Bhaluwa ja a Pauli ku
Bhaebhulania
Shilongolelo
Shitabhu sha Bhaebhulania ni bhaluwa ja taga ntima jilanguya a Yeshu shibhashite malishiya kulondola kutashiwe Mmalagano ga Bhukala. Pushijandikwe mbuti miungu, ishipagwa ibheleketo makumi shita (60) ya kopoka Mmalagano ga Bhukala mmaluwa ja Bhaebhulania ilanguya a Yeshu shibhashite kamilisha kulondola, na maengo ga Bhakulungwanji bha Bhishila bha Shiyaudi. Kwa lyene ligongolyo shitabhu shinakwaataganga ntima bhakilishitu bha Shiyaudi.
Shene shitabhushi shinalanguya a Yeshu shibhashite maliya maengo nkupinga bha bhishila bhanashoyanje mbepei kabhili. A Yeshu bhashinkwiishoya kubha mbepei gwanakamo kwa yambi yowe mobha gowe. Bhakilishitu agano mobha gano bhanatagwanga ntima mmaluwa ja Bhaebhulania nkwaakagula a Yeshu Kilishitu bhakututenda uwe twaakulupalile a Nnungu kupitila bhenebho (12:2).
Jwakwapi mundu akummanya ajandishe shitabhu sha Bhaebhulania, bhashomanga pubhaganishiyanga kuti pana a ntume a Pauli eu a Luka eu a Bhanabha. Nkali mobha gubhajandishe gakamanyika, ikabhe bhabhagwinji pubhaganishiyanga kuti pana shaka sha 70 Bhakabhelekweje a Kilishitu shikanabhe. Shene shaka pesho shilambo sha Yelushalemu shashinkualibhiywa, ikabhe nkujandika jwa bhaluwaji anakungulushila ga shilambo sha Yelushalemu shikanabhe angabhanywa. Shitabhu sha Bhaebhulania kushajandishilwe ku Loma (13:24) nigabhanywa mmakanisha.
Ipali mwenemo
1. Bhaajandika bhanalanguya kuti, a Yeshu bhakulungwa kupunda ashinkulondola bhowe bha a Nnungu na ashi malaika (1:4-13).
2. Bhanapunda languya ukulungwa gwa a Yeshu kupunda bhakulungwanji bha bhishila na bhaakamulanga liengo nniekalu ku Yelushalemu (4:14-7:28).
3. Nneyo peyo liengo lya a Yeshu linapunda Malagano ga Bhukala gubhabhishile a Nnungu na bhandu bhabho kupitila Shalia jibhaapele a Musha (8:1-10:31).
4. Bhakabheleketeje ga kuti ukulungwa gwa a Yeshu ushipunda mmaengo gowe, bhaajandika bhanalajiya ya tenda (10:32-13:17).
5. Kumpelo bhaajandika bhanamalishiya kwa malobhe ga taga ntima na shalamu (13:18-25).
1
A Nnungu Bhanabheleketa Kupitila Bhanabhabho
Bhukala a Nnungu bhatendaga bheleketa na ashaambuje yetu, kupitila ashinkulondola bhabho papagwinji na kwa namuna yaigwinji, ikabheje agano mobha ga kumpelo gano, a Nnungu bhanabheleketa na uwe kupitila Bhanabhabho. Bhubhaabhishile kubha bhalishi bha indu yowe, na kupitila bhenebho bhashipanganya shilambolyo. Bhenebho ni nnga'nyimo gwa ukonjelo gwa a Nnungu, nnandanyo gwa a Nnungu bhayene, gubhabhishile indu yowe kwa lilobhe lyabho likwete mashili, bhakamaliyeje kwaaleshelelanga bhandunji yambi, gubhatemi kunkono nnilo gwa Bhakulungwa a Nnungu kunnungu.
Mwana ni Nkulungwa Kupunda Malaika
Mwana ni nkulungwa kupunda ashimalaika, malinga ukulungwa gwa lina lyabho libhapegwilwe na a Nnungu kupunda mena gabhonji.
Pabha a Nnungu bhangannugulila nkali kamo, malaika jwabho jumo,
“Ugwe ni Mwanangu,
Nne lelo nanng'inago.”
Wala bhangabheleketa kuka malaika jojowe kuti,
“Nne shimme nanng'inagwe,
Na jwalakwe shabhe mwanangu.”
Ikabheje a Nnungu pubhaatumile bhanabhabho, lyelo lyabho bhalinkuti,
“Ashimalaika bhowe bha a Nnungu bhaatindibhalilanje.”
Ikabheje ga ashimalaika bhakuti,
Bhashikwaatendanga ashimalaika bhabho bhatumshi, kubha mbungo na lilamba lya moto.
Ikabheje gaka Mwana, a Nnungu bhakuti,
“Upalume gwenu, mmwe a Nnungu unalonjeya pitipiti!
Mmwe nnatagwala kwa aki.
Mmwe nnaapinga aki na nkaapinga ya ilebho.
Kwa nneyo a Nnungu, a Nnungu bhenu, bhashikumpa ukulungwa kupunda ajenunji,
Kwa kunng'agula kubha a mpalume bha nng'angalo.”
10 Kabhili a Nnungu bhakuti,
“Mmakulungwa, mmwe mpengenye shilambolyo kundandubho,
Na kunnungu ni mmwe pemmwe mpengenye.
11 Yowe shiipite, ikabheje mmwe nnalonjeya.
Na yowe shiilale mbuti nngubho.
12 Nkupinga kwiipindanya mbuti likoti, na ipinga tindiganywa mbuti iwalo.
Ikabheje mmwe shinnepeshe shimwaliji,
Na gumi gwenu ukakola mpelo.”
13 Bhuli apali malaika jubhakunnugulilaga a Nnungu kuti,
“Utame kunkono nnilo gwangu,
mpaka pushinaabhikanje ashaamagongo ajako pai jako?”
14 Igala ashi malaikabha ni nndi? Bhalabhonji ni ashi mbumu bhakwatumishilanga a Nnungu na bhaatumwanga na bhenebho kwa ligongo lya kwaajangutilanga bhalishi bha ntapulo.