2
Pol Be Kristus Malipilipi Ne Takadi
Barasi kulemoa-oati muridi nge kaba Ierusalem ulako Barnabas keru. Be Taitus ubagai be kialalale-budu. Nanaranga ka kana mangata itikina be kana ngaedi ka utagadi be ualale. Ulako be Pile Uia ngau Ungguma Takadi mangata urangarangakadi nge tamoata nedi bibia bokana arodi unangaria. Ata zugumaba-lo be uradi, bakara Iuda alu dipile tamoata kusi tago korotototo nge tago iboadu Nanaranga mata-nao ngado. Ngau tago urere malipi negu ambe uemaki ki alauri memaki kana nge daleuaramo-ba. Moimoi alalale-budu ruangagu Taitus nge Grik kata, ata tago diakangaoi be kusi dikorototoki, Iuda bokana. Moatubu ngae ipura, bakara tamoata alu diboli be dipile di nge Kristen taritokada kaoa be marada disili be dokiadi dipura. Di direre Taitus kusi korototoka ngapura, be Moses Mata ne nge kaba tagadi dapurapura. Nge bokai ka marada disili be ono soakingada Kristus Iesus-lo nge daita uia kana. Soakingada Kristus-lo nge rerengada-lo tasukoaki be babari tago teke ono ieno. Ata keka tago sesu Iuda ngaedi kilikitakidi be pile moimoi be kalingo nge dibuiria-ramo. Bokaibe Pile Uia ngae nge kidokimateia-uia-kaming be giriki tago teke idoki.
Ata tamoata nedi, nedia-la dipile di ka bibia nedi nge pile tago teke diemaki be ono sulengagu dibatadi. Tago-la. Tamoata bakarairai kaoa nge ngau tago ilogu ibukutakidi. Maka ma Nanaranga tago tamoata kusidi itaita be ipilepile aradi otioti ki aradi tagotago! Tago. Ata ambe kaba bokai dita ngau ka Nanaranga malipi iana be ungguma kusidi tago korotototo-lo Pile Uia mangata urangarangaki, Pita-la malipi ania ipura be ungguma kusidi korotototo-lo Pile Uia mangata irangarangaki bokana. Nge Nanaranga kaiboang nena-lo ka ngau Ungguma Takadi ‘apostel’ nedi upura, be kaiboang-la ngaedia-lo ka Pita ungguma Iuda ‘apostel’ nedi ipura. Bokai ka Zems, Pita be Zon kilala dinangato Nanaranga ka malipi bibia ngaedi iana. Diato ka teadiato malipi ngae ariri-moane ne bokana. Bokaibe Barnabas keru diaroki-kamairu. Aroki ngae nge kilala ono sumoala teke uaura ipura bokana. Makara be sumoala teke bokai kiemaki: Barnabas keru masa ungguma kusidi tago korotototo maradi gamalipilipiru be di masa kusidi korotototo maradi damalipilipi. Bokaibe ‘apostel’-la takadi bokana didoka be dipile ngau ‘apostel’ kata. 10 Be malipi teke atabala dinangaria-kama nge bokai dira-kama, “Ilo-ming moaki dikoko. Tamoata kana nedi tagotago kamadumadumadi.” Kana-tina ma ngae ka norane be upipi be mememaki kana, ata tago!
Pol Itaguraki Be Pita Iebuloi
11 Pita Antiok anua-lo ipura nge lili-be-matanao uebuloni. Ngai moimoi giriki iemaki. 12 Tamoata kaoa tago isi Zems-lo be dipura nge Pita ungguma kusidi tago korotototo zaiza dimoanakonako. Alauri tamoata ngaedi dipura nge kaba imulenaki be nena-ba rube isoaki be tago iboadu ungguma kusidi tago korotototo zaiza damoanako-budu. Bakara, tamoata maka kusi-korototo mata ditagatagadi imatakuridi ka bokai imuzi. 13 Be Iuda takadi lama diuni nge Pita muzinga ngaedi ditagadi be tago iboadu ungguma kusidi tago korotototo zaiza damoanako-budu. Be Barnabas nge dia-ba idainakidi be bokai imuzi.
14 Kaba bokai uita Pile Uia kalingo tago adoado ditagatagai be disukoaki nge arodi ka Pita bokai urai, “Kaiko Iuda kata, ata ambe tago Iuda mata nedi kutagatagadi. Nge bakara ka kaba Iuda mata kutagatagadi be ungguma kusidi tago korotototo kuakangaodi be mata ngaedi ditagatagadi? Nge kupakaia-tina!”
Iuda Be Ungguma Takadi Ba Be Lama Unianga Iuketidi
15 “Kita moimoibe tinada dinekiaki-kita be Iuda kaoa be Moses Mata ne tatagatagadi. Kita tago ungguma kusidi tago korotototo kaoa be Moses Mata ne tago tatagatagadi! 16 Ata kita takaua tamoata naita Nanaranga matanao adoado ngasoaki kana nge Iesus Kristus lama ngaunani, tago Moses Mata ne ngatagatagadi ka Nanaranga mata-nao adoado ngasoaki. Bokaibe kita tago Moses Mata ne tatagatagadi ka Nanaranga mata-nao adoado tasoaki. Tago. Kita Kristus Iesus lama taunani ka Nanaranga mata-nao adoado tasoaki. Tago teke iboadu Moses-ba Mata ne ngatagatagadi be Nanaranga mata-nao adoado ngasoaki. Tago-la.
17 Tapipi be Kristus ara-nao be Nanaranga mata-nao adoado tasoaki kana, ata kaba bokai taita kita muzigoala ememaki kaoa, nge iboadu tapile Kristus muzigoala muridi ituitui ki? Tagona-tina iboadu bokai tapile! 18 Bokainatuka mto: Moses Mata ne utagatagadi be ambe umurinadi. Ata kaba suri kaiboang nedi otioti bokana be udokimai be utagatagadi nge negu-la ka mangata unangaia ngau Moses Mata ne ugamang be giriki bibiatina-lo ka ulako! Ilogu ipile Moses Mata ne mtagatagadi masa Nanaranga mata-nao miado. 19 Ata ngau ambe ukaua tago iboadu Moses Mata ne mtagadi be Nanaranga mata-nao miado. Tago be tago-soasoa! Bokaibe nge ambe umate bokana! Bokai masa Nanaranga kanabe moauriuri msoaki! 20 Bokaibe ngau ambe Kristus keru be kai kapalapala uauau-o rokatagakagu ipura. Be nge ambe tago ngau ka moauriuri usoaki. Tago-tina. Nge Kristus ka ngau-lo moauriuri isoaki. Kaituka tamoatagu-lo moauriuri usoaki nge tago negu-ba ka usoaki. Lama unianga-gu ane ka Nanaranga Natu-nalo moauriuri usoaki. Ngai ka ireretaka be lili-guo be imate. 21 Tamoata alu dipile Kristus matenga nge kana-ba. Ata ngau tago iboadu bokai mpile. Maka ma Moses Mata ne tatagatagadi be ono Nanaranga iboadu ngauketi-kita nge Kristus ambe tago ngamate. Matengana-ma masa kalingodi tagotago!”