16
Shalamu ya a Pauli
Ngunapinga mwaamanyanje alumbu bhetu a Poebha, bhatumishi bha likanisha lya ku Kenkelea. Mwaaposhelanje kwa ligongo lya Bhakulungwa malinga shiikupinjikwa kubhandunji bha ukonjelo. Mwaajangutilanje kwa shoshowe shibhapinga kunnjuganga, pabha na bhalabho bhashikwaajangutilanga bhandu bhabhagwinji pamo na nne.
Mwaashalimianje a Pilishika na a Akula, bhatumishi ajangunji bha a Kilishitu Yeshu. Bhene bhanganyabho bhapingaga bhulagwanga kwa ligongo lyangu nne. Ngunakwaatendelanga eja, nngabha nne jikape, ikabhe na makanisha gowe ga bhandu bha ilambo ina. Na kabhili, shalamu ku bhandunji bha likanisha bhaimananga nnyumba jabhonji.
Shalamu ambwiga ajangu a Epainito, bhali bha ndandubho kwaakulupalila a Kilishitu, nshilambo sha Ashia. Shalamu shabho a Malia bhatumbile kamula liengo kwa ligongo lyenu mmanganya. Shalamu kwa a Ndoloniko na a Yonashi, ashaalongo ajangunji bhatabhilwenje pamo na nne, bhandunji bha manyika munkumbi gwa ashimitume bha a Yeshu, bhalinginji Bhakilishitu nne nganabhe kubha Nankilishitu.
Shalamu kwa a Ampiliato, ambwiga ajangu nkulundana na Bhakulungwa. Shalamu kwa a Alubhanushi, bhatumishi ajangu bha a Kilishitu, shalamu ambwiga ajangu a Shitaku. 10 Shalamu kwa a Apelishi, kulupalika kwabho kwa a Yeshu kumanyishe. Shalamu bhowenji bhalinginji nnyumba ja Alishitobhula. 11 Shalamu alongo ajangu a Elodiana, shalamu bhandunji bhowe bha nnyumba ja a Nakishiushi, bhakwaakulupalilanga Bhakulungwa.
12 Shalamu shabhonji a Tulupina na a Tuluposha bhanabhakongwe bhaakamulanga liengo lya Bhakulungwa. Shalamu jabho ambwiga ajangu a Pelishishi, na bhalabho bhakongwe bhakamwile liengo kwa tumbila kwa ligongo lya Bhakulungwa. 13 Shalamu shabho a Lupo, bhakamula liengo kwa tumbila na anyinabhabho numbe nne bhungwaashema mama. 14 Shalamu shabhonji Ashinkilito na a Pilegoni na a Eme na a Patulobhashi na a Ema na ashaapwetu bhalinginji pamo na bhene bhanganyabho. 15 Shalamu yabhonji a Pilologo na a Julia na a Neliashi na alumbu bhabho, na a Olimpa na bhandunji bha ukonjelo bhalinginji pamo na bhene bhanganyabho.
16 Nshalimiananje kwa ukonjelo. Shalamu shenunji kukopoka ku bhandu bha makanisha gowe ga a Kilishitu.
Malajilo ga Mpelebhesheyo
17 Ashaalongo ajangunji, ngunakunshondelesheyanga mwiiteiganje na bhene bhakumbuyanga ya malekano nikwaabhulayanga bhananji kulebha, nileka majiganyo gunnjigenywenje. Mwiepuyanje na bhene bhandunjibho, 18 pabha bhandunji bha nneyo bhakakwatumishilanga Bhakulungwa bhetu a Kilishitu, ikabhe mapitiu gabhonji ashaayene. Kwa malobhe gabhonji ga nong'aya na kwiikonjeleya bhanapuganyanga mitima ja bhandunji bhakakushimanyanga shindu. 19 Bhandu bhowe bhapilikenenje ga kunda kwenunji, kwa nneyo nnanonyelanga. Ikabheje pungupinga nkolanje lunda kwa indu ya mmbone na nnaputukanje kwa indu yangali ya mmbone. 20 Na a Nnungu bha ulele shangupe shibhamponde Lishetani pamakongono genunji.
Nema ja Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu jibhe na mmanganya.
21 A Timoteo bhatumishi ajangu bhanakunnamushilanga. Na a Lukio na a Yashoni na a Shoshipateli ashaalongo ajangunji, bhanakunnamushilanga.
22 Na nne a Tetio, ngujandika jene bhaluwa jino, ngunakunnamushilanga kwa lina lya Bhakulungwa.
23 A Gayo, bhayene mui bhamboshele na bhandu bhowe bha likanisha bhaimananga nnyumba jabho, bhanakunnamushilanga. A Elashito, bhaagoya mmbiya bha shilambo na a Kwatushi bhanakunshalimianga. 24 Nema ja Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu jibhe na mmowenji. Amina.
Kwainiya a Nnungu
25 Bhai, nnaino bhakuywe a Nnungu! Bhalabho bhanakombola kunshimilikanga Nngani ja Mmbone ja a Yeshu Kilishitu jinungwiye jila, malinga shiishite manyika indu ya nng'iyo, ikamanyikaga pitipiti, 26 ikabheje nnaino imanyishe kwa majandiko ga ashinkulondola bha a Nnungu, kwa amuli ja a Nnungu bha pitipiti, nkupinga bhandu bha ilambo yowe bhakulupalilanje na kunda.
27 Bhai, a Nnungu bhakwete lunda jikape, bhakuywe pitipiti kupitila a Yeshu Kilishitu. Amina.