ZON
1
Pile Tamoata Ipura
Matamatana-tina kateka be lang isi tago emakadi dipura be Pile isoaki. Pile ngae ka Nanaranga, be Nanaranga diaru disoaki-buduru. Matamatana-la be Pile ngae Nanaranga diaru disoakiru, ata diaru teke-diaru.
Ngaia-lo ka kana moarunga emakadi dipura. Be ngai isoaki be kana moarunga emakadi dipura. Kana moarunga taitaita nge tago teke ngai tago isoaki be emaka ipura. Isoaki-doi. Ono moauringa labu nge Pile ngaena-lo ka ieno. Be tamoata be aine moarunga kateka-o nge muzigoala be moatubu erumadi disoaki be ngai ka gapu irokaki be malama iandi. Malama ngae ka oabubukadia-lo imalamalama. Ata oabubu tago malama ngae iumoatei be ibalaki.
Makara be tamoata teke ipura. Nanaranga ka inepi be ipura. Tamoata ngae ara Zon. Zon nge mata-ita bokana be malama ngae mangata ngarangaki kana ka ipura. Bokaibe Zon malipingana-lo be masa tamoata be aine moarunga malama ngae dalongoraki be lama daunani. Zon nena-la nge tago malama ngae. Ngai nge malama ngae mata-ita ne bokana be mangata ngarangaki kana ka ipura. Malama ngae ka moimoi be kalingo be ambe kateka-o ipurapura. Ngai ka tamoata be aine moarunga kateka-o malama ianiandi.
10 Pile ngae makare kateka-o isoaki. Moimoi ngai luma inanga be kateka ngae emaka ipura, ata tamoata be aine moarunga kateka ngaenao tago dikilalangi. 11 Ungguma-tina be dara-tina nena-lo ilako, ata tago dimolataki be didoki. 12 Ata tamoata be aine ranguma Pile ngae didoki be lama diunani nge sumoala iandi be iboadu dapi be Nanaranga natu dapura. 13 Tago tina-di be tama-di darakadia-lo, ki moane be aine rerengadia-lo, ki tama-di rerengadia-lo ka Nanaranga natu dipura. Tago. Nanaranga-lo ka nekiakadi dipura be inatumdi.
14 Pile ngae ka tamoata-ramo bokana ipura be marada anua idoki be isoaki. Kita ambe kaiboang ne malamakadi otioti taita-doi. Ngai ka tekenalana-tina, be Tama Natu. Be Tama kaiboang ne malamakadi otioti nge Natu iani. Be Nanaranga marou ne tadokidoki-ba be pile kalingodi nge ngaia-lo dikauri-tina.
15 Bong Zon mata-ita bokana be mangata ipilepile nge ngai ka irangarangaki. Zon bokainatuka kaikai ipile, “Ngai ka urangarangaki bong bokai upile, ‘Murigu ngatagaia kana nge ara ilaba-tina be ngau iuasaiau-tina. Bakara, ngau isi tinagu tago inekiaka be ngai isoaki mua.’ ”
16 Ne rerengana-lo be marou ne tadokidoki-ba nge ianiang-kita-la. Tekedi tadoki be kaba takadi tadoki be bokaina-la tadokidoki kana. 17 Maka ma bokai takaua: Nanaranga Mata ne moarunga nge Moses ania ipura be kita tadoki. Ata Nanaranga marou ne tadokidoki-ba be pile kalingodi ono Nanaranga kauataka ipurapura nge Iesus Kristus-lo ka tadoki. 18 Tamoata tagona-tina teke Nanaranga ite. Tago-la. Nanaranga Natu tekenalana-tina ka ite. Be Nanaranga ilo moarunga nge Natu-lo dieno, be Tama sakenao isukoaki. Be nge Natu ka Tama Nanaranga mangata inangai be tate.
Zon Baptais Pile Ne
(Mat 3:1-12; Mar 1:7-8; Luk 3:15-17)
19 Iuda tamoata nedi bibia Ierusalem-lonalona ditaguraki be tamoata Nanaranga ditabatabai be Libai alu dinepidi be Zon dategi ngai naita kata.
20 Bokai ditegi nge Zon pile tago izumkaki. Adoado-la mangata bokai ipile, “Ngau tago Kristus.” * Ibru pile-lo nge Mesaia.
21 Be kaba ditegi, “Bokai nge kaiko naita? Kaiko Ilaiza ki?”
Be Zon ikatu be ipile, “Tago, ngau tago ngai.”
Be kaba ditegi, “Kaiko ka ‘Propet’ ngae ki?”
Be Zon ipile, “Tago.”
22 Alaurituka nge bokai ditegi, “Gora-kama, kaiko naita kata? Pile ono katunga tekedi gora-kama be galale be tamoata dinepi-kama garadi. Nem-la baituka kurangakiko?”
23 Kodeka Zon itaguraki be ‘propet’ ara Aisaia nge pilenga itoaki be bokai ipile,
“Ngau nge tamoata maka masaua kaba-lo ikilaulau nge malonga. Malonga ngae bokai ikilaulau, ‘Zala adoado-tina teke Tanepoa kamaemakani be ono ngalale.’ ” (Ais 40:3)
24 Makara nge Parasi alu dinepidia-budu be dipura nge 25 Zon bokai ditegi, “Kaiko kupile kaiko tago Kristus ki Ilaiza ki ‘Propet’ ngae! Bokai nge bakara ka tamoata be aine ruku ono tamalinga ane kurukurukudi?”
26 Be Zon ikatu be bokai ipile, “Ngau dang-ba ane ka ruku ono tamalinga ane uruku-kaming. Ata tamoata teke mara-ming ituitui tago kakauataki. 27 Ngai ka murigu ngatagaia kana. Ngau gadagada-tina be tagona-tina uboadu ae sukuma ne oarigedi mrube.”
28 Kana ngaedi nge Betani anua-lo ka dipura. Betani anua nge Zodan zagura ege takaianao ka ieno. Makara ka Zon ruku ono tamalinga ane be tamoata be aine irukurukudi.
Iesus Ka Nanaranga ‘Sipisipi’ Natu Ne
29 Izama nge Iesus ipurapura be Zon ite. Zon Iesus ite nge bokai ipile, “Kamate! Ngai ka Nanaranga ‘Sipisipi’ Natu ne. Ngai ka tamoata be aine moarunga kateka-o muzigoala nedi irorokaki-ledi. 30 Ngai ka urangaki bong bokai upile, ‘Tamoata murigu ngatagaia kana nge ara ilaba-tina be iuasaiau-tina. Bakara, ngau isi tinagu tago inekiaka be ngai isoaki mua.’ 31 Ngau negu-la nge tago ukaua ngai ka Kristus. Ata labu ono ngau upura be dang ane ruku ono tamalinga ane urukuruku-kaming nge ono ngai mangata nangaia ngapura be Israel tamoata be aine moarunga date.”
32 Kodeka Zon itaguraki be kaikai-la mangata bokai ipile, “Oli Spirit nge bune bokana lang-lo ibalabala be ute. Ibala be tamoata ngaena-lo isoaki. 33 Ngau ambe tago mkauataki! Ngena Nanaranga, maka ngau inepia be dang ane be ruku ono tamalinga ane uruku-kaming nge ka bokai iraia, ‘Tamoata naita Oli Spirit ibala be ono isoaki nge ngai ka Oli Spirit kulubobi ane be ngaruku-kaming kana.’ 34 Ngau ambe ute be mangata upile ngai ka Nanaranga Natu.”
Iesus Tagataga Ne Matamata Ikiladi
35 Izama nge Zon kaba tagataga ne rua zaiza be makara nora disoaki kana disoakito. 36 Be bong Zon Iesus ite be ambe ngabagapalitidiato kana nge bokai ipile, “Kamate! Nanaranga ‘Sipisipi’ Natu ne!”
37 Bong Zon bokai ipile be tagataga ne ruoti dilongoru nge Iesus ditagaiaru. 38 Be Iesus ibuiri be ite-diaru ditagatagaiaru nge bokai itegi-diaru, “Rakana karereru?”
Be diaru dikaturu be bokai dipileru, “ ‘Rabai,’ inanga kusukoaki?” Ara ‘Rabai’ nge labu bokai: ‘Tisa.’
39 Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Kamamairu be kaba kamaitaru.” Kodeka ditagaiaru be kaba ono isukoaki nge ditaru. Be amari ngarana-lo nge makara disoakiru. (Nge rairai amari siriki oatia-nao bokana ka makara kaba ngaradia-lo dilako.)
40 Tamoata ruoti Zon pilenga dilongoru be Iesus ditagaiaru nge takaia ara Endru. Endru nge Saimon Pita tari. 41 Bokaibe kana matamatanatuka bong ngaranao Endru iemaki nge oaikiki-tina ialale be toka Saimon ite be bokai irai, “Keka ambe ‘Mesaia’ kite.” Ara ‘Mesaia’ nge Kristus. 42 Kodeka ibagai be Iesus-lo ilakuaki.
Iesus Saimon ite nge bokai irai, “Kaiko Saimon, Zon natu. Alauri masa aram Sipas.” (Ara Sipas nge Pita. Be ara Pita tabuiri nge “Patu-baba bibia” kana tapile.)
Iesus Nataniel Be Pilip Ikila-diaru
43 Izama nge Iesus ilo ilelenaki be Galili ilako. Zala-o Pilip ite nge bokai irai, “Gotagaia.”
44 Pilip nge Betsaida tamoata kata. Endru be Pita nge ngai anua-budu-ruanga kaoa. 45 Alauri Pilip ialalale be Nataniel ite nge bokai irai, “Tamoata maka Moses Mata nena-lo rangaka ipura nge ambe kite. Ngai ka rangaka ‘propet’ digere. Ara Iesus. Iosep natu. Nasaret tamoata kata.”
46 Be Nataniel bokai itegi, “Nasaret? Rakana iauia teke masa Nasaret anua-lo ngapura?”
Be Pilip ikatu be bokai ipile, “Gomai be gote.”
47 Bong Iesus Nataniel ite taona itaotao nge bokai ipile, “Kamate! Nge moangi be Israel tamoata kata. Boli mata tago teke ilona-lo ieno.”
48 Makara nge Nataniel itaguraki be bokai itegi, “Bakara be kukauataka?” Be Iesus ikatu be bokai ipile, “Pilip isi tago iteko be ngau uteko mua. Kai ara ‘pig’ eruma kutuitui be Pilip ipurakangko be ikilaiko kanana-lo be uteko.”
49 Kodeka Nataniel bokai ipile, “ ‘Tisa.’ Kaiko Nanaranga Natu. Kaiko ka Israel Anuatanepoa kandi.”
50 Makara nge Iesus bokai ipile, “Kai eruma kutuitui be uteko kana upile ka lama kuni. Ata alauri masa kana kaiboangdia-tina kana ngae iuasai nge goita.” 51 Kodeka Iesus ne pilenga bokai ibatadi, “Moimoi ka ura-kaming! Lang anua masa ngatakaka be Nanaranga ‘enzel’ ne Tamoata Natu-o dakautakitaki be dataotao be kamate.”

*1:20: Ibru pile-lo nge Mesaia.