2
Jesús kúú na̱ ni̱ chi̱ya̱ꞌi saꞌa̱ kua̱chi yó ndi̱ka cruz
De̱ꞌe kuálí miíi̱, táai ndidaá kúú to̱ꞌon yóꞌo ko̱saa̱ noo̱ ndo̱, dá kía̱n ná dáꞌa ni kee ndó kua̱chi. Tído tá ni̱ ya̱ꞌa iin káa ndó ni̱ kee ndó kua̱chi, kanaꞌá ndó ña̱ ió iin na̱ seí ndaꞌí saꞌa̱ yo̱ noo̱ tatá Ndios. Ta na̱ yóꞌo kúú Jesucristo, na̱ kúú na̱ ndaa̱. Ta na̱ yóꞌo kúú na̱ ni̱ chi̱ya̱ꞌi saꞌa̱ kua̱chi yó, dá kuu kuꞌu̱ káꞌano ini Ndios saꞌa̱ yo̱. Ta o̱ du̱ú saꞌa̱ kua̱chi yó oon ni ni̱ chi̱ya̱ꞌi na saꞌa̱, nda̱ saꞌa̱ kua̱chi ndidaá kúú ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo ni̱ chi̱ya̱ꞌi na.
Tá miía̱n ndaa̱ náꞌá yó Ndios, dá kía̱n kánian kueídóꞌo yó choon saꞌándá na̱
Tá kée yó choon saꞌándá Ndios, ñoó kía̱n xíꞌo ña̱ kandaa̱ ini yo̱ ña̱ miía̱n ndaa̱ ndisa náꞌá yó na̱. Ta ndi ndáa mií na̱ kaá ña̱ náꞌá ná Ndios, ta ko̱ kée na choon saꞌándá na̱, dá kía̱n kúú ná ña̱yuu to̱ꞌón, ta ni lúꞌu̱ ña̱ ndaa̱ ko̱ nákaa̱ ini nío̱ ná. Tído na̱ kée choon saꞌándá to̱ꞌon Ndios, no̱ón ndisa kúú na̱ ni̱ kasa̱ndaá kúꞌu̱ ini saꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée Ndios. Ta ña̱ yóꞌo xíꞌo ña̱ kándaa̱ ini yo̱ ña̱ ñóꞌo yó noo̱ ndáꞌa̱ ná. Tá kaá yo̱ ña̱ ñóꞌo yó noo̱ ndáꞌa̱ Ndios, dá kía̱n kánian kee yó táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ sa̱ kee na tá sa̱ xi̱onoo na ñayuú yóꞌo.
Táa Juan iin choon sa̱á
Ñani, ko̱ ta̱ꞌón choon sa̱á kía̱n táai ko̱saa̱ noo̱ ndo̱. Diꞌa choon yatá kíán, táꞌa̱n ña̱ sa̱ daá ió noo̱ ndo̱ nda̱ mií saꞌa̱, chi̱ ña̱ yóꞌo kúú choon yatá ni̱ seídóꞌo ndó nda̱ mií saꞌa̱. Tído kuu va kaa yo̱ ña̱ iin choon sa̱á kía̱n táai ko̱saa̱ noo̱ ndo̱, chi̱ miía̱n ndaa̱ ni̱ kee Jesús choon yóꞌo, ta nda̱ mií ndó kée ña. Chi̱ sa̱ kuaꞌa̱n ndañóꞌó vá ña̱ íin naá no̱ó ña̱yuu, ta sa̱ kuaꞌa̱n natu̱u va noo̱ ná kée mií Ndios. Ta ndi ndáa na̱ kaá ña̱ nákaa̱ na̱ íchi̱ noo̱ ndato tóo̱n, ta xiní uꞌu̱ i̱í vá ná ñani na̱, dá kía̱n nákaa̱ i̱í vá ná íchi̱ noo̱ íin naá, ña̱ kúú íchi̱ kini. 10 Tído na̱ kúꞌu̱ ini saꞌa̱ ñani na̱, no̱ón kúú na̱ nákaa̱ íchi̱ noo̱ ndato tóo̱n, ta ko̱ ta̱ꞌón ña̱ꞌa kédaá xíꞌín ná, dá kankao na no̱ó kua̱chi. 11 Tído na̱ xiní uꞌu̱ ñani na̱, no̱ón kúú na̱ nákaa̱ noo̱ íin naá, ta xíonoo na íchi̱ noo̱ íin naá, ta ko̱ náꞌá ná ndeí chí koꞌo̱n na̱, dá chi̱ ni̱ sadi va ña̱ íin naá nduchí nóó na̱.
12 De̱ꞌe kuálí, táai to̱ꞌon yóꞌo ko̱saa̱a̱n noo̱ ndo̱, dá chi̱ sa̱ ni̱ xi̱ꞌo káꞌano va ini Ndios sa̱ꞌá kua̱chi ndó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kee Jesús. 13 Ta táa taꞌani yuꞌu̱ to̱ꞌon yóꞌo ko̱saa̱a̱n noo̱ ndo̱ꞌó, na̱ kúú tatá, dá chi̱ sa̱ náꞌá vá ndó sa̱ꞌá na̱ sa̱ daá ió tá ni̱ ka̱va̱ꞌa ñayuú yóꞌo. Ta táa taꞌani yuꞌu̱ to̱ꞌon yóꞌo ko̱saa̱a̱n noo̱ ndo̱ꞌó, takuáchí tákí, dá chi̱ ni̱ ka̱ndeé ndó xíꞌín ña̱ uꞌu̱. Ta táai to̱ꞌon yóꞌo ko̱saa̱a̱n noo̱ ndo̱ꞌó, de̱ꞌe kuálí, dá chi̱ sa̱ ni̱ kasa̱ndaá ndo̱ náꞌá va̱ꞌa ndó tatá Ndios. 14 Ta táa taꞌani yuꞌu̱ to̱ꞌon yóꞌo ko̱saa̱a̱n noo̱ ndo̱ꞌó, na̱ kúú tatá, chi̱ sa̱ náꞌá vá ndó sa̱ꞌá na̱ sa̱ daá ió tá ni̱ ka̱va̱ꞌa ñayuú yóꞌo. Ta táa taꞌani yuꞌu̱ to̱ꞌon yóꞌo ko̱saa̱a̱n noo̱ ndo̱ꞌó, takuáchí tákí, dá chi̱ ndíta toon ndó xíꞌín Ndios, ta ni̱ na̱tiin ndó to̱ꞌon na ini nío̱ ndo̱, ta ni̱ ka̱ndeé ndó xíꞌín ña̱ uꞌu̱.
O̱ sa̱ ndíꞌi ini yo̱ sa̱ꞌá ña̱ kúú kuendá ñayuú yóꞌo
15 O̱ sa̱ ndíꞌi ini ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ kúú kuendá ñayuú yóꞌo, ni sa̱ꞌá ña̱ꞌa ió noo̱án. Ta ió iin káa ndó ndíꞌi ini sa̱ꞌá ña̱ ió ñayuú yóꞌo, dá kía̱n ko̱ kóni̱ taꞌon ndó tatá Ndios. 16 Dá chi̱ ndidaá ña̱ꞌa kúú kuendá ñayuú yóꞌo, ña̱ kúú kua̱chi kátoó ña̱yuu kée na xíꞌín ñíi̱ ná, xíꞌín ña̱ kátoó na̱ kakomí ná ndidaá ña̱ꞌa xiní na̱, xíꞌín ña̱ kátoó na̱ kandaya̱ꞌi mií ná, ni iin ña̱ yóꞌo ko̱ véi noo̱ Ndios, ña̱ꞌa kuendá ñayuú yóꞌo va kíán. 17 Ta sá ndíꞌi va ñayuú yóꞌo kuaꞌa̱n xíꞌín ndidaá ña̱ kini kátoó ña̱yuu kée na. Tído na̱ ndéi kée ña̱ kóni̱ Ndios, no̱ón kúú na̱ kataki chíchí.
Kandaa ndo̱ mií ndó, chi̱ ndeí kúú míí vá xíonoo ta̱a xiní uꞌu̱ Jesucristo
18 De̱ꞌe kuálí, sa̱ kuaꞌa̱n kasandaá va tiempo noo̱ ndíꞌi. Sa̱ ni̱ seídóꞌo vá ndó ña̱ kasaa̱ iin ta̱a xiní uꞌu̱ Cristo, ta ndee ra mií rá kúú rá Cristo. Ta sa̱ ni̱ ka̱sáꞌá vá xíonoo kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱a xiní uꞌu̱ Cristo. Sa̱ꞌá ño̱ó sa̱ kátóni̱ va inio̱ ña̱ sa̱ kuaꞌa̱n kasandaá tiempo noo̱ ndíꞌi. 19 Ta tein mií vá yó ni̱ ka̱nkuei ra, tído o̱ du̱ú kuendá yo̱ ni̱ sa̱ kuu ra. Dá chi̱ tá kuendá yo̱ ni̱ sa̱ kuu ra, dá kía̱n kandita toon ra xíꞌín yó, ní kúu. Dión ni̱ kee ra, dá ni̱ ka̱ndaa̱ ini yo̱ ña̱ o̱ du̱ú ndi ndiꞌi ra kúú kuendá yo̱. 20 Tído ni̱ na̱kutí ndó xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó kándaa̱ va̱ꞌa ini ndo̱ ndí ki̱án kúú ña̱ ndaa̱. 21 Ta ko̱ táa taꞌon yuꞌu̱ to̱ꞌon yóꞌo ko̱saa̱a̱n noo̱ ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ ko̱ náꞌá ndó ndí ki̱án kúú ña̱ ndaa̱. Diꞌa táai ña̱ ko̱saa̱ noo̱ ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ náꞌá ndóa̱n. Chi̱ sa̱ náꞌá va̱ꞌa ndó ña̱ ni iin tóꞌón ña̱ to̱ꞌón o̱ kúu kakaa̱ tein ña̱ ndaa̱. 22 Ta, ¿ndá yoo kúú na̱ to̱ꞌón? Na̱ to̱ꞌón kúú na̱ ko̱ nákoni ña̱ Jesús kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá. Táꞌa̱n na̱ kée dión, no̱ón kúú na̱ xiní uꞌu̱ Cristo, chi̱ ko̱ nákoni na̱ tatá Ndios, ta ni de̱ꞌe na. 23 Ta ndi ndáa na̱ ko̱ nákoni de̱ꞌe Ndios, no̱ón kúú na̱ ko̱ ta̱ꞌón tatá Ndios ió xíꞌín ná. Tído na̱ nákoni de̱ꞌe Ndios, no̱ón kúú na̱ ió tatá Ndios xíꞌín ná. 24 Koo ini ndo̱ kandita toon ndó xíꞌín ña̱ ni̱ seídóꞌo ndó saꞌa̱ Jesús nda̱ rá mií saꞌa̱. Dá chi̱ tá ndíta toon ndó xíꞌín ña̱ ni̱ seídóꞌo ndó, dá kía̱n ñóꞌo ndó noo̱ ndáꞌa̱ de̱ꞌe Ndios, ta ñóꞌo taꞌani ndó noo̱ ndáꞌa̱ tatá na̱. 25 Chi̱ ni̱ xi̱ꞌo Jesús to̱ꞌon na noo̱ yo̱ ña̱ kía̱n ki̱ꞌo na ña̱ kandei chíchí yó xíꞌín mií ná.
26 Ta táai to̱ꞌon yóꞌo ko̱saa̱ noo̱ ndo̱, dá kandaa̱ ini ndo̱ ndi kée ta̱a kátoó dándaꞌí ñaá. 27 Tído sa̱ ni̱ na̱kutí ndó xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios, ta daá ió va na xíꞌín ndó. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ xínñóꞌó ka̱ ndo̱ ña̱ dánaꞌa̱ dao ka̱ ña̱yuu noo̱ ndo̱, dá chi̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ na̱kutí ndó xíꞌín Espíritu ii̱ Ndios, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ dánaꞌa̱ na̱ noo̱ ndo̱ saꞌa̱ ndidaá kúú ña̱ꞌa. Ta ña̱ dánaꞌa̱ na̱ noo̱ ndo̱ kúú ña̱ ndaa̱, ta ko̱ kíán ña̱ to̱ꞌón. Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ dánaꞌa̱ Espíritu ii̱ noo̱ ndo̱, ki̱ꞌo dión koo ini ndo̱ kandita ndaa̱ ndo̱ xíꞌín Jesús.
28 Ta viti, de̱ꞌe kuálí, kandita toon ndó xíꞌín Jesús, dá kía̱n koo ta̱ndeé iní noo̱ ndo̱ tá ná naꞌa̱ noo̱ tuku na noo̱ yo̱. Ta ni iin ña̱ꞌa o̱ kédaá xíꞌín ndó, dá xíkaꞌan noo̱ ndo̱ tá ná nandió ko̱o na kasaa̱ na̱. 29 Ta sa̱ náꞌá ndó ña̱ kúú ná iin na̱ ndaa̱, ta kánian kanaꞌá taꞌani ndó ña̱ ndi ndáa na̱ kée ña̱ ndaa̱, no̱ón kúú de̱ꞌe Ndios.