6
Bhana na Bhaakwetenje
Mmanganyanji mmana, malinga Bhakilishitu nnapinjikwanga mwaakundanje bhankwetenje, pabha yeneyo ni ya mmbone. Gwaishimiye ainago na akwenu, pabha jeneji ni amuli jilongolela kubha na malagano gakuti, “Mpate mboka na tama mobha gamagwinji pa shilambolyo.”
Na mmanganyanji ashainamundu, nnataandubhanganje ashibhana bhenu, ikabhe mwalelanje kwa ishima na mmajiganyo ga shi Kilishitu.
Bhatumwa na Bhakulungwa Bhabhonji
Na mmanganyanji mmatumwa, mwaakundanje bhakulungwa bhenunji bha pa shilambolyo pano, kwa kwaajogopanga na ungumila, ntendanje nneyo kwa ntima gwa uguja, mbuti nnakwakamulilanga liengo a Kilishitu. Wala nngabha malinga utumwa gwa kwilanguya mmonekanje mbuti bhandu bhakwiikonjeleyanga ku bhandunji, ikabhe malinga bhatumwa bha a Kilishitu nnikamulanga maengo ga kwaanonyela a Nnungu kwa ntima gowe. Kwa ntima gwa mmbone malinga kwaakamulila liengo Bhakulungwa a Yeshu na nngabha bhandunji. Mmumanyanje kuti kila mundu atenda ya mmbone abhe ntumwa eu nngwana, shapate upo na Bhakulungwa.
Na mmanganyanji mmakulungwanji, mwaatendelanje bhatumwa bhenunji gogo pego, nnekanje kwaajogoyanga. Mmumanyanje kuti na mmanganyanji malinga bhanganyanjibho, mmowe Bhakulungwa bhenunji kubhali kunnungu, na bhenebho bhangali luagu.
Ikomanilo ya a Nnungu
10 Kungai, ngunakumpinganga mpundanje kwiishimilika nkulundana na Bhakulungwa na kwa jangutilwa na mashili gabho makulu. 11 Nng'walanje ikomanilo yowe ya a Nnungu, nkupinga mwuikananje ila ika Lishetani. 12 Pabha komana kwetu nngabha na bhandunji bha pa shilambolyo, ikabhe na ashimaoka bhaatamangana kunnungu pamo na bhakulungwanji na ukulungwa gwa pa shilambolyo sha lubhindu shino. 13 Kwa lyene ligongolyo nng'walanje ikomanilo yowe ya a Nnungu malinga linjola akwenda ku ngondo, nkupinga liishilaga lyubha lya yangali ya mmbone, nkomananje naka mmagongo nnjenunji, genego gamalilaga, mwiishimilikanje.
14 Bhai, nnjimangananje tayali, akuno nninginji mwitabhilenje nshipi gwa kweli mwigunu yenunji, na pa ntima nng'walanje nkogo gwa aki, 15 na lilaka lya lunguya Ngani ja Mmbone ja ulele, libhe mbuti ilatu mmakongono genunji, 16 pamo na gene gowego, ngulupai ibhe shindu sha kwiibhila pugaika maonga gowe ga moto gaka Lishetani jula. 17 Numbe mposhelanje ntapulo malinga kopiya muntwe na lilobhe lya a Nnungu mbuti upanga gunkupegwanga naka Mbumu jwa Ukonjelo.
18 Nnjuganje Nnungu mobha gowe, nnijangutilwanga naka Mbumu. Nsheyanje gwangali totoshela nkujuga kwa ligongo lya bhandunji bhowe bha ukonjelo. 19 Nnyujilanje na nne, nkupinga pungubheleketa ga a Nnungu, mbate shindu sha bheleketa, naalungushiyanje bhandunji kwa mashili, ya nng'iyo ya Ngani ja Mmbone. 20 Nne ntume, kwa ligongo lya jene Ngani ja Mmbonejo nkali ndabhwile ino. Bhai nnjuganje nkupinga ngole mashili nkulunguya malinga shingupinjikwa.
Shalamu sha Mpelebhesheyo
21 Bhai, nkupinga na mmanganyanji mmumanyanje puni bhuli, a Tikiko, apwanga bhaapingwa bhakamula liengo bhaakulupalika nkulundana na Bhakulungwa, shibhammalanjilanje indu yangu yowe nkupinga mmumanyanje ingutenda. 22 Ngunakwatuma kungwenunji nkupinga bhammalanjilanje getu uwe na bhantaganje ntima.
23 Ashaalongo ajangu Mmakilishitu, ngunakumpinjilanga ulele na pingana na ngulupai ikopoka kwa a Nnungu Atati na ku Bhakulungwa a Yeshu Kilishitu. 24 Ngunakwapinjilanga nema bhowe bhakwaapinganga Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu kwa pinga kwangali mpelo.