4
Kam tamoata bibia dududu kana-ming otioti nge muzi adoado be uia-la ane be dududu kana-ming kamababasakidi. Ilo-ming kauakaua: kam Biabiadi neming lang anua-lo isoaki.
Pol Mangmang Iung
Izamaizama Nanaranga kamaraboraboia-la. Be bong karaborabo nge kaba kamaitaita uia, be Nanaranga kamaperuperui be kamaraborabo. Keka kanabe kamaraborabo, be Nanaranga masa zala ngaitara-kama be ono bong iauia teke ngapura be ono pilenga mangata garangaki. Bokai masa Kristus labu zumzumkaki nge mangata garangaki. Nge Kristus kana ka ngau uaura-lo usoaki. Ngau kanabe kamarabo be ono masa mkaiboang be Kristus mangata mrangaki. Bokai muzi be ono tamoata be aine moarunga pile ngae dakauataki. Bong tamoata be aine tago Kristus lama diunani zaiza kasoaki nge ilo-ming kamalelelenaki uia be muzi uia kamatagatagadi. Be zala uia dipura be Kristus pilenga mangata kamarangaki kana nge kamarangaki-soasoa. Moaki karapu. Bong Kristus pilenga mangata kararangaki nge pilenga-ming moarunga nge adoadodi be longoradi damonamona-la. Be baituka tegi kamakatu kana nge kamamang-tina uia.
Suri-Uia Alalaurituka
Taritokada Tikikus masa rangakagu moarunga ngara-kaming. Ngai taritokada iauia, malipilipi iauia, be Tanepoa malipi nena-lo nge malipilipi-budu ruangagu iauia. Nge bokai ka makara kam-lo unepiamai. Be ono ngaemaki-kaming be ilo-ming dauia, be ono makare soakingama ngarangaki be kamalongo. Onesimus unepi be dapura-buduru kana. Ngai taritokada iauia be malipi ne iememaki-tina uia. Be ngai nge kam kata. Diaru masa rakana makare ipurapura nge darangaki-kaming.
10 Aristakus, makare uaura pera-lo disoaki-buduru suri-uia ne inanga-kaming. Barnabas taritoka Markus suri-uia ne inanga-kaming. (Kam ambe pile kadoki-doi bong makara ngapura-kaming nge kamadoki be kamadoraki.) 11 Zosua, ara takaia Zastus suri-uia ne inanga-kaming. Iuda moarunga ilodi dibuiri be Kristus lama diunani maradi nge tamoata-la toli ngaediato ka ngau zaiza be bong ono Nanaranga ngatanepoa kana nge kimalipilipi-ni. Be moimoi diato duma bibia-tina dianauto. 12 Epapras suri-uia ne inanga-kaming be. Ngai kam kata, be Kristus malipilipi kana. Ngai izamaizama kam kanabe ikaikai be iraborabo-la. Ngai bokainatuka Nanaranga isinaunaui: rabo nena-lo be kaiboang kamadoki, lama uniangaming-lo kamamalai, be moimoi be kamakaua uia be Nanaranga rerenga kamakauataki. 13 Ngau uboadu muri mtui be bokai mpile: ngai moimoi be kam be ‘sios’ Leodisia-lo be Ierapolis-lo kanabe ipipi-tina be imalipilipi-kaming. 14 Ruangada iauia karai tatate Lukas be Demas suri-uia nediaru dinanga-kaming.
15 ‘Sios’ Leodisia-lo suri-uia negu kamandi. Be aine ara Nimpa be tamoata be aine ‘sios’ bokana pera kanana-lo diepurapurari nge suri-uia negu kamandi.
16 ‘Pasi’ ngae kaleze be kalongo nge Leodisia ‘sios’-lo kamalakuaki be daleze. Be ‘pasi’ Leodisia ‘sios’-lo nge kamabagai be kamaleze be kam moarunga kamalongo. 17 Be Arkipus bokai kamarai, “Tanepoa malipi iangko nge goemaki be gomambuaki.”
18 Nge ambe negu luma-gu ane be bokai ugere, “Ngau Pol suri-uia negu unanga-kaming.” Uaura-lo usoaki nge ilo-ming danana.
Nanaranga marou ne tadokidoki-ba iboadu kam-lo daeno.