2
Ukumu ja a Nnungu
Kwa nneyo, monaga nkwiitemba kwaukumula bhananji, nkakola sha kwiibheleketela. Nnakwiukumula mmayene, pabha numbe mmwe inkutenda yoyo peyo. Na uwe tumumanyi kuti ukumu ja a Nnungu ni ja kweli, kwa bhatendanga indu malinga yeneyo. Ikabheje mmwe anamundupe, nkwaukumulanga bhaatendanga indu malinga yeneyo, akuno mmayene nnitenda yoyo. Bhuli, punkuganishiya kuti shimwiembuye na ukumu ja a Nnungu? Eu nnakuunyegaya uguja gwa a Nnungu, na kwiitimalika na kwiipililila kwabho, gwangali kumumanya kuti uguja gwabho unakunnongoya mwiipete?
Ikabheje kwa ligongo lya mitau na nonopa kwa ntima gwenu, nnakwiigosheya nnjimwa, lyubha lya nnjimwa ja a Nnungu, na ukumu jabho ja aki. Pabha lyene lyubhalyo, a Nnungu bhapinga kwiya kwaalipanga bhandunji bhowe malinga ibhatendangaga. Bhene bhaatendanga ya uguja gwangali kutotoshela, bhanaloleyanga kukopoka kwa a Nnungu, ukonjelo na ishimika na gumi gwangali angabhanika, na shibhapegwanje gumi gwa pitipiti. Ikabheje bhananji bhaakwetelanga na bhaakananga indu ya aki bhala, nikagulila yangali ya mmbone, shibhajibhonanje nnjimwa ja a Nnungu. Mboteko na shilaje shiimpate mundu jojowe atenda yangali ya mmbone, kutandubhila Bhayaudi na Bhagiliki. 10 Ikabheje, ukonjelo na ishima na ulele, shibhapegwanje bhandunji bhaatendanga indu ya aki bhala, kutandubhila Bhayaudi na Bhagiliki. 11 Pabha a Nnungu bhangali luagu.
12 Bhowe bhatendilenje yambi gwangali kujimanya shalia ja a Musha, shibhapotekwanje nngabha kwa ligongo lya shalia, na bhowe bhatendilenje yambi akuno bhalikujimanyanga shalia ja a Musha, shibhaukumulwanje kwa tolelela shalia ja a Musha pejo. 13 Na nngabha bhakujipilikananga shalia ni bhakwete aki kwa a Nnungu, ikabheje bhaakundanga shalia bhala, nibhaakolanga aki. 14 Bhandunji bha ilambo ina bhangalinginji shalia, pubhaatendanga indu ya shalia kwa ng'aniyo ya muntima gwabhonji bhanabhanganga bhandunji bha shalia, nkali bhanakolanje shalia. 15 Bhanalanguyanga malajilo ga shalia jijandishwe mmitima jabhonji, ng'aniyo yabhonji ilikwakong'ondelanga na ilikwalonganga na guna ilikwaabheleketelanga ashaayenenji. 16 Yeneyo ni ipinga koposhela, lyubha lya ukumu ja a Nnungu, pushibhaukumule indu ya nng'iyo kupitila a Yeshu Kilishitu, malinga shijikuti taya Ngani ja Mmbone jingulunguyaji.
Bhayaudi na Shalia Jabhonji
17 Pabha mmwe nkwiishema mmayene Mmayaudi, nnakulupalila shalia, na nnakwiiniya kuti bha a Nnungu. 18 Mmwe nnikuimanya ibhapinga a Nnungu, na kunda indu ya mmbone, pabha nshijiganywa na shalia. 19 Mmwe punkwiiganishiya kuti mmayene akalongolele bha ashinangalole, na kabhili mmwe shilangaya sha bhandu bhalinginji nnubhindu, 20 mmajiganya bha mabhelu na bhana bhashoko, pabha kwa shalia, mwiimanyi ukoto indu ya lumanyio na kweli.
21 Bhai mmwe nkwaajiganyanga bhananji, kwa nndi nkakwiijiganya mmayene? Mmwe nkwaalimbiyanga bhananji bhanajibhanje, akuno mmayene nnijibha. 22 Mmwe nkulunguya kuti, “Mundu analabhelabhe” akuno mmayene nnilabhalabha. Inakunshima yanamu ya ashinnungu, mbena nnijibha indu ya mmajumba gabhonji. 23 Nnikwiiniya kuti nkwete shalia ja a Nnungu, nkakumumanya kuti kuleka kamula shalia, nnakwanyegaya a Nnungu? 24 Malinga Majandiko ga Ukonjelo shigalugula, “Bhandunji bha ilambo ina, bhashikulitukananga lina lya a Nnungu, kwa ligongo lyenunji.”
25 Pabha kujaluka kunapwaa punkukamulila shalia ja a Musha, ikabheje nkakamulile shalia ja a Musha, shimme mbuti mmalenje. 26 Bhai monaga mundu jwangajaluka anakamulila shalia ja a Musha, bhuli na ulenje gwakwe akaganishiywa kuti ajalwishe? 27 Na jwene jwa nngabha munkubho gwa jaluka, ikabhe anakamulila shalia ja a Musha, bhuli akanng'ukumula mmwe nni munkubho gwa jaluka, na akuno nkakamulila shalia ja a Musha?
28 Pabha jwenejo, nngabha Nnyaudi kwa bhoneka palanga, na kujaluka nngabha kwa nshiilupe. 29 Ikabhe jwenejo ni Nnyaudi, ali Nnyaudi jwa nkati, na kujaluka kwakwe kwa muntima kwa Mbumu jwa Ukonjelo, nngabha kwa mmajandiko ga shalia. Mundu jwa nneyo, kuiniywa kwakwe nngabha kubhandunji ikabhe kwa a Nnungu.