3 ZON
1
Ngau ‘sios’-lo muamua nem ka ugere.
Be nge ruangagu iauia Gaius ka ugereniko. Kaiko moimoi be urereretakiko-tina.
Ruangagu iauia, ngau Nanaranga uraboi masa more nem tago be nem iauia-la gosoaki, be kana moarunga kuememaki nge dauiauia-doi. Be mariabakam-lo nge iauia-la gosukoaki. Taritokada alu dipura be diraia kaiko isi pile kalingo kutagatagaia-la. Bokai diraia kaiko moimoi be pile kalingo mata ne kutagatagadi be kusukoaki. Bokai ulongo nge surigu diuia-tina. Kana takadia-lo nge surigu tago diuiauia-tina! Ngau bokai ulongolongo natugu pile kalingona-lo disukoaki nge kodeka surigu diuiauia-tina!
Gaius Ara Rakeaka Ipura
Ruangagu iauia, nge iuia-tina taritokada kuduma-dumadia-la! Kana-ra akerengadi, ata kudumadumadia-la. Reretaka mata nem ngaedi nge makare ‘sios’ ngaena-lo dirangaki. Nge ambe kaba tamoata akerengadi tekedi makara ‘pasi’ ngae zaiza unepidi be dimai. Alale nedi ngaena-lo nge godumadi. Duma goandi kana nge Nanaranga-la rerengana-lo bokana godumadi be gonepidi be ono alale nedia ngaena-lo dalale. Kristus malipi nena-lo ka ditui be dialalale. Nge bokai ka tamoata Nanaranga pilenga tago ditagatagadi nge tago didumadi. Ata kita Kristus tamoata ne nge muzi uia ka tamoata bokainaina taememakidi kana. Bokai masa pile kalingo malipi ne taememaki-budu.
Diotrepes Be Demetrius
Ngau ambe ‘pasi’ teke ‘sios’ makara ugeretani, ata Diotrepes tago ireretaki-kama be bokai irangaki-kama, ‘Rakana pupuraki kaoa!’ Maka ma ngai irere muamua neming bokana ngasukoaki. 10 Mpuraka-kaming masa kana moarunga iemaki be baituka pile goalakadi ane irangaki-kita nge mrangaki-kaming. Tago pile goala-la ka odao inanga. Ambe tago taritokada Kristus malipi ne diememaki nge idumadumadi. Tago. Be tamoata takadi nge ibababaridi be taritokada tago didumadumadi, be ‘sios’-lo itaodi be ‘sios’ dipereki.
11 Ruangagu iauia, muzi goalakadi moaki kutoatoaki! Moaki-tina. Muzi uia-la goememaki. Maka ma tamoata naita muzi uia iememaki nge Nanaranga tamoata ne kata. Tamoata naita muzi goalakadi iememaki nge Nanaranga tago sesu isaringai. Kasauba-tina ka isoaki!
12 Moarunga-tina Demetrius atabala-tina dinangai. Be nge tago dia-la ka dirangaki. Maka ma ngai nena-la be pile kalingo itagatagai, be nge ono nena-la be ne lama unianga ka mangata inanga. Be keka bokaina-doi atabala-tina kinangai. Be moimoi kaiko kukaua pilengama nge moimoi be kalingodi. Tago kiboliboli.
Pile Ono Manubunga
13 Pile negu kokoko-tina dieno be mraiko kana, ata tago gere-lo unanga. 14-15 Saringatuka masa mteko be taetalariru be taepileiru. Ilo-uia kaiko-lo ngaeno. Ruangam makare ilo-uia nedi dinanganiko. Ruangada aradi kikauataki makara nge teke-teke aradia-lo be ilo-uia negu goandi.