaki kamaememaki kana ka ugere. Ata tamoata teke muzigoala iemaki nge muri tuitui neda Iesus Kristus isoaki, be masa lilida-o be murida ngatui be Tama ngakoroi. Iesus Kristus ka Adoadona-tina. Maka ma Kristus-lo ka muzigoala neda Nanaranga irorokaki. Tago kita-la muzigoala neda. Tamoata be aine moarunga muzigoala nedi be. Bokaibe Nanaranga pilenga talongolongo be tatagatagadi masa neda-la lama taung-kita kita ngai takauatakia-uia. Tamoata naita ipile, “Ngau Nanaranga ukauataki,” ata Nanaranga pilenga tago itagatgadi nge bolinga ratadi be pile moimoi be kalingo tago ilona-lo ieno. Ata tamoata naita Nanaranga pilenga ilongolongo be itagatagadi nge Nanaranga reretaka ne ngaia-lo ere-moarunga be ieno. Bokainatuka be masa takaua kita Nanaranga-lo tasoaki: Tamoata naita ipile ngai Nanaranga-lo isoaki nge Iesus Kristus-la isukoaki bokana ngasukoaki.
Mata Oauoau
Ruangagu negu, nge tago mata oauoau kata ka ugereta-kaming. Tago. Mata ngae nge toiraira be kam ambe matamatana-tina be kadoki. Mata toiraira nge pile maka kam ambe kalongo-re! Ata mata ngau mgereta-kaming kana nge oauoau: Taritoka-ming kamarereretakidi. Mata ngae nge moimoi be kalingo. Mata ngae nge Kristus-lo tea ipura, be ambe kam-lo tea ipura. Oabubu ambe ileualeua be malama kalingo ambe imalamalama. Tamoata naita ipile ngai malama-lo isoaki, ata taritoka isegesegeaki nge isi malama tagongana-lo ka isoaki. 10 Tamoata naita taritoka irereretaki nge malama-lo ka isoaki. Bokaibe tago iboadu ngapopokaki. 11 Ata tamoata naita taritoka isegesegeaki nge malama tagongana-lo ka isoaki be oabubu-balo ikakatutu. Oabubu ambe tamoata ngae iemaki be mata dileua. Bokaibe tago ikaua inanga ilakolako.
12 Natugu negu, ngau ugere-kaming, bakara, Kristus ara-nao be Nanaranga ambe muzigoala neming irokakile-kaming.
13 Kam kamoang, ngau ugere-kaming, bakara, kam Nanaranga kakauataki ngai matamatana-tina be isoaki be isi isukoaki-la.
Kam amuna, ngau ugere-kaming, bakara, kam ambe Satang kabalaki be kauasai.
14 Kam natu, ngau ugere-kaming, bakara, kam Tama kakauataki.
Kam kamoang, ngau ugere-kaming, bakara, kam kakauataki ngai matamatana-tina be isoaki be isi isukoaki-la.
Kam amuna, ngau ugere-kaming, bakara, kam kaiboangi-ming be Nanaranga pilenga iloming-lo dieno be Satang ambe kabalaki.
Kateka Ngae Moaki Kareretaki
15 Kateka ngae moaki kareretaki be muzi makare kateka-o dieno nge moaki teke kareretaki. Tamoata naita kateka ngae ireretaki nge Tama reretaka ne tago ilona-lo ieno. 16 Mata ngaedi ka kateka-o dieno: muzigoala tamoata direreretaki-tina, kana tamoata ditaita be direreretaki, be kana moarunga kateka-o tamoata dinemnemdi be ono nedia-la diraketukatukadi. Mata ngaedi nge tago teke Tama-lo ka ipura. Tago-la. Nge kateka-o ka dipurapura. 17 Kateka ngae mata ne be kana moarunga kateka ngaenao tamoata direreretaki-tina nge ambe dileualeua. Ata tamoata naita Nanaranga rerengana-lo kana iememaki masa nem-kusoaki ngasukoaki.
Kristus Erekei Ne
18 Natugu negu, bong ono manubunga ambe isaringa! Kam ambe kalongo Kristus erekei ne masa ngapura. Be kaituka-tina ambe Kristus erekei ne kokoko-tina dipura. Be nge ono takaua bong ono manubunga ambe isaringa. 19 Kristus erekei ne ngaedi nge kita-lo ka dipusika be dipereki-kita. Di nge tago kita-tina kaoa. Kita-tina kaoa nge ambe kita-la zaiza dasoaki. Nge tago. Dipereki-kita. Nge bokainatuka be ono takaua di nge tago teke kita-tina kaoa.
20 Tamoata maka dipereki-kita nge ilodi dipile di kita diuasa-kita be Kristus diamangtakia-uia. Ata tago. Maka ma kam ambe Oli Spirit omingo suburakaria ipura, be kam moarunga ambe pile moimoi be kalingo kakauataki. 21 Ak, kakauataki nge bakara ka ugere-kaming? Ki pile kalingo tago kakauataki ka ugere-kaming ki? Tago. Nge kakautaki ka ugere-kaming! Kam kakaua pile kalingona-lo nge boli pile tago teke ieno. 22 Bokai nge naita ka bolinga ratadi? Tamoata naita ipile Iesus tago Kristus ka bolinga ratadi. Tamoata bokainaina ka Kristus erekei ne, be ngai ka Tama be Natu isegesegeakidi. 23 Tamoata naita Natu isegesegeaki nge Tama ka isegesegeaki. Be tamoata naita Natu idoki nge Tama ka idoki.
24 Pile matamatana-tina be kadoki nge iloming-lo kamadokimatedia-tina uia. Pile matamatana-tina be kadoki iloming-lo kadokimatedi masa Natu be Tama-lo kamasukoaki-la. 25 Be nge kana ngae ka Kristus moimoibe irangaka-kita: moauriuri-la nem-kusoaki tasukoaki kana.
26 Tamoata alu ambe dibobolesi-kaming be zala kapakapakai. Nge bokai ka ugere-kaming be kana ngaedi urangaki. 27 Ata kam ambe Kristus Oli Spirit ne omingo isuburakaria. Oli Spirit iloming-lo isukoaki masa kaua kamadokidoki-la. Oli Spirit sulenga nge moimoi be kalingodi. Tago ubadia-ba kaoa. Oli Spirit sulenga katagatagadi masa Kristus kam-lo ngasukoaki.
28 E! Moimoina-tina! Natugu negu, Kristus-lo kamasukoaki! Bokai masa bong mangata ngapura kana masa tago taburida dara. Be mulenganao nge tago iboadu tamaia be takoma. 29 Kam kakaua Kristus nge adoadona-tina. Bokaibe kam kakaua tamoata naita muzi adoado iememaki nge Nanaranga natu.