IBRU
1
Toira nge Nanaranga bong kokoko zala kokoko itagatagadi be tubuda toirairadi iraradi. Be pilenga nge ‘propet’ aoa-dialo dipusikasika. Ata kaituka bong alalaurituka ngaedia-lo nge ambe pilenga ne Natu aoa-nalo dipusika be ira-kita. Natu ngaena-lo ka kateka be kana moarunga makatabala lang-lo dieno nge iemaki. Be Natu ngae ka kana moarunga ngadoki be nganemdi kana. Nanaranga malamaka kaiboangdi nge Natu ngaena-lo ka dipitikaoakaoa be dipusikasika. Nanaranga tea be kania moarunga nge Natu ngaena-lo dieno. Kana moarunga Nanaranga iemaki be ipile baituka dalakolako be ngalako manubunga-nao kana nge Natu ngae pilenga kaiboangdi ane be ipapananuaki. Tamoata be aine moarunga muzigoala nedia-lo iaka-goazadi, kodeka ilako lang anua-lo be Nanaranga Ara Biabia-tina oana-nao isoaki.
Natu Nge ‘Enzel’ Iuasadi
Makara Nanaranga oana-nao isoaki nge Nanaranga itaguraki be idokiteteki be ‘enzel’ moarunga atabaladi inangai. Be bokainatuka-la, ara iani nge ‘enzel’ aradi iuasadi. Maka ma Nanaranga tago sesu ‘enzel’ ne teke bokai irai,
“Kaiko nge ngau Natugu. Kaituka ambe Tamam upura.” (Sam 2:7)
Be pile takadi bokainaina nge Nanaranga tago sesu ‘enzel’ ne teke irai, “Ngau masa ngai Tama, be ngai masa ngau Natu-gu.” (2 Sam 7:14)
Bong Nanaranga ambe Natu ipuratuka-mua kateka-o nganepiaria kana nge bokai ipile,
“Nanaranga ‘enzel’ ne moarunga nge Natu ngae ara darakerakeaki.” (Diut 32:43)
Be ‘enzel’ rangakadia-lo nge Nanaranga bokai ipile,
“ ‘Enzel’ ne nge oasa bokana iemakidi, be malipilipi kana nge eoa pururuingadi bokana iemakidi.” (Sam 104:4)
Ata ne Natu ngarangaki kana nge bokai ipile,
“Nanaranga, tanepoangam nge nem-kueno daeneno! Be bong kutanepoa nge mata adoadodia-la ane be tamoata be aine nem gopapananuakidi.
Kaiko mata adoadodi kurere be mata goalakadi kusegeaki. Nge bokai ka Nanaranga, kaiko ma Nanaranga nem-re nge bureng ono suri uianga-tina ane iburengiko be ruangam moarunga atabaladi inangaikoria.” (Sam 45:6-7)
10 Be pile takadi ono Natu irangaki nge bokai,
“Kaiko Tanepoa, matamatana-tina nge kaiko ka kateka ngae labu kunangai, be lumam ane ka lang be kana moarunga makatabala dieno nge kuemaki.
11 Kana kuemaki ngaedi masa daleua, ata kaiko masa bokaina-la gosukoaki. Kana ngaedi masa kusi nangananga bokana damuamua be rokakadi dapura.
12 Masa reba bokana golulu be gonanga be daeno. Be kusi nangananga bokana damuamua be rokakadi dapura be oauoau nangadi dapura. Ata kaiko masa suri tekena-la gosukoaki, be tago iboadu gokamoangbia.” (Sam 102:25-27)
13 Pile takadi Nanaranga tago sesu ‘enzel’ ne teke irai nge bokai,
“Makare kaba aradi bibiatuka oana-guo gosoaki, nibe erekei nem mduaposakidi be ae salangaka nem bokana be aem babadi erumadi mnangadi.” (Sam 110:1)
14 Moimoina-tina Nanaranga tago sesu ‘enzel’ ne teke Natu irai bokana irai. Bokaibe ‘enzel’ nge rakana kaoa? ‘Enzel’ nge mariaba kaoa, be di ka Nanaranga dimalipilipini, be inepinepidi be tamoata be aine maka ngauketidi be lang anua-lo ngalakuakidi kana nge didumadumadi.