PILIMON
1
Pol Pasi Pilimon Igeretani
Ngau Pol, Kristus Iesus lili-nao be uaura-lo usoaki ka ugere taritokada Timoti keru.
Be nge ruangama uarika be malipilipi-budu-ruangama Pilimon, marauda Apia, eunung-budu ruangada Arikipus, be tamoata be aine ‘sios’ bokana pera kanam-lo kaepurpurari-budu ka kigere-kaming.
Tamada Nanaranga be Tanepoa Iesus Kristus marou ne tadokidoki-ba be ilo-uia ne kam-lo daeno.
Pol Rabo Be Peru Ne
Taritokagu Pilimon, bong moarunga uraborabo nge ilogu ianiangko be Nanaranga negu uperuperui. Maka ma ngau ambe ulongorakiko kaiko Nanaranga tamoata be aine ne kurereretakidi be Tanepoa Iesus lama kunaunania-tina. Rabo negu nge bokai: Lama uniangam Kristus-lo nge taritokada takadi gorangarangakadi. Bokai masa kana uia moarunga Kristus-lo dieno-kita nge gokauataki-tina uia. Aburogu taritokagu, reretaka mata nem nge diemaka be surigu diuia-tina be ono kaiboang udoki, bakara Nanaranga tamoata be aine ne kuemakidi be ilodi diaboa!
Pilimon Nge Onesimus Taritoka Bokana Ngadoki
Kaiko Kristus ara-nao be taritokagu. Bokaibe ngau uboadu lilim-be-matamo ba mraiko. Bokai ka ngau urere muzi adoado goemaki. Ata ngau urereretakiko-tina. Be nge reretaka negu ngaedi mtagadi be miakoroiko kana. Ngau-ma Pol, ambe ukamoangbia be Iesus Kristus kanabe uaura-lo usoaki-re! 10 Natugu Onesimus* Ara Onesimus nge labu bokai, “Malipi uia emakadi.” kana ka miakoroiko kana. Uaura-lo usoaki be Kristus ara-nao be unatumi. 11 Moimoi norane be nge muzi tago uia iememakiniko. Bokaibe muzinga tago uia ngaedi nge tago sesu didumaiko. Ata kodeka nge malipi uia ngaememaki be ono ngadumaduma-kitaru kana. 12 Bokaibe ambe kaiko-lo mnepiamai kana, ata aburogu ibagaia-tina! 13 Ngau urere-tina muku makare sakegu-o mdokimatei. Bokai masa bong makare Pile Uia lili-nao be uaura-lo usoaki nge kaiko kabam ngadoki be ngadumadumaia. 14 Ata, ngau tago urere ngau-ba rerengagu-lo mdokimatei. Kaiko gosumoalana noko makare sakeguo ngasoaki. Tago urere miakangaoiko. Kaiko-la rerengam ka mtagadi kana. 15 Onesimus uanana tago sasalaga iperekiko nge baraoa ngamuleniko be sakem-lanao ngasukoaki kana ka iperekiko ua! 16 Ata kaituka ngai ambe tago dududu bokana be kaiko-lo ngapura kana. Ngai ambe dududu atabaladi ilako: ngai ambe Kristus ara-nao be taritokada! Tamoata ngae nge aburogu-tina! Ata kaiko kodeka aburom-tina bokana godoki, dududu bokana be taritokam Tanepoa-lo bokana be godoki!
17 Bokaibe ilom ipile ngau malipilipi-budu ruangam Kristus ara-nao, nge iboadu Onesimus godoki be gomolataki, suri ngau ka godoka be gomolataka bokana! 18 Muzi tekedi igoalangakiniko ki oti ne tekedi dienoniko nge moatubu ne ngaedi ngau araguo be gogere be daeno, be masa ngau negu-la be mkatu. 19 Pile ngaedi nge ngau Pol negu luma-gu ane ka ugere. Ngau Pol, oti nem moarunga masa mkatuniko. (Ngau tago iboadu milo-kauaiko kaiko oti nem bakarairai kaoa ngau-lo dieno. Maka ma dilaba-tina! Oti nem nge nem-la be tamoatam kudoki be lumagu-o kusalangaki. Be udokiko be Kristus-lo ulakuakiko.) 20 Kaiko moimoina-tina taritokagu nge Tanepoa ara-nao be kana ngae ureretaki goemaki: Taritokagu Kristus ara-nao bokana be ilogu goaka-sakuli!
21 Ngau moimoina-tina lama omo uni be ukaua kana ngaedi nge masa goemaki kana. Bokai ka pile ngaedi ugereniko. Be ngau ukaua, tago masa kana-la urangakiniko nge goemaki. Tago. Masa kaba kana kokoko goemaki. 22 Pile negu mukudi tekedi isi dieno. Pera kanam ilo teke gomoataungakana be ngaeno. Ngau lama unia-tina Nanaranga masa rabo neming ngalongo, be masa ngau ngadoka be kam-lo ngamuleaka.
Pile Alalaurituka Ono Manubunga
23 Epapras, Kristus lili-nao be makare uaura-lo kisoakiru nge suri-uia ne inanga-kaming. 24 Malipilipi ruangagu Markus, Aristakus be Demas be Lukas suri-uia nedi dinanga-kaming be.
25 Tanepoa Iesus Kristus marou ne tadokidoki-ba iboadu kam ngang-kaming.

*1:10: Ara Onesimus nge labu bokai, “Malipi uia emakadi.”