24
Iesus Mate-lo Be Imarang
(Mat 28:1-10; Mar 16:1-8; Zon 20:1-10)
Bong ono manauanga ‘Sabat’ imanubu be izama nge oabuna-tina be aine Iesus ditagatagai nge ngesi boaudi kaiboangdi ono tamoata matedi diburengrengdi dimoataungaki be dieno nge didoki be Iesus podana-lo dilako. Poda-lo dilakopura nge patu kanabiabia ono poda aoa onota ipura nge ambe gegeaka ipura be poda sasanganga ieno. Ata bong aine ngaedi poda ilona-lo disili nge Tanepoa Iesus mate tago ieno be dite. Aine ngaedi isi ilodi dilelelenaki-la be oaikiki-tina tamoata rua dipuraru be maradi dituitui. Kusi dinanganangaru nge malamakadi lamalama pitikaoanga bokana. Makara nge aine ngaedi taburidi dira-tina ngena diboadukuria be lilidi kateka-lo dilakuaki, ata tamoata ruoti nge bokai dipileru, “Bakara ka moauriuri sukoaki matedi maradi kalelelei? Tago makare isoaki! Ambe imarang! Ilo-ming kauakaua ki tago bong isi Galili-lo kasukoaki-budu nge ba ira-kaming? Bokai ipile, ‘Tamoata Natu masa dokia ngapura be muzigoala ememaki luma-dio danangai be kai kapalapala uauau-o darokatagaki, be amaridi toli muridi masa mate-lo be ngamarang!’ ” Kodeka makara be aine ngaedi Iesus pilenga ilodi diandi.
Bong aine ngaedi poda-lo be dimule nge kana moarunga ngaedi Iesus tagataga ne kulemoa-be-teke dirangakidi tamoata be aine takadi zaiza.
10 Aine ngaedi ka ‘apostel’ diradi: Maria Magdala aine, Zuana, Maria Zems tina, be aine takadi dialale-budu. 11 Ata Iesus tagataga ne nge aine ngaedi lama tago diunadi, bakara aine ngaedi pilengadi dilongo nge suri ngao pile bokana. 12 Ata Pita itaguraki be ipapanana-la be Iesus poda-nalo ilako. Makara ipura be poda-lo itudulako nge kusi manipidi ono Iesus sukuma ipura nge nedia-ba dieno be ita. Makara nge nena-ba ilo ilelenaki be ipile nge masa rakana ipura. Ilo nge ilelelenakia-la be pera-lo imule.
Emeas Zalaka-nao
(Mar 16:12-13)
13 Amarina-la ngaranao nge tagataga rua anua ara Emeas-lo dilakolakoru. Ierusalem anua-lo be Emeas golako kana nge masauakadi sasalaga-tina, kaleti dipile ‘11 kilomita.’ 14 Tamoata ruoti ngae-diaru zala-lo dialalaleru nge kana moarunga dipura nge dirarangakiru be dialalaleru. 15 Kana ngaedi diegoregoretakiru be pile dilakulakuakiru be dimulemuleakiru nge Iesus nena-la be isaringa-diaru be dialalale-buduto. 16 Tamoata ngae-diaru nge Iesus ditearu, ata tago iboadu dakilalangiaru.
17 Kodeka Iesus itaguraki be bokai itegi-diaru, “Kalalaleru nge rakana kata ka kaegoregoretakiaru be kalalaleru?”
Bokai itegi-diaru nge dituiru be lili-diaru nge dinodo-tina. 18 Kodeka takaia ara Keleopas itaguraki be bokai itegi, “Ierusalem anua-lo masa kaiko-la rubem ka kana bong ngaedia-lo dipura tago kukauataki?”
19 Be Iesus itegi, “Rakana kaoa?”
Be diaru dikaturu be bokai dipile-ru, “Kana-ma maka Nasaret tamoata ara Iesus dipurania-re! Moimoi ngai ‘propet’ kata. Maka ma Nanaranga be tamoata be aine moarunga matadi-o nge ngai malipi kaiboangdia-tina iememaki be pile malamakadi otioti ipilepile. 20 Tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Iuda tamoata bibia nema didoki be Rom luma-dio dinangai be disumoalataki be didoki be kai kapalapala uauau-o dirokatagaki. 21 Keka moimoi be kilalangama kinanga ngai ka Israel ngazazai be ngarubetaki kana. E, moimoina-tina kana ngaedi dipura, ata kana kanabiabia nge amaridi ambe toli dilako be kana ngaedi dipura! 22 Kaba kana takaia nge bokai: Aine nema alu kisukoaki-budu nge diaka-pitilakikamai-tina. Kaituka oabuana-tina be Iesus poda-nalo dilako, 23 ata tamoata mate tago dite. Be dimule be dira-kama raio bokana ‘enzel’ diradia-ra Iesus ambe moauriuri isoaki. 24 Ruangama alu dilako poda-lo nge aine-la dipile bokana kana dieno be dita, ata Iesus tago sesu dite.”
25 Kodeka Iesus bokai ira-diaru, “Kangao-tinaru ki bakara? Baituka ka tago oaikiki-la be ‘propet’ pilengadi moarunga lama kaungdi? 26 Tago kakauaru Kristus masa sururu ngaedi ngadoki be ono kaiboang be malama ne ania ngapura?” 27 Kodeka Iesus itaguraki be ne rangaka moarunga Nanaranga ‘Buku’ nena-lo dieno nge labudi inagupasi-diaru. Moses Mata ne be ‘Propet’ gerengadia-lo be pile labudi inanga nibe Nanaranga ‘Buku’ ne imambuaki.
28 Dilakoto be anua ono dilakolakoru disaringaiato nge Iesus suri isi ngalako-la be ngaeno bokana imuzi. 29 Ata tamoata ngae-diaru dikairu be dimuleakiaru be bokai diraiaru, “Amari ambe saringatuka ngalako be ambe ngarodo kana. Makare tasoakito.” Bokaibe itaga-diaru be disoaki-buduto.
30 Anua-lo dilakoto be ambe disoakiriato be damoanakoto kana nge Iesus ‘bereti’ idoki be iperutaki be ikotoi be ambe ianian-diaru. 31 Makara nge mata-diaru dipoara be dikilalangiaru, ata ngai matadiarua-lo ka ileuaba. 32 Kodeka tamoata ruoti ngae-diaru nge nedia-lanaru bokai dietegiru, “Bong zala-lo taepipileito be Nanaranga ‘Buku’ ne labudi inagupasipasi-kitaru nge ilo-daru dimarang-tina be eoa bokana dikarakara ki tago?”
33 Makara nge oaikiki-tina dituiru be kaba Ierusalem-lo dimuleru. Kodeka dilakoru be Iesus tagataga ne kulemoa-be-teke tamoata be aine takadi Iesus ditagatagai zaiza disoaki be ditedi. 34 Be bokai dipileru, “Moimoina-tina! Tanepoa ambe imarang be Saimon ipurakani!” 35 Kodeka ditagurakiru be kana moarunga zala-lo dipura-diaru nge dirangakiru. Be bakara be bong ‘bereti’ ikotoi be dikilalangiaru nge dirangakiru.
Iesus Tagataga Ne Ipurakadi
(Mat 28:16-20; Mar 16:14-18; Zon 20:19-23; Apo 1:6-8)
36 Kana ngaedi isi dirarangaki-laru be Iesus nena-la be ipura be maradi itui be bokai iradi, “Ilo-uia kam-lo ngaeno!” 37 Makara nge pitilaki tagona-tina diuia be taburidi nge dira-tina. Ilodi dipile tamoata mate mariabaka kata ka dite. 38 Kodeka Iesus bokai iradi, “Bakara ka ilo-ming dibuku! Bakara ka ilo-ming-lo ilo-rua dimarang? 39 Lumagu babadi be aegu babadi kamaita! Ngena ngau! Oguo kamadauraki be kamatea! Mariaba kusidi be tapoudi tagotago! Kamatea! Ngau kusigu be tapougu otioti!”
40 Bokai ipile, kodeka luma be ae itikingdi. 41 Ata di isi pitilaki tagona-tina diuia be suridi nge diuia-tina be isi ilodi lelenakadi dira nge Iesus ka ipurakadi. Bokaibe itegidi, “Kangkang teke ieno-kaming ki tago?” 42 Kodeka ika moamoamoa teke diani, 43 be idoki be matadi-o be ikani.
44 Makara be bokai iradi, “Bong isi sake-mingo usoaki be bokai ura-kaming: Rangakagu moarunga Moses Mata nena-lo dieno, ‘Propet’ gerengadia-lo dieno be ‘Sam’ moarunga-lo dieno nge emakadi dapura be dakalingo kana.”
45 Kodeka ilodi iuasari be iboadu gere moarunga Nanaranga ‘Buku’ nena-lo dieno nge labudi dakauataki. 46 Be bokai iradi, “Nanaranga ‘Buku’ nena-lo bokai digere: Kristus * Mesaia masa sururu bibia ngadoki be amari tolianao be kaba mate-lo be ngamarang. 47 Be aranao be masa ungguma moarunga-lo pile ono ilodi dabuiri be muzigoala nedi dasegeaki be ono Nanaranga muzigoala nedi ngarokakile-di nge mangata rangakadi dapura. Malipi ngaedi masa Ierusalem anua-lo be marangakadi dapura. 48 Kam ka kana ngaedi mata-ita nedi be mangata kamarangaki kana. 49 Ngau masa kana maka Tamagu moimoi be irangaka-kaming nge mnepi be ngapura. Ata makarena-la Ierusalem anua-lo kamasoaki nibe kaiboang etatabalabala omingo ngabala be ngasukum-kaming.”
Iesus Lang Anua-lo Ikautaki
(Mar 16:19-20; Apo 1:9-12)
50 Kodeka ibagadi be dilako Betani anua saringa be luma etatabala-lo idokitatelako be imaroudi. 51 Isi imarouroudia-la be iperekidi, be lang anua-lo ikautaki. 52 Kodeka tagataga ne ditaguraki be Iesus ara dirakeaki be Ierusalem-lo dimule. Suridi nge diuia-tina be dimule. 53 Be bong nedi moarunga nge Nanaranga pera nena-lo disukoaki be Nanaranga dirakerakeaki.

*24:46: Mesaia