GALESIA
1
Ngau Pol ka ugere. Ngau tago tamoata-ramo kaoana-lo ki tamoata-ramo kata kaiboang nena-lo ka Iesus ‘apostel’ ne upura. Iesus Kristus be Tama Nanaranga maka Iesus Kristus mate-lo be imarangaki kaiboang nena-lo ka ‘apostel’ upura.
Be nge taritokada moarunga makare kisoaki zaiza ka kam ‘sios’ moarunga Galesia kaba-lo ka igere-kaming.
Tama-da Nanaranga be Tanepoa Iesus Kristus iboadu marou ne bibia tadokidoki-ba be ilo-uia ne ngang-kaming.
Kristus ka nena-la be isumoalataki be kita muzigoala neda lilidi-o be imate. Bokai imuzi be ono muzi goalakadi kaituka kateka ngaenao dieno nge erumadi tasoaki ka irubetaki-kita. Be nge tago ne rerengana-lo ka bokai imuzi. Tago. Nge Nanaranga neda be Tamada rerengana-lo ka bokai imuzi. Bokaibe Nanaranga neda Tama nge ara bokaina-la nem-kueno atabala-la ngaeneno! Moimoi.
Pile Uia Tekena-la
Ngau upitilaki-tina kam ambe oaikiki-la be Nanaranga maka Kristus marou ne tadokidoki-ba ane be ikila-kaming nge kamurinarinai be pile uia takaia katalatalari. Moimoi pile uia takaia tago. Ata nge ono ka uilo-kaua-kaming. Tamoata alu ka diakaboang-kaming be ambe dipipi be Kristus Pile Uia ne dabuiria-ramo kana. Ata bokai kamakaua: keka ki Nanaranga ‘enzel’ ne teke lang anua-lo ngapura be pile uia keka kisuletaki ngaeno be takana-ba isuletaki nge iboadu eoa tago matemate-lo ngalako! Norane be kirakaming-doi, ata kaba mra-kaming kana: Keka ambe Pile Uia mangata kirangaka-kaming be kareretaki be kadoki. Bokaibe tamoata naita pile uia keka kisuletaki ieno be takana-ba isuletaki nge iboadu eoa tago matemate-lo ngalako!
10 Bokai upile nge ilo-ming ba kananga? Kaituka-tina nge tamoata-ramo ki Nanaranga ka milo-uiai kana ka bokai upile? Ki tamoata ka memakidi be dasuri-uiataka kana ka bokai upile? Moimoi tamoata ka memakidi be dasuri-uiataka kana nge ambe norane be Parasi malipi tago mrokaki be Kristus malipilipi kana mpura!
Pol Ba Be Iesus Malipilipi Kana Ipura
11 Taritokagu moarunga, ngau urere bokai kamakaua: Pile Uia ngau usulesuletaki nge tago tamoata ka ilodia-lo be ipusika be dipuraki. 12 Ki tago tamoata-ramo ka diana ki tamoata-ramo ka disulena. Tago-tina. Iesus Kristus ka nena-la be mangata itiki-na.
13 Kam ambe muzingagu toirairadi kalongoraki-doi. Bong Iuda mata nedi utagatagamatedi nge Nanaranga ‘sios’ ne ilogu tago sesu itagai be sururu bibia-tina uianiani be upipi be miara-leuai kana. 14 Bong ngaradia-lo nge Iuda mata nedi tagadia-lo nge Iuda ruanga-gu ngau zugu negu nge moarunga uasadia-tina. Ngau tagona-tina urere mata takadi dapura be tamagu be tubugu mata nedi kabadi dadoki. Bokaibe tamagu be tubugu mata nedi kanabe uanauana be muridia-tina utuitui! 15 Ata ngau isi tinagu ilona-lo ueno be Nanaranga marou ne tadokidoki-ba ane be inangaia be malipini kana. Bokaibe bong Nanaranga ilo ilelenaki be 16 ne Natu mangata itikina be mialale be rangaka Pile Uia nena-lo dieno Ungguma Takadia-lo mangata mrangaki kana nge tago tamoata-ramo-lo ulako be disingaraia. 17 Tago ualale Ierusalem-lo be tamoata ‘apostel’ malipi didoki mua nge utedi. Tago-tina. Ngau oaikiki-tina Arebia kaba-lo ulako be alauri nge kaba Damaskus anua-lo umule. 18 Barasi toli dimanubu kodeka Ierusalem ulako be Pita mte kana. Ata amaridi kulemoa-lima-la sakenao usoaki. 19 ‘Apostel’ takadi nge tago teke ute. Zems-la Tanepoa tari ka ute. 20 Nanaranga mata-nao be ura-kaming kana ugeregere ngaedi nge tago uboliboli. Moimoi ka ugeregere. 21 Alauri nge Siria be Silisia kaba-lo ulako. 22 Bong ngaradia-lo nge Kristus ‘sios’ ne moarunga Zudea kaba-lo liligu tago dikauataki, maka ma tago sesu maradi umalipi. 23 Tamoata takadi ka bokai diradi be dilongoraka, “Tamoata-ma maka matamata sururu bibia ianiang-kita nge ka ambe lama unianga tongira ipipi be ngagamani kana nge isulesuletaki!” 24 Bokaibe tamoata be aine Zudea kaba-lo nge ngau kanabe Nanaranga dirakeaki.