Bhaluwa ja a Pauli ku
Bhaloma
Shilongolelo
Shitabhu sha Bhaloma pushijandishwe na a Ntume Pauli yaka ya 54 na 58 AD.
A Pauli bhaliji bhakanabheowela ku Loma, kwa nneyo bhashinkutuma jene bhaluwa jino, nkwaajiganyanga Bhakilishitu bha Kuloma bhowe, bhalinginji Bhayaudi na bhangabha Bhayaudi. Pubhajandishe bhali ku Kolinto kubhatamaga gene mobhago. A Pauli bhashinkujandika nkupinga bhandunji bha ilambo ina yowe, bhaakulupalilanje na kwaakunda a Yeshu Kilishitu (16:26).
Shitabhu sha Bhaloma, ni shitabha sha mana ku Bhakilishitu kokowe kula na mobha gowe, pabha a Pauli bhashitalashiya ukoto na ga nkati ga ntapulo gutupata kupitila a Yeshu Kilishitu. Na kabhili a Pauli bhashilundanya ga Ngani ja Mmbone ja a Yeshu Kilishitu na Malagano ga Bhukala. Bhaashomanga bhabhagwinji bhakutinji, shitima sha shene shitabhushi ni, 1:16, malobhe gakuti, Ngakujibhonela oni Ngani ja Mmbone, pabha ni mashili ga a Nnungu ga ntapulo, ku Bhayaudi, nikwiya ku bhandunji bha ilambo ina.
Shitabhu sha Bhaloma pushitandubha (1-15) ni majiganyo ga nkati ga dini. Kwabhili (12-15) ni majiganyo galangula itendi ya nndamo ja mu Ukilishitu. Shiishite Pangwa.
Ipali Mwenemo
1. A Pauli bhanatandubha bhaluwa jabho, malinga shibhayobhelele kwa kwiitagulila bhayene na lugula jubhakunnjandishila (1:1-15).
2. Kabhili bhanajandika ga ali ja bhandunji na kutendeka kwa ntapulo kupitila a Yeshu Kilishitu (1:16, 11:36).
3. Kungai genego, a Pauli bhanajiganya nkulangula itendi ya nndamo ja mu Ukilishitu (12:1, 15:13).
4. A Pauli bhanamaliya shitabhu sha Bhaloma, kwa tuma shalamu ku bhandunji bha likanisha lya ku Loma (16).
1
Nne Pauli ntumwa jwa a Yeshu Kilishitu, njemilwe na a Nnungu kubha ntume jwa lunguya Ngani ja Mmbone.
Jene Ngani ja Mmboneji, jishinkulajilwa na a Nnungu bhukala, kupitila ashinkulondola bhabho Mmajandiko ga Ukonjelo. Ngani ja Bhana bhabho, Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu, bhabhelekwe shigundu nnukolo lwa a Daudi, na Mmbumu ya ukonjelo gwabho bhashinkuagulwa kubha Mwana jwa a Nnungu, kwa kuyuka kwabho bhakaweje, yani a Yeshu Kilishitu Bhakulungwa bhetu. Kupitila kwa bhenebho, uwe tushipegwa nema na utume, nkupinga bhandu bha ilambo yowe twaalongoyanje nkukulupalila na nkukunda lina lyabho kwa ligongo lya ukonjelo gwabho. Na mmanganyanji nneila peila, nninginji munkumbi gwa bhashemilwenje na a Yeshu Kilishitu, kubha bhandunji bhabho.
Ngunakunnjandishilanga mmowe nninginji ku Loma, nkupingwangwa na a Nnungu na nshemilwenje mmanganje bha ukonjelo. Ngunakunnjujilanga nema na ulele, kwa Atati a Nnungu na Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu.
Kutenda Eja kwa a Nnungu
Ngunatandubha kwa kwaatendela eja a Nnungu bhangu, kupitila a Yeshu Kilishitu kwa ligongo lyenunji mmowe, pabha ngulupai yenunji inalunguywa nshilambolyo. A Nnungu bhungwatumishila kwa ntima gwangu gowe, nkulunguya Ngani ja Mmbone ja Bhana bhabho, ni bhakong'ondela bhangu shinguti kunkumbushilanga mobha gowe. 10 Ngunatenda nneyo mobha gowe, nkujuga Nnungu kwangu kuti, a Nnungu bhapingaga bhambe malanga, nyiye kunngwenunji agano mobha gano. 11 Pabha ngunalokolila kwa kaje kummonanga, nimpanganje shiukilo sha mmbumu, nkupinga nshimilikwanje. 12 Kwa nneyo shitutagane ntima, kila mundu kwa ngulupai jika mwine, ngulupai jenu mmanganyanji, na ngulupai jangu nne.
13 Ashaalongo ajangunji ngunapinga mmumanyanje kuti, papagwinji nashinkutumbilila kunng'owelanga, ikabheje mpaka nnaino a Nnungu bhashing'ibhilila. Pungupinga na kweneko naapatanje bhandunji bhakwaakulupalilanga a Yeshu Kilishitu, malinga shinaapatilenje mwiilambo ili nngabha ya Bhayaudi. 14 Njikola ligambo muntima kwa ligongo lya Bhayunani na bhangalinji Bhayunani. Njikola ligambo ku bhakwetenje lunda na bhangalinji lunda. 15 Kwa nneyo nne njiengwa kulunguya Ngani ja Mmbone, nkali kungwenunji nninginji ku Loma.
Mashili ga Ngani ja Mmbone
16 Nne ngakujibhonela oni Ngani ja Mmbone, pabha jenejo, ni mashili ga a Nnungu gapeleshela ntapulo kubhandu bhowe bhaakulupalilanga, kutandubhila ku Bhayaudi na mpaka ku Bhagiliki. 17 Pabha Ngani ja Mmbone jinalanguya a Nnungu shibhakuti kwaapanganga bhandunji aki. Lyeneli linatendeka kaje kwa ngulupai, malinga shiishite jandikwa, “Akwete aki shaatame kwa ngulupai.”
Nnjimwa ja a Nnungu ku Bhandunji
18 Kukoposhela kunnungu, a Nnungu bhashilangula nnjimwa jabho ku bhandunji bhakakwaakagulanga a Nnungu, bhaakananga ya kweli kwa itendi yabhonji yangali ya mmbone. 19 Pabha indu yowe imanyika kuti ya a Nnungu bhaimanyinji, pabha bhayene a Nnungu bhalangwiye indu yabho. 20 Indu yaishiywe kuumila bhukala gwa panganywa shilambolyo, nnaino inabhoneka nimanyika, yani liengo lyabho na mashili gabho ga pitipiti na Unnungu gwabho, kupinga bhanakolanje sha bheleketa! 21 Nkali bhakaamanyanjeje a Nnungu, bhangaakuyanga na wala kwaatendela eja, malinga shiipinjikwa, ikabheje ng'aniyo yabhonji ishipuganyika, na mitima jabhonji jangali lunda jishikwaabhikanga nnubhindu. 22 Bhanakwitembanga kuti bhashikolanga lunda, mbena bhangumba. 23 Bhaleshilenje kwaatindibhalila a Nnungu bha ukonjelo na bha pitipiti, nikuitindibhalila yanamu ili malinga bhandu bhaawanganga, eu mbuti ijuni, eu bhannyama, na bhaatambalanga pai.
24 Kwa lyene ligongolyo, a Nnungu gubhaaleshilenje bhakagulanje ilokoli ya nyata ya mmitima jabhonji, na tendelana indu ya nyata nkulabhalabha, nikwiitokomaya iilu yabhonji. 25 Bhanatindiganyanga indu ya kweli ya a Nnungu nkupinga bhakagulanje ya unami. Bhalitindibhalilanga shiumbe, kuleka kwaatindibhalila bhayene Ashipanganya, bhapinjikwa lumbililwa pitipiti! Amina.
26 Kwa nneyo, a Nnungu bhashikwalekanga bhanaishimiyananje nikagulila ilokoli ya nyata. Nkali bhanabhakongwe, bhashilekanga itendi ya shibhelekwe ya shiilu shabhonji, nitenda sha munape. 27 Nneyo peyo, na bhanabhalume gubhaleshilenje kwaalokolilanga ashaakongo bhabhonji, nilokolilana ashaayenenji. Bhanabhalume gubhatendilenje indu ya nyata, gubhaishemelenje ukumu ashaayenenji, kwa ligongo lya itendi yabhonji yangali ya mmbone.
28 Malinga shibhakanilenje kubha na a Nnungu nng'aniyo yabhonji yangali ya mmbone, a Nnungu gubhaaleshilenje bhaikagulanje ng'aniyo yabhonji, bhatendanje yangali ya mmbone. 29 Bhashigumbalilwanga na kila gwangali gwa mmbone, kukwetela, na joloka, na lupimililo, na bhulaga, na mipwai, na unami, na ng'aniyo yangali ya mmbone, na bha lung'wenyi. 30 Kabhili, bhaalambililanga na bhakwaashimanga a Nnungu, na bhakwetenje nngomo, na bhakwetenje mbwinya na kwiipuna, bhaakumbuyanga itendi ya ambi ya nyata, na bhakakwaapilikanishiyanga bhaakwetenje. 31 Na bhene bhangalinji lunda, na bhakaajalinji malagano, na bhakakwaapinganga ashaalongo ajabhonji, wala bhangalinginji shiya. 32 Bhalikumumanyanga kuti shalia ja a Nnungu jinaataya kuti, bhandunji bhatendanga nneyo bhanapinjikwanga kuwa. Nkali nneyo, nngabha bhanatendanga genego ashayenenjipe, ikabheje bhene bhatendanga yeneyo bhala bhanakwaalumbililanga.
Ukumu ja a Nnungu