13
Pol Gang Alalaurituka Iung
Nge ambe bong tolia negu ka mpura be mte-kaming kana. Bokaibe Nanaranga-la ‘Buku’ ne ipile bokana tamuzi kana, “Tamoata rua ki toli tamoata teke giriki iememaki be dite nge giriki ngaedi iboadu taliliti.” Ramani bong ruaia makara upura be sakeming-o usoaki nge tamoata muzigoala diemaki nge upile-kaidi. Ata nge ambe kasauba be kaba be mra-kaming kana. Kaba makara mpura kana nge tamoata muzigoala norane diemaki be aludi kaituka-tina muzigoala diemaki nge sururu miandi kana. Tamoata tago teke iboadu sururu miang-kaming kana nge ngairatudi. Kam kamakaua-tina kana karere Kristus pilenga ka moimoi aoa-gulo dipusikasika ki tago. Ono moimoi be kamakaua kana nge bokai: Bong Kristus sururu ngang-kaming kana nge tago sesu kania dipoasa. Tago-la. Ngai moimoina-tina kaiboang ne mangata mara-ming iememaki be kaitaita. Moimoi bong kai kapalapala uauau-o umoatea ipurapura nge kaiboang ne izumkaki. Ata Nanaranga kaiboang nena-lo be moauriuri isoaki. Bokaibe keka ngai ara-nao be kisoaki nge moimoi kaiboang nema tago. Ata soakingama kam zaiza nge diuia-tina. Nge bokai masa Nanaranga kaiboang nena-lo be moauriuri gasoaki.
Neming-la soakinga-ming be ilo-ming kamaliliti uia be kamatoi-kaming kam moimoi be lama unianga kaiboang nena-lo kasoaki ki tago. Kam moimoi be kakaua Kristus Iesus iloming-lo isoaki! Bokaibe lama unianga-ming karokaki nge ambe moimoi kamamalo-ba! Ngau ukaua-tina kam tago iboadu bokai kamarangaki-kama keka ambe kimamalo-ba. Bokaibe Nanaranga bokai kisinaui: kam giriki moaki teke kaemaki. Nge tago ono nemai-la kirangaki-kama keka ambe kikai be kiuasa ka bokai kipile. Tago. Ngena ono kana irakingadi kamakauataki kana ka bokai kipile. Baraoa malipi nema tago kiemaki uia be ambe kileua bokana! Bokai ka kana irakingadi kamakauataki kana kirere. Maka ma keka tago kiboadu kana teke gaemaki be ono pile moimoi be kalingo nge gaerekei. Tago-tina. Kana moarunga kiememaki nge pile moimoibe kalingo kana ka kiememaki. Bokaibe bong tago kikaikai be malipingama kirarangaki nge iloma diuiauia-tina, ata kam lama unianga-ming dikaiboang. Bokaibe rabo nema nge kirere kam kamado be kamado-tina. 10 Nge bokai ka bong isi laua-o usoaki be pile ngaedi ugere. Bokai masa bong makara upura nge tago iboadu kaiboang Tanepoa iana ane be pile-kai oti miaua-kaming. Kaiboang Tanepoa iana nge tago ono kana gamana. Tago. Kaiboang ngaedi nge ono miaka-kai-kaming be kamakaiboang kana ka iana.
Pol Korin Irabuakidi
11 Pile ono mambuaki kana nge urabuaki-kaming. Kamapi be kamado-tina. Akoro negu kamalongolongo-uia. Ilo-ming tekedia-doi, be ilo uia-lo kamasukoaki. Reretaka mata be ilo-uia mata Nanaranga nedi iboadu sakeming-o ngasukoaki.
12 Taritoka-toka muzi-lo be kamaearoki.
13 Nanaranga tamoata be aine ne moarunga makare aroki nedi dinanga-kaming. 14 Tanepoa Iesus Kristus marou ne tadokidoki-ba, Nanaranga reretaka ne, be Oli Spirit soaki ne ono suri-uianga nge kam-lo daeno.