2
Kukaguya Kwiitimalika kwa a Kilishitu
Ibhaga, ndamo jenunji mwa a Kilishitu jilikumpanganga mashili, ibhaga kupali kuangalala kokowe nkupingana na Bhenebho, ibhaga kupali kulundana kokowe naka Mbumu jwa Ukonjelo, na ibhaga gupali uguja gogowe na bhonelana shiya. Bhai, nkamilishanje kuangalala kwangu kwa kola ng'aniyo imo, kupingana kumo, na ntima gumo, na tumbilila kumo.
Nnatendanje shindu shoshowe kwa taukangana eu kwa kwiipuna, ikabhe mwiitimalikanje mwaashayenenji, kila mundu annganishiye nnjakwe kuti jwa mmbone kupunda nnyene. Mundu analoleye pwaida jakwe nnyene, ikabhe na pwaida ja ashaajakwenji.
Nkolanje ng'aniyo mmitima jenunji malinga ibhaakwete a Yeshu Kilishitu.
Bhenebho kuumila kundandubho pubhaliji malinga a Nnungu,
ikabheje kubha malinga a Nnungu, bhangatolelela kuti shindu shangakomboleka kuleka.
Ikabhe, kwa engwa kwabho bhayene,
gubhaleshile yowe ibhakwete, gubhaitendile mbuti ntumwa,
nibha malinga mundu.
Bhakabhonesheje malinga mundu, nikwiinyegaya na kunda mpaka kuwa,
elo, kuwa munshalabha.
Kwa nneyo, na Bhalabho a Nnungu gubhaakweshiye kunani kaje,
gubhaapele lina likulungwa kupunda mena gowe.
10 Nkupinga kwa lina lya ambi libhapegwilwe a Yeshu,
indu yowe ya kunnungu, na ya pa shilambolyo, na ya pai litaka,
yaatindibhalile,
11 na kila mundu alumbe kuti, bhene bhaashemwa a Yeshu Kilishitu ni Bhakulungwa,
kwa ukonjelo gwa Atati a Nnungu.
Mmanganje Shilangaya pa Shilambolyo
12 Bhai ashaambwiga ajangunji, malinga shimwambilikanilangaga mobha gowe punaliji na mmanganyanji, bhai nkali nnaino shini kwataliya shino, mpundanje kumbilikanila. Ntendanje liengo kwa ligongo lya kamilisha ntapulo gwenunji, kwa jogopa na ungumila. 13 Pabha a Nnungu ni bhaatenda liengo mmitima jenunji, nkunkomboyanga nkupinga ntendanje indu ibhapinga Bhayene.
14 Ntendanje indu yowe gwangali inginika na wala mitau, 15 nkupinga nnakolanje shilebho na mmanganje bha ndamo ja mmbone. Nkupinga mmanganje bhana bha mmbone bha a Nnungu bhangalinginji ila munkumbi gwa bhandu bhangalinginji bha mmbone na bhaobhilenje bha pa shilambolyo pano. Mmanganje shilangaya malinga shiikulangaya ndondwa kuliunde, 16 nnikwaalungushiyanga malobhe ga gumi. Na penepo nne shingole ligongo lya kwiipuna lyubha lya kwiya a Kilishitu, shiimanyishe kuti liengo lyangu na tumbila kwangu nngabha kwayoyo.
17 Nkali gumi gwangu ushoywaga nibha mbepei, pamo na ngulupai jenunji jili mbepei kwa a Nnungu, bhai, ngunakuinonyela na angalila na mmanganyanji mmowe. 18 Nneyo peyo, na mmanganyanji nnapinjikwanga kwinonyela na angalila pamo na nne.
A Timoteo na a Epapulodito
19 Nkwaakulupalila Bhakulungwa a Yeshu, shinaatume a Timoteo bhajiye kunngwenunji agano mobha pegano, nkupinga nndaganje ntima pushimbilikane genu mmanganyanjipo. 20 Pabha nangali mundu juna akwete ntima gumo na nne malinga bhenebho, shibhajiye kunnolanga na kunnjangutilanga. 21 Bhananji bhowe ibhaloleyanga ibhapinganga ashaayenenji, wala nngabha ya a Yeshu Kilishitu. 22 Ikabheje mmanganyanji mwaamanyinji a Timoteo shibhashite bhoneka, kuti bhashikamula liengo lya lunguya Ngani ja Mmbone na nne, mbuti mwana naka nng'inagwe. 23 Bhai ngunakulupalila kwaatuma bhenebho kunngwenunji, pene pushiniimanye ishindendelweyo. 24 Numbe namwene nkwaakulupalila Bhakulungwa shinyiye kunngwenunjiko nngabha pa kabha.
25 Bhai ngunaganishiya kwaatuma kabhili apwanga a Epapulodito kunngwenunji, bhakamula liengo na nne, bhakomana ngondo ajangu, numbe ni bhantenga bhenunji na bhanyangutile nne kwa indu inapinjile. 26 Pabha bhashikola lilaka lya kwiya kunnolanga mmowe, ikabheje bhashiinjika malinga shimpilikenenje kuti bhatendaga lwala. 27 Kweli bhashinkulwala kwa tome na kuwa, ikabheje a Nnungu gubhaabhonele shiya, na nngabha bhenebhope, ikabheje na nne gubhamonele shiya nkupinga ngunapunde injika, nkuinjika.
28 Kwa nneyo, ngunatumbilila kwa kaje kwaatuma kunngwenunji, nkupinga pushimwaabhonanje kabhilipo nng'angalalanje, na nne lipamba lyangu linjoshe. 29 Bhai, mwaaposhelanje kwa angalala nkulundana na Bhakulungwa, na bhandunji bha nneyo mwaaishimiyanje, 30 pabha kwa ligongo lya liengo lya a Kilishitu pubhaliji tome na kuwa ni jogoya ndamo jabho, nkupinga bhanyangutile nne pumwalepelenje mmanganyanji, pabha mwalinginjiji kwa taliya.