Bhaluwa ja Ntai ja a Pauli ku
Bhakolinto
Shilongolelo
Bhaluwa ja ntai ja ku Bhakolinto pujijandikwe na bhantenga a Pauli shaka sha 55 Bhakabhelekweje a Kilishitu (1:1). Jeneji ni bhaluwa ja ntai munkumbi gwa bhaluwa ibhili itukwete, ibhajandishe a Pauli ku likanisha lya ku Kolinto. Pana jene bhaluwaji pubhajandishe bhalitama ku Epesho, bhakanabhe tumbilila kuowela ku Kolinto, ikabhe bhali mumpnda gwa kwenda ku Makedonia (16:5-9).
Jene bhaluwaji ni nyangulo ya a Pauli bhakapilikaneje indu yangali ya mmbone ku likanisha lya ku Kolinto, ga gabhanyika kwa bhandunji na ga labhalabha.
Shilambo sha Kolinto shashinkushuma ga labhalabha, kwa nneyo nngabha shindu sha imonga kuti, likanisha lya kweneko lyatendaga laganajo jene nganijo. Nneila peila bhaluwa ja ntai ku Bhakolinto jikwete nnango, umanyika kaje ukungulushila ngani ja pingana (13).
Ipali Mwenemo
1. A Pauli bhanakwalamushilanga Bhakolinto na kwaatendela eja a Nnungu ga bhene bhanganyabho (1:1-9).
2. Bhanakungulushila ga indu ibhaipilikene, yani ga gabhanyika kwa bhandu, nnikanisha lya ku Kolinto.
3. Bhanakungulushila kabhili ga labhalabha na ga shitakiyana (5-6).
4. Bhakabheleketeje genego, gubhaalungushiyenje ga ngani ja shilombani, na ga shosheya mbepei yanamu, na ga juga Nnungu pamo, na ga shiloi shika Mbumu, na ga yuka (7-15).
5. Kungai bhanamalishiya ga itendi ika mundu jumo jumo (16).
1
Kulamushila
Nne a Pauli njemilwe kubha ntume jwa a Yeshu Kilishitu kwa pinga kwabho a Nnungu, na Bhakilishitu ajangu a Shoshiteneshi ngunakunnjandishilanga, mmanganya likanisha lya a Nnungu nninginji ku Kolinto. Nninginji bha ukonjelo nkulundana na a Kilishitu Yeshu, nshemilwenje mmanganje bhandu bha a Nnungu pamo na bhandu bhowe bhakwaajuganga Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu bhali bhakulungwa bhabhonji na bhetu.
Tunakumpinjilanga nema na ulele kopoka kwa Atati a Nnungu, na Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu.
Mboka ya a Nnungu
Ngunakwaatendela eja a Nnungu mobha gowe kwa ligongo lyenunji, pabha bhashikumpanganga nema jabho pitila a Yeshu Kilishitu. Pabha, kwa lundana na a Yeshu Kilishitu nshishulushilwanga kwa kila shindu. Nshikolanga shikono sha lumanyio lowe na kombola kubheleketa. Malinga ukong'ondelo gwa a Kilishitu shiushite malila mmitima jenunji, wala nkatubhilwanga shipaji shoshowe, nnilolelanga kubhonekana kwabho Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu. Bhenebho shibhanshimilikanje mmanganya mpaka kumpelo, nnabhonekanje nshilebhanga lyubha lya kwiya Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu lila. A Nnungu bha kulupalika, bhashinkunshemanga mmanganya mmanganje shindu shimo na bhana bhabho a Yeshu Kilishitu Bhakulungwa bhetu.
Kugabhanyika Nnikanisha
10 Ashaalongo, ngunakunshondelesheyanga kwa lina lya Bhakulungwa bhetu a Yeshu Kilishitu kuti, gunkubheleketanga gabhe gamo, kunapagwe kugabhanyika munkumbi gwenunji, ikabhe nkolanje ng'aniyo imo na ndumbililo imo. 11 Pabha ashaalongo ajangu, njilugulilwa ga ngani jenunji na bhandunji bha ulongo gwa a Koloe kuti, gushipagwa mpwai munkumbi gwenunji. 12 Bhai, shingupinga bheleketa ni sheshino, kila mundu anabheleketa mwakwe. Juna akuti, “Nne jwa a Pauli,” na juna kuti, “Nne jwa a Apolo,” na juna kuti, “Nne jwa a Kepa”, na juna akuti, “Nne jwa a Kilishitu.” 13 Bhuli, a Kilishitu bhashigabhanyika? Bhuli, a Pauli ni bhakomelwe munshalabha kwa ligongo lyenunji? Eu bhuli, mwashinkubhatishwanga kwa lina lya a Pauli?
14 Ngunakwaatendela eja a Nnungu, pabha nangammatisha mundu jojowe munkumbi gwenunji ikabhe a Kilishipashi na a Gayo pe. 15 Kwa nneyo jwakwa shaabhelekete kuti ashibhatishwa kwa lina lyangu. 16 Elo, naabhatishenje a Shitepana na bha likaja lyabho, punda bhanganyabho, kwali monaga nammatishe mundu juna. 17 A Kilishitu bhanganduma kubhatisha, ikabhe nunguye Ngani ja Mmbone. Na kwene lunguyako kunakulupalile lunda lwa shigundu, nkupinga kuwa kwa a Kilishitu munshalabha kunapetekuywe.
A Kilishitu ni Mashili na Lunda lwa a Nnungu.
18 Pabha ntenga gwa kuwa kwa a Yeshu munshalabha kwa bhaobhanga ni ungumba, ikabheje kwetu uwe tuli muntapulo gwa gwene ntenga go, ni mashili ga a Nnungu. 19 Pabha ishijandikwa,
“Shing'angabhanye lunda lwabhonji,
na lumanyio lwa bhaashomanga shinilukane.”
20 Bhai, luli kwei lunda lwa bhakwetenje lunda? Bhalinginji kwei bhaajiganya bha shalia ja a Musha? Ali kwei jwa mitau jwa gene mobha gano? A Nnungu bhashikulutenda lunda lwa bhandu bha pashilambolyo ubhelu.
21 Pabha kwa lunda lwa a Nnungu, bhandu bhakwetenje lunda bhakakombolanga kwaamanya a Nnungu. Pabha a Nnungu bhashinkupinga kwaatapulanga bhakwaakulupalilanga, kwa shene shibhakushibhonanga bhakwetenje lunda kuti ungumba, yani ntenga gutulunguya 22 Pabha Bhayaudi bhanapinganga ilangulo na Bhagiliki bhanaloleyanga lunda. 23 Ikabheje uwe tunakwaalunguya a Kilishitu bhapotekwe munshalabha. Ku Bhayaudi ndabhila na kubhandu bha ilambo ina ungumba, 24 ikabheje kwa bhaagwilwenje na a Nnungu Bhayaudi na Bhagiliki, a Kilishitu ni mashili na lunda lwa a Nnungu. 25 Pabha ubhonekana ungumba gwa a Nnungu ushikola lunda kupunda lwa bhandu, kubhoneka kunyegala kwa a Nnungu, kushikola mashili kupunda mashili ga bhandu.
26 Ashaapwanga, nkumbushilanje mobha gumwashemilwenje na a Nnungu, bhakwetenje lunda bhakashulukenjeje nkali kwa lunda lwa shigundu, bhabhagwinji bhakamanyikenjeje na wala bhakakwetenjeje indu. 27 Ikabheje a Nnungu bhashinkuiagula indu ya shibhelu, nkupinga bhaapetekuyanje bhakwetenje lunda, na bhashinkuiagula indu ya nyegaywa nkupinga kwaapetekuyanga bhandu bhakwetenje mashili. 28 A Nnungu bhashinkuagula indu ya nyegala yangali mashili ya pashilambolyo, numbe indu ya nyegala yabhonekaga mbuti ikapaliji, nkupinga bhaipetekuye indu ibhoneka ya mmbone ku bhandunji. 29 Bhai, jwakwa mundu shaipunile shoshowe kwa a Nnungu.
30 A Nnungu bhayene bhashikunnundanyanga na a Kilishitu Yeshu. A Nnungu bhashikwaatenda a Kilishitu bhabhe lunda lwetu na aki jetu, na pitila bhenebho uwe tunalundana na a Nnungu kubha bhandu bhabho bha ukonjelo, na bhawetenje aki na bhagombolwenje. 31 Bhai, malinga shiijandikwe,
“Apinga kwiipuna,
bhai, aipunile liengo lya Bhakulungwa.”