2 ZON
1
Ngau ‘sios’-lo muamua neming ka ugere.
Kaiko ‘sios’ Nanaranga inangaiko ka natum zaiza ugere-kaming. Ngau urereretakiko-tina. Tago ngau-la ka urereretakiko. Tamoata moarunga pile kalingo dikauataki nge direreretakiko be. Bakara, pile kalingo kita-lo isoaki, be masa bokaina-la nem-kusoaki iloda-lo ngasukoaki.
Tamada Nanaranga be Iesus Kristus, Tamada Natu iboadu marou ne tadokidoki-ba, ilo-taga ne be ilo-uia ne ngang-kita. Be marou ngaedi nge iboadu reretaka mata be mata kalingodia-lo be kita-lo daeno.
Mata Kalingodi Be Reretaka Mata
Surigu diuia-tina bokai ulongo natum alu pile kalingodi nge ditagatagadi, Tamada-la ipile bokana. Nge kodeka, ‘sios’ negu, tago mata oauoau kata ka mgeretaniko kana. Mata ngae nge matamatana-tina be tadoki. Ngau bokai uakoro-kaming: Kita moarunga neda-la marada taerereretaki. Reretaka mata nge bokai: Nanaranga pilenga tatagatagadi. Nanaranga pilenga ngaedi ka matamata be bokai kalongo: Reretaka mata-lo kamasukoaki.
Kristus Erekei Ne
‘Propet’ bolingadi ratadi ambe kokoko-tina ege-ege kateka-o dilako. Di pilengadi nge Iesus tago tamoata ipura be kateka-o ibala. Tamoata bokainaina ka bolingadi ratadi be Kristus erekei ne. Eke! Kaba kamaitaita uia! Zazanga neming ambe kamamalo be kadoki nge kamagunai takana! Zazanga neming ngae nge nem-kusoaki soaki ipurapura! Kamapi be zazanga neming ere-moarunga be kamadoki.
Kam tamoata teke-teke nge Kristus-la sulenga kamatagatagadi-la. Tamoata naita nena-ba rerengana-lo Kristus sulenga ibatadi be ilako-la nge Nanaranga tago ilona-lo isoaki. Ata tamoata naita Kristus sulenga itagatagadia-la nge Tama be Natu-lo ka isoaki. 10 Tamoata naita sule ngae tago ienoni be takadia-ba dienoni ipuraka-kaming nge moaki pera kanaming-lo kalakuaki ki kamolataki. 11 Bakara, tamoata naita tamoata bokainaina idoki be iadoraki nge idumai be malipi ne goalakadi diemaki-buduru.
Pile Ono Manubunga
12 Kana kokoko dienona be mgere kana, ata tago masa gere-lo mnanga. Masa mpuraka-kaming be teke-teke taetalari be taepilei-budu. Bokai masa surida dauia-tina.
13 Taritokam uarika ‘sios’ ngae nge natu suri-uia nedi dinanganiko.