Bhaluwa ja a Pauli kwa a
Pilimoni
Shilongolelo
A Pilimoni pubhaliji Bhakilishitu bha manyika bha munkumbi gwa Bhakilishitu bha likanisha lya Kukoloshai na bhashinkukola mmanda jwabho ashemwaga Oneshimo. Jwene mmandajo ashinkwaatoloka bhakulungwa bhakwe.
Bhai kwene kwatoloshele kula gwaimene na a Pauli bhali nkutabhwa nnigelesha. A Pauli bhakannungushiyeje Oneshimo ntenga gwa a Yeshu, gwaposhele nibha Nkilishitu.
A Pauli gubhaajandishile bhaluwa a Pilimoni ja kummujanajo mmanda jwabho Oneshimo, bhalikwaajuga bhamposhele na bhammone mbuti nnongo nnjabho, nngulupai ja Shikilishitu na nngabha mmanda kabhili.
Ipali Mwenemo
1. Shilongolelo sha bhaluwa 1-3.
2. Kwainiya a Pilimoni 4-7.
3. Kummeleketela Oneshimo 8-22.
4. Mpelo gwa bhaluwa 23-25.
1
Nne Pauli nankutabhwa kwa ligongo lya a Yeshu Kilishitu, na alongo ajetu a Timoteo, tunakunjandishila mmwe a Pilimoni nkupingwa na uwe na mmakamula liengo ajetu, na alumbu bhetu a Apiya, na a Alikipo linjola nnjetu nngulupai na likanisha liimananga nnyumba jabho.
Nema na ulele kopoka kwa Atati a Nnungu na Bhakulungwa a Yeshu Kilishitu, ibhe na mmanganyanji.
Kutenda Eja na Kujuga
Ngunakwaatendela eja a Nnungu bhangu mobha gowe, pungunkumbushila mwe a Pilimoni nkujuga kwangu, pabha ngulipilikana shinkuti kwaakulupalila a Yeshu Bhakulungwa bhetu na shinkuti kwaapinganga bha ukonjelo bhowe bha a Nnungu. Ngunakwaajuga a Nnungu kuti, ngulupai jimuilundile na uwe jinkomboye kubha na lumanyio lwa kushimanya kila shindu sha mmbone shitukwete, nkulundana kwetu na a Kilishitu. Pabha kwa kwaapinganga kwenu bhandu, kushing'angalaya kaje na njitagwa ntima kwa ligongo lyenu mwe mmakilishitu ajangu, numbe nshikujiangalaya mitima ja bhandunji bha ukonjelo.
A Pauli Bhanakwaabheleketela a Oneshimo
Kwa nneyo, ikabhe ngwete makangala ga kunnajila mmwe ntende indu inkupinjikwa tenda pabha nkulundana kwangu na a Kilishitu, ikabheje kwa ligongo lya nonyelana ngunakunjuga, malinga nne Pauli shingongopele shino, na numbe nnaino nankutabhwa kwa ligongo lya a Yeshu Kilishitu. 10 Bhai ngunakunnjuga kwa ligongo lika mwanangu Oneshimushi, junimpatile nngulupai nili nkutabhwa. 11 Bhukala jwenejo akampwaaga, ikabheje nnaino shampwae mmwe na nkali nne.
12 Lelo ngunakummuja najo kwenu mmwe, jwenejo ni malinga ntima gwangu namwene. 13 Napinjile atame na nne nkupinga anyangutile maengo penu mmwe, pepano pundabhilwe kwa ligongo lya Ngani ja Mmbone pano. 14 Ikabheje ngapinga kutenda shoshowe gwangali kumpilikana mmwe, nkupinga uguja gwenu unabhe gwa shishilishiywa, ikabhe ubhe gwa pinga mmayene.
15 Pana mwashinkulekana naka Oneshimo mobha gashoko, nkupinga abhujaga, atame na mmwe mobha gowe. 16 Bhai nnaino jwenejo nngabha ntumwape, ikabhe jwa mmbone kupunda ntumwa, ni nnongo nnjetu, nne ananonyela kaje, numbe mmwe shapunde kunnonyela, jweneju nnjetu na nnongo nnjetu nkulundana na Bhakulungwa.
17 Kwa nneyo malinga shinkumona nne kuti nannjenu, bhai mumposhele jwenejo mbuti nkumboshela nne. 18 Monaga annebhele shoshowe eu nnakunnonga shoshowe, bhai shenesho nnonje nne. 19 Nne Pauli ngujandika jene bhaluwa jino kwa nkono gwangu namwene, nguti shinipe. Ngakunkumbushiya kuti ngunalongwa ga maisha genu. 20 Elo apwanga, ngunapinga mbwaishe kwenu mmwe kupitila Bhakulungwa, nng'angalaye ntima gwangu nkulundana na a Kilishitu.
21 Ngunakunnjandishila pabha nikumanyi kukunda kwenu, nimumanyi kuti shintende nkali kupunda guninnjandishilego. 22 Punda genego, mmishile ukoto pa ishila, pabha ngunakulupalila kuti, kwa nyujilanga kwenunji, a Nnungu shibhambe shikono sha bhuja kweneko.
23 A Epapula, bhaatabhwa pamo na nne kwa ligongo lya kwaatumishila a Yeshu Kilishitu, bhanakunnamushilanga. 24 Na a Maliko, na a Alishitako, na a Dema, na a Luka bhaakamula maengo ajangunji bhanakunnamushilanga.
25 Nema ja Bhakulungwa a Yeshu Kilishitu jitame mmitima jenunji.