Bhaluwa ja a Pauli ku
Bhapilipi
Shilongolelo
A Pauli pubhaajandishilenje jene bhaluwaji bhakilishitu bha ku Pilipi, bhali bhatabhilwe, puiganishiwa pubhajandishe shaka sha 55 a Yeshu bhakabhelekweje. Shilambo sha ku Pilipi pushaliji mmbali ja kuliwila lyubha nshilambo sha ku Makedonia ja Bhagiliki bhatamangana kuntundu. Kwa mmbali ya ku Ulaya sheneshi pushaliji shilambo sha ntai kulungushiywa Ngani ja Mmbone na a Pauli, bhalikoposhela ku Tolowa, mmwanja gwabho gwa bhili gwa liengo lyabho lya shitume.
Bhakilishitu bha kwene ku Pilipiko, ni bhaapinjilenje a Pauli na kwaajangutila mmaengo gabho, pubhajabhulaga ku Makedonia kubhatabhilwe (2 Bhakolinto 11:8-9), a Pauli bhanakwajandishilanga Bhakilishitu bha ku Pilipi nkwaatendelanga eja kwa mishango jabhonji jibhaakamwiyenje a Epapulodito bhaapeleshele, na bhakwaajiganyanga indu yaigwinji na kwaataganga ntima, kuti bhaakulupalilanje a Yeshu.
A Pauli bhanakwaaleyanga bhaashomanga jene bhaluwa jino, ga ikundi ikagulila majiganyo ga Shiyaudi, gakumbwiye mitau munkumbi gwa bhaakulupalilanga.
Jene bhaluwaji pujishemwa, “bhaluwa ja angalala,” pabha ga angalala gashitaywa papagwinji mmaluwamu. Kwene angalalako pukutamile nkwaakulupalila a Kilishitu, pabha maengo gabho gashitaywa kwa ibheleketo ya shiijimba ikalandana na ina (2:6-11). Bhuli numbe mmwe nkubhweni kwene kuangalalako?
Ipali Mwenemo
1. A Papauli bhanatandubha bhaluwa jabho kwa kwaalamushilanga bhandu bha likanisha lya Bhapilipi (1:1-2).
2. Kabhili bhankunguluka nabhonji ga ngani jabho (1:3-2:30).
3. Kungai bhanakwaapanganga malajilo ga nndamo ja Shikilishitu (3:1-4:9).
4. A Pauli bhanamalishiya bhaluwa jabho ku likanisha lya Bhapilipi kwa kwaatendelanga eja kwa upo yabhonji na jamula ntenga gwabho (4:10-23).
1
Kulamushila
Nne a Pauli na a Timoteo, bhatumishi bha a Yeshu Kilishitu, tunakunnjandishilanga mmanganya bhandu bha ukonjelo bha ku Pilipi nnundenenje na a Kilishitu, pamo na ashikalongolele na bhatumishi bha likanisha. Nema na ulele ikopoka kwa Atati a Nnungu na ku Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu ibhe na mmanganyanji.
Kutenda Eja na Juga
Ngunakwaatendela eja a Nnungu bhangu kila pungunkumbushilanga. Kila pungunnjujilanga mmowe, ngunajuga kwa angalala, kwa ligongo lya nyangutila kwenunji nkulunguya Ngani ja Mmbone, kuumila lyubha lya tandubha lila, mpaka lelo. Na nne ngunakulupalila kuti a Nnungu bhatandwibhe liengo lya mmbone mmitima jenunji, shibhapunde tenda na maliya mpaka lyubha lya bhuja a Yeshu Kilishitu. Nneyo peyo, ngunaapinjikwa kunnganishiyanga mmanganyanji mmowe, pabha munninginji muntima gwangu. Numbe nshinyangutilanga na nkali nnaino ndabhilwe ino, na ata punaaliji nganabhe tabhwa, nnema jibhambele a Nnungu jila, ja bheleketela na kong'ondela Ngani ja Mmbone. A Nnungu ni bhaakong'ondela bhangu, shinguti lokolila kummonanga malinga a Yeshu Kilishitu shibhampinjilenje kwa kaje.
Kujuga kwangu ni akuno, kuti, kupinga kwenunji kupunde jenjesheka kwa kaje nnunda na nnumanyiyo lowe, 10 nkupinga nng'agulanje indu ya mmbone. Penepo shimmanganje na mitima ja mmbone, gwangali gambwa shoshowe mpaka lyubha lya bhuja a Kilishitu. 11 Akuno nngumbeywenje indu ya mmbone, ishibhampanganje a Yeshu Kilishitu bhayene, kwa ligongo lya ukonjelo na iniywa kwa a Nnungu.
Kulama kwa Ligongo lya a Kilishitu
12 Bhai ashaalongo ajangunji, ngunapinga mmumanyanje kuti, gowe gambatile gala gashinkunyangutila nkujeneya Ngani ja Mmbone. 13 Kwa lyene ligongolyo, bhalinda bhowe na bhandunji bhana bhowe apano bhamumanyinji kuti, kutabhwa kwangu ni kwa ligongo lya kwaatumishila a Kilishitu. 14 Bhai, kwa ligongo lya tabhwa kwangu, kushikwaatendanga ashaalongo ajangunji bhabhagwinji bhaakulupalilanje Bhakulungwa, mpaka nitumbililanga kulunguya ntenga gwa a Nnungu gwangali bhoga.
15 Kweli, bhananji bhanalunguyanga ngani ja a Kilishitu kwa ligongo lya lupimililo na nngomo, ikabheje bhananji kwa ndumbililo ya mmbone. 16 Bhakwetenje ndumbililo ya mmbone, bhanatendanga nneyo kwa ntima gwa pinga, numbe bhamumanyinji kuti njitabhwa, pabha a Nnungu bhashimba liengo lya bheleketela Ngani ja Mmbone. 17 Ikabhe bhananji bhanakwalunguyanga a Kilishitu kwa nngomo na wala nngabha kwa ntima gwa uguja, bhaliganishiyanga kuti, shibhanyenjesheyanje mboteko nkutabhwa kwangu.
18 Igala nndi! Nne ngunaangalala ibhaga bhandu bhanakwalunguyanga a Kilishitu momowe mula, ibhe kwa ndumbililo ya mmbone eu yangali ya mmbone. Kwa lyene ligongo lyo nne shing'angalale, na shimbunde kuangalala, 19 pabha nimumanyi kuti kwa juga kwenunji na kwa jangutilwa naka Mbumu jwa a Yeshu Kilishitu, gambatile gala shigapindikushe nibha ntapulo gwangu. 20 Punguganishiya na kulupalila kwangu kuti, ngatokamala nkutenda liengo lyangu, ikabhe shingole makangala mobha gowe, na kaje agano mobha gano, nkupinga kwa nkulama kwangu eu nkuwa kwangu naape a Kilishitu kuishimika. 21 Pabha kwangu nne, kulama ni a Kilishitu na kuwa ni pwaida. 22 Bhai monaga kwa lama kwangu shingombole tenda liengo likwete pwaida, bhai ng'agule nndi? Nne ngakushimanya! 23 Ngunalongwa indu ibhili, ngunalokolila nijileshe ajino ndamo jino niijendele ngatame na a Kilishitu, pabha lyeneli ni lya mmbone kaje, 24 ikabheje nonjeyaga kulama, ni sha mmbone kwenu mmanganyanji. 25 Kwa kugamanya genega, nimumanyi kuti shimbunde kulama, nonjeye na mmanganyanji, nkupinga mpundanje kwiishimilika na angalala nngulupai. 26 Bhai shimwipunilanje nne, nkulundana na a Kilishitu Yeshu, pushimme na mmanganyanji kabhili.
27 Bhai shindu shikulungwa, ndamo jenunji jibhe malinga shiipinjikwa na Ngani ja Mmbone ja a Kilishitu, nkupinga ng'ikaga eu ngaishe, mbilikane kuti nnakwiishimilikanga ukoto kwa ntima gumo, na lundana nkukomana ngondo pamo, kwa ligongo lya ngulupai ga Ngani ja Mmbone. 28 Nnaajogopanje ashaamagongo ajenunji, nkolanje makangala, yeneyo shiibhe shilangulo ukoto, kuti bhanganyanjibho shibhalepelanje na mmanganyanji shinkombolanje, pabha a Nnungu bhayene shibhankomboyanje. 29 Pabha mmanganyanji nshipegwanga nema ja kwaakamulila liengo a Kilishitu, nngabha kwa kwaakulupalilape, ikabhe na potekwa kwa ligongo lyabho. 30 Kwa nneyo nnongananje na nne nkukomana ngondo. Ngondo jinjibhweninji nilikomana, na launo ngunakomana, malinga shinkupilikananga.