1 TESALONIKA
1
Pol, Sailas be Timoti ka kigereto. Kam tamoata be aine Tesalonika ‘sios’-lo kasoaki ka kigere-kaming. Kam nge Tama Nanaranga be Tanepoa Iesus Kristus-lo ka kasoaki.
Nanaranga marou ne tadokidoki-ba be ilo-uia ne iboadu kam-lo daeno.
Tesalonika Lama Uniangadi
Izamaizama nge kam kanabe Nanaranga kiperuperui, be rabo nemai-lo nge kirangarangaki-kaming. Nanaranga neda be Tama-da aro be bokainatuka iloma dianiang-kaming: lama unianga-ming nge malipi uia ipupuraki, malipi neming nge reretaka mata-lo be kapipi be kaememaki, be kakaiboangboang be sururu kadokidoki be sakuli-o be ilo-ming ditungtungra be Tanepoa neda Iesus Kristus karapurapungi be kasukoaki.
Kam taritoka-ma Nanaranga irereretaki-kaming, keka kikaua Nanaranga ka inanga-kaming be ne bokana kasoaki. Bakara, bong Pile Uia kieluaki nge tago pile-ramoba ane be kieluaki. Tago. Pile Uia kaiboang ne oti, Oli Spirit ne ane, be iloma sikitadia-lo be kikaua kana ngae moimoi be kalingo ane be kieluaki. Baituka mara-ming kisukoaki nge kam kakaua-doi. Nge kam kana ka mara-ming kisoaki. Bokaibe kataguraki be katoatoaki-kama. Keka katoatoaki-kama nge Tanepoa ka katoatoaki be. Moimoi sururu bibia kadokidoki, ata Oli Spirit suri-uia ne ane be pile kieluaki nge kadoki. Bokaibe tamoata be aine lama diuni Masedonia kaba-lo be Gris kaba-lo nge kam-o tonanga didoki. Tanepoa pilenga kam-lo be dipusika nge tago Masedonia be Gris kaba-lanalo ka dilako. Tago. Lama unianga-ming Nanaranga-lo nge ambe ege-ege kateka-o dikauataki. Bokaibe tago iboadu masa baituka sesu garangaki. Maka ma nedia-la be baituka kadoki-kama be kadoraki-kama nge dirangaki. Be baituka be moarupu kamurinadi be Nanaranga moimoi be kalingo moauriuri-la isukoaki kamamalipini kana be katalari nge dirangaki. 10 Be Nanaranga Natu lang anua-lo be balanga nge kararapung kana dipile. Nge Natu Iesus ngae ka mate-lo be imarangaki. Iesus ka Nanaranga nama ratinga ngapura kana nge eruma tasoaki be iuketi-kita.