To̱ꞌon yóꞌo kía̱n mií no̱ó ni̱ taa San Juan ni̱ saꞌa̱n no̱ó na̱ kúú kuendá Jesús
1
Yóꞌo káꞌa̱n San Juan saꞌa̱ Jesús, na̱ xíꞌo ña̱ kataki chíchí yó
Kásto̱ꞌon nduꞌu̱ xíꞌín ndoꞌó sa̱ꞌá na̱ sa̱ daá ió tá ni̱ ka̱va̱ꞌa ñayuú yóꞌo. Chi̱ ni̱ seídóꞌo ndu ña̱ ni̱ kaꞌa̱n mií ná, ta ni̱ xini ñaá ndú xíꞌín noo̱ ndú, ta ni̱ xini va̱ꞌa ndu ndidaá ña̱ ni̱ kee na, ta kúú ni̱ tiin ñaá ndú xíꞌín ndáꞌa̱ mií ndú. Ta na̱ yóꞌo kúú to̱ꞌon xíꞌo ña̱ kataki chíchí yó. Ta ni̱ naꞌa̱ no̱ó na̱ xíꞌo ña̱ kataki chíchí yó noo̱ mií ndú, ta ni̱ xini ñaá ndú. Sa̱ꞌá ño̱ó xíꞌo ndaa̱ ndu̱ kuendá sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xini ndu̱, ta kásto̱ꞌon ndu sa̱ꞌá na̱ daá takí kuií, na̱ sa̱ daá ió xíꞌín tatá yo̱ Ndios. Ta ni̱ kixi na, ta ni̱ naꞌa̱ noo̱ ná noo̱ ndú. Ta kásto̱ꞌon ndu xíꞌín ndó sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xini ndu̱, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ ni̱ seídóꞌo ndu, dá kía̱n iin tóꞌón ná kakuu ndó xíꞌín nduꞌu̱, táto̱ꞌon ki̱ꞌo iin tóꞌón kúú nduꞌu̱ xíꞌín tatá yo̱ Ndios, xíꞌín de̱ꞌe na Jesucristo. Ta táa ndu to̱ꞌon yóꞌo ko̱saa̱ noo̱ ndo̱ꞌó, dá kía̱n ndinoꞌo ini ndo̱ ná kadii̱ ini ndo̱.
Miía̱n kánian nakoni yo̱ ña̱ yáꞌa yó kée yó kua̱chi noo̱ Ndios
Diꞌa kuaꞌa̱n ña̱ ni̱ da̱náꞌa̱ Jesucristo noo̱ ndúꞌu̱, sa̱ꞌá ño̱ó kásto̱ꞌon ndu xíꞌín ndó. Chi̱ ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ noo̱ ndú ña̱ ndato tóo̱n Ndios, chi̱ na̱ vii kúú ná, ta ni lúꞌu̱ ko̱ íin naá ná. Sa̱ꞌá ño̱ó tá kaá yo̱ ña̱ iin ni̱ nduu yó xíꞌín ná, ta xíonoo ii̱ yo̱ íchi̱ noo̱ íin naá, ña̱ kúú íchi̱ kini, dá kía̱n kúú yó ña̱yuu to̱ꞌón, ta ko̱ kée yó ña̱ ndaa̱. Tído tá xíonoo yó íchi̱ ndato tóo̱n, ña̱ kúú íchi̱ vii, táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndato vii kúú mií Ndios, dá kía̱n iin ni̱ nduu iin rá iin yó, ta ni̱ ndoo kua̱chi yó ni̱ kee nii̱ de̱ꞌe na Jesucristo. Chi̱ tá kaá yo̱ ña̱ ko̱ kée yó kua̱chi, dá kía̱n dándaꞌí yo̱ mií vá yó, ta ko̱ ta̱ꞌón ña̱ ndaa̱ nákaa̱ ini nío̱ yo̱. Tído tá ná naꞌo̱ yo̱ kua̱chi yó noo̱ Ndios, dá kía̱n ki̱ꞌo káꞌano ini na̱ saꞌa̱ yo̱, ta nduvii ná yó noo̱ ndidaá ña̱ kini kée yó, chi̱ iin na̱ ndaa̱ kúú ná, ta íin ndaa̱ na̱ xíꞌín to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n na̱. 10 Chi̱ tá kaá yo̱ ña̱ ko̱ kée yó kua̱chi, dá kía̱n ketóꞌón yó Ndios, ta ko̱ ta̱ꞌón to̱ꞌon na nákaa̱ nío̱ yo̱.